Microsoft Word k&b 2010 docYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/44
tarix11.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44 
3
KİTABXANAŞÜNASLIQ 
VƏ 
BİBLİOQRAFİYA 
 
 
 
 
№1  *   2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI –2010 
 


 
4
İSSN 2079-4150
 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
KİTABXANAÇILIQ-İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ 
 
KİTABXANAŞÜNASLIQ 
VƏ 
BİBLİOQRAFİYA 
 
 
 
Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal 
 
№1 (26)   *     2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997-ci ilin 
oktyabrından çıxır 
 
 
 
 
 
 
BAKI –2010 


 
5
KBT- 78 
K 73 
 
 
 
Təsisçi və baş redaktor:           professor Xəlil İSMAYILOV 
 
 
                Məsul katib:             dosent Knyaz ASLAN 
 
             REDAKSİYA HEYƏTİ: 
 
               Professor Abuzər XƏLƏFOV 
               Professor Zöhrab ƏLİYEV 
               Professor  Bayram ALLAHVERDİYEV 
               Dosent  Nadir İSMAYILOV 
              F.e.d.  Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ 
T.e.n.  Kərim  TAHİROV   
               Tamella İSMİXANOVA  
               Mələk HACIYEVA 
               B. m.  Solmaz SADIQOVA 
               
 
 
 
 
 
 
K 73     Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və 
təcrübi jurnal.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.-№1.-141 s. 
 
 
Redaksiyanın ünvanı: 
AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23, 
 2№-li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi
«Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya»  jurnalının redaksiyası 
Telefonlar: 439-05-47; 439-08-03 
 
 
© «Kitabxanaşünaslıq  və biblioqrafiya», 2010 


 
6
İSSN 2079-4150
 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  
И 
 БИБЛИОГРАФИЯ  
 
Научно-теоретический, 
методический и практический журнал 
 
 
№1 (26)   *    2010 
 
 
 
 
 
 
Выпускается 
 с 1997 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАКУ-2010 
 


 
7
ББК-78 
К   73 
 
 
Учредитель и  
главный редактор:                    профессор Халил ИСМАИЛОВ
 
 
 
Ответственный секретарь:            Доцент Князь АСЛАН           
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:  
 
Профессор Абузар Халафов 
Профессор Зохраб Алиев 
Профессор Байрам Аллахвердиев 
Доцент Надир Исмаилов 
Д.ф.н.  Айбениз Алиева-Кенгерли  
                   К.и.н. Керим Тахиров 
 Тамелла Исмиханова  
                   Мелек Гаджиева 
                   Ст. прeп. Солмаз Садыгова  
                    
 
 
 
 
 
К 73      Библиотековедение и библиография: Научно-теоретический,    
          методический и практический журнал .- Б., Изд-во Бакинского Университета, 
2010.-№1.-141 с. 
 
Адрес редакции: 
 
Аз –1073/1 г. Баку, ул. Захида Халилова, 23, 
учебный корпус №2, этаж IV, Библиотечно-информационный факультет, редакция журнала 
«Библиотековедение и библиография». 
Тел.: 439-05-47; 439-08-03 
 
© «Библиотековедение и библиография», 2010  


 
8
 
MÜNDƏRİCAT 
 
 
KİTABXANAŞÜNASLIQ 
X.İSMAYILOV 
 
Kitabxana işinin metodik təminatının 
yeni istiqamətləri 
S.XƏLƏFOVA 
 
Kitabxana fondunun formalaşması: 
ideyası, anlayışı və inkişafı  
O.QULİYEV 
Müasir  şəraitdə  Xətai rayon MKS-in 
fəaliyyəti 
R.QARDAŞOV 
Azərbaycanda kitabxanaçılıq üzrə 
 orta ixtisas təhsilinin yaranması və 
inkişafı 
M.D.NASRİN 
Təbriz Universiteti kitabxanalarının sə-
nəd-informasiya resursları 
G.SƏFƏROVA 
Müstəqillik dövründə AMEA MEK-in 
fondunun təşkili və idarə edilməsi 
C.ZEYNALOV 
F.Köçərli adına Respublika  
Uşaq Kitabxanası fondunun istifadə 
səmərəliliyi və təkmilləşdirilməsi 
(2000-2008) 
A.MƏMMƏDOVA 
Qabaqcıl xarici universitetlərin Kitab-
xanaçılıq-informasiya fakültələrinin 
tədris proqramları haqqında 
BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ 
Z.ƏLİYEV 
Ə.XƏLİLOVA 
Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri bib-
lioqrafik mənbələrdə 
 
N.İSMAYILOV 
Kitabxana-informasiya resursları-
nın yerləşməsinin nəzəri və  təcrübi 
məsələləri 
Q.HACIYEVA 
Türkiyədə milli biblioqrafiya 


: down -> meqale -> kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> 1 2010
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Rübabə RÜSTƏmova kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dissertantı
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Bu nöMRƏDƏ KİtabxanaşÜnasliq
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Microsoft Word jurnal k&bN2 27
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Magistrant bazar iQTİsadiyyati şƏRAİTİNDƏ Kİtabxanaçiliq
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Orxan AĞAMİRZƏyev amea m ərkəzi Elmi Kitabxanasının doktorantı
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Leyla abasova bakı Dövlət Universitetinin “ Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müəllimi
1 2010 -> Microsoft Word kitabxanaciliq-biblioqrafiya 2010 No
1 2010 -> Microsoft Word k&b 2010 doc


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə