Microsoft Word ?Zizxan tanriverdi


“Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyasıYüklə 3,53 Mb.
səhifə96/174
tarix25.06.2018
ölçüsü3,53 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   174

 

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

293

 

konkret desək, “dönq (Günəşin dönməsini (əyilməsini) ifadə edən “dön” felinin ilkin formalarından biri) →dünq→düq (keçmiş za-

manın ilkin forması) = -dı

4

  şühudi keçmiş zamanın tam sabitləş-miş forması” kimi tezislər problemə tam yeni müstəvidə yanaşma-

ğı diktə edir. İlk olaraq qeyd edək ki, “dön//dünq→düq= -dı

4

” 

modelinin assosiativliyi “indiki və  gələcək zamanın qrammatik formaları da Günəş işığının hərəkət trayektoriyasına uyğun şəkildə 

yaradılıb” − fikrini reallaşdırır. Bu  mənada aşağıdakı arqumentlə-

rə diqqət yetirək:  

−  qədim türk abidələrinin dilində  işıq, parıltı anlamlı 

yarık//yaruk//yar, eyni zamanda işıldamaq, parlamaq, işıqlanmaq 

anlamlı “yaru” sözü işlənib. “Tan tanlardı udu yir  yarudı, udu kün 

toğdı... Dan söküldü, ardınca yer işıqlandı, ardınca gün doğdu”

1Deməli, “yar” sözü Günəş işığı görünən an, vaxt mənasını da ifadə 

edə bilərdi. Qeyd edək ki, indiki zaman mənası Günəş işığının hə-

rəkət trayektoriyasına uyğun olaraq hər saniyə dəyişir: geridə qa-

lan hər saniyə keçmiş zaman olursa, irəlidə gözlənilən hər saniyə 

də indiki və gələcək zaman olmaqla növbələşir. Hər üç halda, da-

ha dəqiqi, hər üç zamanda meyar məhz Günəşin hərəkət trayek-

toriyası götürülə bilər. Bu mənada qədim türk dilindəki işıq, parıltı 

anlamlı “yar” sözünün qrammatik zaman funksiyasında çıxış edə 

bilməsi qədim türk düşüncəsi üçün məntiqli və  təbii hesab oluna 

bilər; 


− işıq, parıltı anlamlı “yar” leksemi ilə indiki və gələcək za-

man formaları fonetik tərkibcə çox yaxındır. Məsələn, Orxon-Ye-

nisey abidələrindəki -ır

(indiki zaman forması), -ar2

 (qeyri-qəti 

gələcək zaman forması), “Kitab”ın dilindəki -ar, -ər, -ur, -ür (in-

diki və  gələcək zaman forması)  şəkilçiləri ilə “yar” sözü fonetik 

tərkibcə oxşardır. Türkiyə türkcəsində -yor, türkmən dilində -yar, -

yər şəklində işlənən indiki zaman formaları isə bütün parametrlə-

rinə görə “yar” leksemi ilə eyni xətdə birləşir; 

                                                            

1

 Ə.Rəcəbov, Y.Məmmədov. Orxon-Yenisey abidələri. Bakı, 1993, səh.192, 197. 
 

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

294

 

− qədim türk yazılı abidələrində, o cümlədən “Kitab”ın dilin-də işlənmiş gələcək zaman məzmunlu “yarın” (sabah) isminin kök 

morfemi (yar) forma və semantikasına görə  həm “yar” leksemi, 

həm də indiki və gələcək zaman formaları (-ar

2

, -ır4

, -yor, -yar, -

yər) eyni yuvaya daxil olur. Əlavə edək ki, “yarın” (sabah) sözü 

Türkiyə türkcəsində  ədəbi dil səviyyəsində eynilə mühafizə olu-

nur;  

− yuxarıdakı qeydlər -acaq2

  gələcək zaman formasının eti-

moloji əsaslarına da işıq sala bilər. Fikrimizcə, -acaq

2

 forması za-man məzmunlu iki morfemin (-a+çağ) sintezi əsasında yaranıb: 

bunlardan birincisi “yar” leksemi əsasında yaranmış    -ar

2

 (indiki və  gələcək zaman forması)  şəkilçisinin qısaldılmış forması (-a

2kimi görünür. “Kitab”ın dilində  işlənmiş ölə (ölər), qala (qalar) 

forması da (“Yarınkı gün mən öləm, oğlım qala” – “Sabahkı gün 

mən ölərəm, oğlum qalar”) -acaq

2

 şəkilçisindəki “-a” elementinin “-ar”  şəkilçisinin qalığı olduğunu təsdiqləyir. Yeri gəlmişkən, bu 

barədə türkologiyada kifayət qədər bəhs olunub. Məsələn,  bu 

problemi Orxon-Yenisey  abidələri kontekstində araşdırmış Ə.Rə-

cəbli yazır: “Qədim türk yazılı abidələrinin dilində  felin indiki-

gələcək zamanı feil əsaslarına samitlə bitən feillərdə -a, -ə, saitlə 

bitən feillərdə -y şəkilçisini artırmaqla əmələ gəlir. İndiki-gələcək 

zamanda zaman şəkilçisindən sonra şəxs əvəzlikləri ilə eyni fone-

tik tərkibə şəxs şəkilçiləri artırılır; məsələn; ...iliηiz üçün kazğanu 

öz kuy yıta siz (Y28) ”eliniz üçün qazanaraq öz eviniz üçün ağla-

yırsınız”.  İniliη böri uça (Y28). “Kiçik qardaşım qurd uçar...”

1

.  


Yaxud “a” elementinin mənşəyi ilə bağlı fikirləri saf-çürük edən, 

eyni zamanda problemə tarixi-linqvistik prizmadan yanaşan K.Bə-

şirov göstərir: “...əksər dilçilər bu fikri dəstəkləyirlər  ki, “a” ele-

mentı indiki və ya qeyri-müəyyən gələcək zamanın şəkilçisi “-ar”-

dan samitin düşməsi ilə yaranmışdır. Bunu müasir türk dillərinin  

bir çoxunda “a” və “ar” elementlərinin indiki zaman funksiyasında  

paralel işlənməsi də sübut edir: baram-barırım (başqırd); barüma–

                                                            

1

 Ə.Rəcəbli. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. I hissə, Bakı, 2006, səh. 562-563. 
 

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

295

 

barırma (qaraçay-balkar); kələsən-kələrsən (özbək) və s.”1

; -acaq


2

  

şəkilçisindəki “caq” elementinin vaxt, zaman anlamlı “çağ” sözü əsasında yaranması da türkoloji ədəbiyyatda kifayət qədər əsaslan-

dırılıb. Bu mənada “yar (işıq)→ar→a+çağ(-caq

2

) = -acaq2

” modeli 

real hesab oluna bilər. Daha asan qavranılsın, - deyə -acaq

2

 gələ-cək zaman formasının mənşəyi ilə bağlı nisbətən sadə bir modeli 

də təqdim etməyi zəruri hesab edirik:  “yarın (sabah) + çağ  (vaxt,  

zaman) =  yar +çağ + - ar+çağ = -a

+ -caq2

= -acaq


2

”. 


Yeri gəlmişkən, türkologiyada “çağ” sözünün sinkretik kö-

künə də münasibət bildirilib. Məsələn, B.Xəlilov yazır: “sa – sin-

kretik kökü “vaxt, zaman” mənasında da olmuşdur: sa = çak. Bu 

fakta görə deyə bilərik ki, “vaxt, zaman” mənalı “çağ” sözü ilə 

sinkretik sa – kökü arasında əlaqə vardır. sa~ça – (ça – k//çağ)

2

 ... Yekun olaraq qeyd edək ki, -acaq

2

  şəkilçisinin formalaşma və inkişaf tarixi də maraqlıdır. Müşahidələr göstərir ki, “Kitab”ın  

dilində -acaq

2

  şəkilçisi qəti gələcək zamanın qrammatik forması kimi yox, gələcək zaman məzmunlu feli sifət  şəkilçisi kimi iş-

lənib. Məsələn, “Bu yığılacaq evdə un yoq...”. Bu tip cümlələrdəki 

-acaq

2

  şəkilçisinə münasibət bildirən  Ə.Dəmirçizadə yazır: “Bu şəkilçi haqqında nə M.Kaşğari “Divan”ında, nə  də  İbn Mühənna 

lüğətində heç bir məlumat yoxdur. Bu şəkilçi, ola bilsin ki, son 

dövrlərdə törəmiş; buna görə  də bu şəkilçinin “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da  hər hansı bir mənada işlənməsi, ümumən felin gələcək 

zaman  şəkilçisi olan “-acaq, -əcək” morfeminin tarixi nöqteyi-

nəzərindən də tədqiq edilməli bir faktdır”

3

.  


Türkoloji ədəbiyyatda indiki və gələcək zaman forması kimi 

“-r”  şəkilçi morfemindən də geniş  şəkildə  bəhs olunub. Burada 

bəzi izahları saf-çürük etmək lazım gəlir. İlk olaraq Ə.Dəmirçiza-

dənin fikirlərinə diqqət yetirək: “Buradakı cümlələrdən birincisin-

də (“Kitab”dan verilmiş cümlələr nəzərdə tutulur – Ə.T.) “uyu–r” 

                                                            

1

 K.Bəşirov. Oğuz qrupu türk dillərində qrammatik morfemlər.Bakı,2009,səh.141. 2

 B.Xəlilov. Fellərin ilkin kökləri. Bakı, 1998, səh. 150. 

3

 Ə.Dəmirçizadə. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili. Bakı, 1959, səh.63. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   174


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə