Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?Yüklə 265,1 Kb.

səhifə6/11
tarix14.09.2018
ölçüsü265,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

114

Mümükün qədər çox alıcı cəlb etmək və bazar payını ələ keçirmək məqsədilə yeni əmtəəyə nisbətən 

aşağı qiymət qoymaq təcrübəsi hansı marketinq strategiyasına uyğundur?

A) bazardan "qaymaq yığmaq" strategiyası B) aşağı xərclər strategiyası C) bazara əsaslı surətdə 

daxil olmaq strategiyası D) diversifikasiya strategiyası E) yenilikçilik üçün imkanlar

115


Əmtəəni bilavasitə istehlakçılara satan istehsalçıdan ibarət olan satış kanalı necə adlanır?

A) müxtəlif səviyyəli kanal B) üçsəviyyəli kanal C) ikisəviyyəli kanal D) birsəviyyəli kanal E) sıfır 

səviyyəli kanal

116


İstehsalçı - pərakəndə satıcı - istehlakçı sxemi üzrə qurulmuş bölgü kanalı neçə səviyyəli kanaldır?

A) müxtəlif səviyyəli kanal B) üçsəviyyəli kanal C) ikisəviyyəli kanal D) birsəviyyəli kanal E) sıfır 

səviyyəli kanal

117


İstehsalçı - iri topdansatış vasitəçisi - kiçik topdansatış vasitəçisi - pərakəndə ticarət vasitəçisi - 

istehlakçı zəncirindən ibarət olan satış kanalı neçə səviyyəli kanaldır?

A) müxtəlif səviyyəli kanal B) üçsəviyyəli kanal C) ikisəviyyəli kanal D) birsəviyyəli kanal E) sıfır 

səviyyəli kanal

118

Əmtəənin bazara çıxarılması mərhələsində ilkin tələbatı yaratmaq vəzifəsini yerinə yetirən reklam növünü göstərin:

A) tanıdıcı reklam B) məsləhətverici reklam C) xatırladıcı reklam D) antireklam E) təbliğat

119

Tələbatın artması mərhələsində, firma qarşısında seçmə tələbatı yaratmaq vəzifəsi baş qaldırdıqda hansı reklam növündən istifadə etmək məqsədəuyğundur?

A) tanıdıcı reklam B) məsləhətverici reklam C) xatırladıcı reklam D) antireklam E) təbliğat

120

Hansı reklam növü əmtəənin həyat dövrünün yetkinlik mərhələsində istehlakçının əmtəəni yada salmağına xidmət edir? 

A) tanıdıcı reklam B) məsləhətverici reklam C) xatırladıcı reklam D) antireklam E) təbliğat

121

Verilənlərdən birini həvəsləndirmə (stimullaşdırma) ilə əlaqədar görülən işlərə aid etmək olmaz:A) yeni məhsullar yaratmaq B) stimullaşdırma vasitələrini təhlil etmək C) reklamın yayımlanması 

üçün informasiya yayımı vasitələrini seçmək D) reklam müraciətlərini hazırlamaq E) reklamın təsir 

gücünü ölçmək

122


Cəmiyyət və mikromühit amilləri, sosial-iqtisadi siyasət, texnika-texnologiya, rəqabət (bazar), 

rəqabət mühiti, istehlakçılar, hakimiyyət orqanları, banklar aiddir:

A) Marketinq planlaşdırılmasına B) Firmanın təşkilati strukturuna təsir göstərən daxili mühit 

amillərinə C) Firmanın strategiyasına D) Marketinq tədqiqatlarına E) Firmanın təşkilati strukturuna 

təsir edən xarici mühit amillərinə

123


Marketinqin idarə olunması ilə əlaqədar görülən işlərə aid olmayanı seçin.

A) təşkilat strukturlarını formalaşdırmaq B) fəaliyyət planlarını hazırlamaq C) marketinq 

vəzifələrini və məqsədlərini müəyyənləşdirmək D) satış agentlərini işə cəlb etmək E) müxtəlif 

şöbələrlə olan koordinasiya əlaqələrini tənzimləmək

124

Müəssisənin missiyası, ətraf mühitin təhlili, müəssisənin məqsədi, alternativlərin təhlili hansı prosesin tərkib hissələridir?

A) Marketinq tədqiqatlarının B) Strateji planlaşdırmanın C) Cari planlaşdırmanın D) 

Diversifikasiyanın E) Marketinq taktikasının

125


Bazar şəraitində marketinqin planlaşdırılması hansı hissələrdən ibarətdir?

A) İllik planlaşdırma B) Strateji və konkret planlaşdırma C) Ümumi və xüsusi planlaşdırma D) Satış 

masasında planlaşdırma E) Strateji və taktiki planlaşdırma

126


Bazarla əlaqədar olan məlumatların təhlil edilməsi, gözlənilə bilən təhlükələrin 

müəyyənləşdirilməsi, bazarın seqmentlənməsi anlayışları aid edilməlidir:

A) Həvəsləndirmə ilə əlaqədar görülən işlərə B) Əmtəə (xidmətlər) ilə əlaqədar görülən işlərə C) 

Bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə D) Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar görülən 

işlərə E) Qiymət ilə əlaqədar görülən işlərə127

İstehlakçıların tələbatlarına və ehtiyaclarına cavab verməyən məhsulların istehsalını kəsmək, ən 

yaxşı marka adlarını, keyfiyyət nişanlarını, qablaşdırma materiallarını seçmək, dizaynını, rəng 

formatlarını, təminat və texniki xidmət imkanlarını müəyyənləşdirmək işləri aiddir:

A) Əmtəə (xidmətlər) ilə əlaqədar görülən işlərə B) Bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə C) 

Həvəsləndirmə ilə əlaqədar görülən işlərə D) Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar 

görülən işlərə E) Qiymət ilə əlaqədar görülən işlərə

128


Müqavilədə birbaşa göstərilən və təsbit olunan qiymətlər hansıdır?

A) sonradan qətiləşdirilən qiymətlər B) soraq qiyməti C) sürüşkən qiymətlər D) qətiləşdirilmiş 

qiymətlər E) mütəhərrik qiymətlər

129


Müqavilənin bağlanması zamanı qətiləşdirilmiş, lakin gələcəkdə həmin malın qiymətlərinin 

dəyişilməsi nəticəsində yenidən baxılması mümkün olan qiymətləri ifadə edir:

A) mütəhərrik qiymətlər B) soraq qiyməti C) sürüşkən qiymətlər D) qətiləşdirilmiş qiymətlər E) 

sonradan qətiləşdirilən qiymətlər

130

Əmtəələrin valyutasız əsasda, lakin qiymətləndirilmiş və tarazlaşdırılmış mübadiləsini nəzərdə tutan beynəlxalq ticarət üsulu:

A) kreditlə satış B) komisyon ticarəti C) konsiqnasiya D) barter E) birja ticarəti

131

Firma tərəfindən istehsal edilən və satış üçün təklif olunan müxtəlif növ məhsulların (xidmətlərin) çeşid qruplarının və məhsul vahidlərinin məcmusudur: 

A) məhsul çeşidi B) məhsul nomenklaturası C) məhsul növü D) məhsul vahidi E) əmtəə markası

132

Məhsul nomenklatrurası içərisində özlərinin istehlak xarakterlərinə və ya müəyyən tələbatı ödəmə qabiliyyətinə görə yaxın olan məhsullar qrupu necə adlanır?

A) məhsul çeşidi B) məhsul nomenklaturası C) məhsul növü D) məhsul vahidi E) əmtəə markası

133

Məhsul nomenklaturası daxilində istehsal edilən əmtəə çeşidlərinin ümumi kəmiyyəti necə adlanır?A) çeşidin zənginliyi B) çeşidin genişliyi C) çeşidin dərinliyi D) çeşidin harmonikliyi E) çeşidin 

keyfiyyəti

134

Çeşid qrupu daxilində hər bir ayrıca məhsulun təklif olunması imkanları hansı terminlə ifadə olunur?

A) çeşidin zənginliyi B) çeşidin genişliyi C) çeşidin dərinliyi D) çeşidin harmonikliyi E) çeşidin 

keyfiyyəti

135


Konkret əmtəə növünün layihələşdirilməsi mərhələsindən onun istehlakının tam başa çatdığı vaxta 

qədər ötən zaman müddəti hansı bənddə düzgün ifadə edilmişdir?

A) çeşidin zənginliyi B) çeşidin genişliyi C) çeşidin dərinliyi D) çeşidin harmonikliyi E) əmtəənin 

həyat dövrü

136

Əmtəənin həyat dövrünün mərhələlərinə aid olmayan bəndi seçin: A) böhran B) bazara çıxarılma C) konsiqnasiya D) inkişaf E) durğunluq

137


Əmtəələrin qablaşdırılmasının növləri düzgün qeyd edilmiş bəndi seçin:

A) şüşə, karton, metal qablaşdırma B) ucuz və bahalı qablaşdırma C) rəngli və rəngsiz qablaşdırma 

D) daxili qablaşdırma, xarici qablaşdırma, nəqliyyat qablaşdırması E) düzgün cavab yoxdur

138


İstehlakçının adətən tez-tez, fikirləşmədən, müqayisəyə ən az səy göstərməklə aldığı əmtəələr 

hansıdır?

A) gündəlik tələbat malları B) əvvəlcədən seçilən mallar C) xüsusi tələbat malları D) passiv tələbat 

malları E) uzun müddət istifadə edilən əmtəələr

139

Aşağıdakılardan hansı real əmtəənin əlamətlərinə aid deyil?A) keyfiyyət səviyyəsi B) özünəxas tərtibat və xassələr məcmusu C) marka adı D) qablaşdırma E) 

təminatlı xidmət müddəti

140

Aşağıdakılardan hansı qüvvətləndirilmiş əmtəənin əlamətidir?A) keyfiyyət səviyyəsi B) satışdan sonrakı xidmət C) marka adı D) qablaşdırma E) özünəxas tərtibat 

və xassələr məcmusu
: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə