S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə25/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39

745) 4857 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" >iş Kanunu eşit davranma ilkesine göre hangisi yanlış verilmiştir?
A) Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz
B) İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
C) Daha düşük bir ücretin uygulanmasını ancak işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması haklı kılar.
D) İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
CEVAP C
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
746) İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl ile sınırlıdır?
A)1 B)2 C)3 D)5
CEVAP B. 2 yıl
747)4857 sayılı iş Kanununa göre geçici iş ilişkisi ile ilgili hangisi yalıştır?
A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur.
B) Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.
C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
D) Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla üç defa yenilenebilir.
CEVAP D
Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.

748) 4 857 sayılı iş Kanununa göre iş sözleşmeleri ile ilgili hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir
B) Süresi iki yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
C) yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür
D) İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
CEVAP B
****Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
749) 4 857 sayılı iş Kanununa göre nitelikleri bakımından en çok ............... iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.
A) 15 B)30 C)60 D)90
CEVAP B.30 gün
750) 4 857 sayılı iş Kanununa göre çağrı üzerine çalışmalarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanın ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi otuz beş saat kararlaştırılmış sayılır.
B) Belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
C) işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır.
D)Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır
CEVAP A
Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır
751) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok ........... olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle ................ a kadar uzatılabilir.
A)2 ay-4 ay B) 2 ay-6 ay C)4 ay-6 ay D)4 ay-12 ay
Sözleşme süresi 2 ay....toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilir...CEVAP A
752) 4857 sayılı iş Kanununa göre süreli fesihle ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra
B) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
C) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak beş hafta sonra
D) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
CEVAP C...4 HAFTA
SÜRELİ FESİH
0....6 ay = 2 hafta 6 ay....1.5 yıl=4 hafta
1.5 yıl.....3 yıl=6 hafta 3 yıl ve üzeri=8 hafta
753) ...................... veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az .......................... kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
A)50-6 ay B)50-3 ay C)30-6 ay D)30-3 ay
30 çalışan-6 ay CEVAP C
754) İş sözleşmesi feshedilen çalışan, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde iş mahkemesinde dava açabilir?
A)on iki ay B)altı ay C)üç ay D)bir ay
CEVAP D. 1 ay içinde açabilir
*Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir
*Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.
755) 4857 sayılı iş Kanununa göre geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarına göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi iki ay içinde işe başlatmak zorundadır
B)İşveren işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
C) İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır
D) Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
CEVAP A.işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır
756) İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından ............... iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.
A)3 B)6 C)10 D)30
CEVAP B . 6 iş günü
757) İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkında hangisi yoktur?
A) Sağlık sebepleri
B) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) Zorlayıcı sebepler
D) İşi sevmeme ve motivasyon eksikliği
CEVAP D.
758) 4857 sayılı iş Kanununa göre 385 çalışanın olduğu işyerinde toplu işten çıkarma sayılabilmesi için en az kaç çalışanın bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır?
A)10 B)20 C)30 D)40
CEVAP C
İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
**20 -100 işçi, en az 10 işçinin,
**101 -300 işçi, en az yüzde on oranında işçinin,
**301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin
759) 4857 sayılı iş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi çalıştırmakla yükümlüdürler
B) Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılabilir
C) İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar
D) kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır
Cevap B
Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz
760) 4857 sayılı iş Kanununa göre ücretle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
B) İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.
C) işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz
D) Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi on yıldır
CEVAP D
ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.

761) 4857 sayılı iş Kanununa göre ücretle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşçi ücretlerinden yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.
B) Bu kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır.
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç yılda bir belirlenir
D) zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.
CEVAP C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir
762) 4857 sayılı iş Kanununa göre fazla çalışma ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.
B) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında ise her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
C) Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.
D) Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
CEVAP B
Eğer 45 saatin üzerinde ise....................%50 zamlı
45 saatin altında ise..................................%25 zamlı

763)762. soru ile alakalı çıkmış soru yeri geldi.(ARALIK 2013 A SINIFI)Fazla çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.Normal çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, bir hafta boyunca 48 saat çalışan ve saat başına 10 TL ücret alan bir işçinin o hafta için alacağı toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?
A) 480 TL B) 487,5 TL C) 495 TL D) 510 T
45 sati aşan olduğu için %50 zamlı olacak.
48X10=480 tl normal maaşı.10 tlnin %50si 5 tl eder
3 saat fazla mesai ücreti 3X5=15 tl
495 tl eder. CEVAP C

764) Hafta tatili ücretleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.
B)Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalışılmış günler gibi düşünülmez
C) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır
D)Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.
CEVAP B..çalışılmış günler gibi hesaba katılır
Ek bilgi: Tatil günü ücretleri
***İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.
***Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.

765) 4857 sayılı Kanun’da Yıllık ücretli izin süreleri için verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz
B) İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
C) Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz
D) 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 30 günden az olamaz.
CEVAP D..20 günden az olamaz.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
1- 5 yıl.......... 14 gün
5-15 .......... 20 gün
15 yıl ve üzeri......26 gün

766) 4857 sayılı iş Kanununa göre Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan hallerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) İşçilerin evlenmelerinde beş güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde on güne kadar verilecek izinler
B) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
C) Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
D) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
CEVAP A
İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler 
767) 4857 sayılı iş Kanununa göre Yıllık ücretli iznin uygulanması ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez
B) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılır.
C) izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
D) Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
CEVAP B.sayılmaz.
768) 4857 sayılı iş Kanununa göre çalışma süreleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir
B) çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.
C) Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 6 aya kadar artırılabilir.
D) iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.
CEVAP C. 4 aya kadar artırılabilir
769) 4857 sayılı iş Kanununa göre telafi çalışması için hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir
B) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.
C) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
D) Telafi çalışması fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılır.
CEVAP D
770) 4857 sayılı iş Kanununa göre hangisi çalışma süresinden sayılan hallerden sayılmaz?ÖNEMLİ
A) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler.
B) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.
C) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
D) işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
CEVAP A
771) 4857 sayılı iş Kanununa göre ara dinlenmeleri ile ilgili hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika
B) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat
C) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde kırkbeş dakika
D) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz
CEVAP C
4 saat ve altı.....................15 dk
4-7.5 saat......................30 dk
7.5 saat üzeri....................1 saat

772) 4857 sayılı iş Kanununa göre Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili hangisi yanlıştır?ÇOK ÖNEMLİ
A) İşçilerin gece çalışmaları 11 saati geçemez.
B) Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir.
C) Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir.
D) Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz
CEVAP A
**İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.
**Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler.
*İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
**Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.


773)4857 sayılı iş Kanununa göre çocukları çalıştırma yasağı ile ilgili hangisi yanlıştır?ÇOK ÖNEMLİ
A) Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır
B) Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.
C) onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için çalışma saatleri günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.
D) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.
CEVAP D
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.2x10
774) onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasak olduğu işlerden hangisi yanlıştır?
A) Maden ocakları B)Metal sektörü C) kanalizasyon ve tünel inşaatı D) kablo döşemesi
CEVAP B
Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.
Ek bilgi:
**Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.
775) 4857 sayılı iş Kanununa göre kadın çalışanları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
B) Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.
C) İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
D) Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretsiz izin verilir.
CEVAP D
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Ek bilgi:
kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə