S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə26/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
776)(ARALIK 2013 B SINIFI) 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bir ay içinde en az ne kadar devamsızlığının olması gerekir?
A) 1 gün B) 3 iş günü C) 15 iş günü D) 20 iş günü
CEVAP B.
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi
777)(ARALIK 2013 B SINIFI) 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işverenlere uygulanacak idari para cezalarına itiraz nereye yapılır?
A)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne
B)Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne
C)Sulh Ceza Mahkemesine
D)Anayasa Mahkemesine
15 gün içinde sulh mahkemesine yapılır.CEVAP C
778) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdaki işyerlerinden hangisinin 20.12.2013 tarihi itibarıyla iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır?
A)10 - 49 arası çalışanı bulunan ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
B)50’den az çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
C)4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları
D)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 50’den fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları
CEVAP C
779)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerin hangisinde sanayi, ticaret,tarım ve orman işleri ile ilgili düzenlemenin yasal dayanağı doğru olarak verilmiştir?
A)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi
B)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun6. Maddesi
C)1475 sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesi
D)4857 sayılı İş Kanunu’nun 111. Maddesi
CEVAP D
780)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hangisinden az olamaz?
A) 14 gün B) 20 gün C) 26 gün D) 30 gün
CEVAP C
781)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre analık hâlinde çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
B)Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.
C)Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
D)Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki son haftaya kadar işyerinde çalışabilir
CEVAP D
782)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ara dinlenmesiile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İş Kanunu’na göre ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır.
B)İş Kanunu’nda düzenlenen ara dinlenme süreleri iş sözleşmeleriyle artırılabilir.
C)İş Kanunu’na göre ara dinlenme süreleri, işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralıklı olarak kullandırılabilir.
D)İş Kanunu’nda günlük çalışma süresine göre belirlenen ara dinlenmesi günlük 15 dakika ile 1 saat arasında düzenlenmiştir
CEVAP A
783)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre işçilerin gece çalıştırılabileceği azami çalışma süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 9 saat B) 8 saat C) 7,5 saat D) 6 saat
CEVAP C.7.5 saat
784)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdaki işlerden hangisinde engelli işçi çalıştırılamaz?
A) Hizmet sektöründe
B) Sanayiden sayılan işlerde
C) Tarım ve orman işlerinde
D) Yer altı ve su altı işlerinde
CEVAP D

785)
(MAYIS 2013 A SINIFI)“........,
 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.”Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?
A) Fazladan çalışma B) Fazla mesai C) Ek çalışma D) Fazla çalışma

CEVAP d
Bir işçi 20 günlük yıllık izin hakkını kaçıncı senesinde kullanabilir?
786)MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bir üyesi değildir?
A)Çalışma Genel Müdürü
B)Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
D)Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı
CEVAP B
4857 deye göre
Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
**İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
***Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,
****Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
****Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli 
****bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, *******bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

787)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Geçici iş ilişkisi on iki ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.
B)Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden,işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur.
C)İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur.
D)İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz
CEVAP A
788) (MAYIS 2013 A SINIFI) 
I- İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
II- İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklıişlem yapamaz.
III- İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılar.
IV- Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan “eşit davranma ilkesi”ne göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I, II ve IV C) I ve II D) I, II, III ve IV

CEVAP B) I, II ve IV

789)(MAYIS 2013 B SINIFI) Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işlere ne denir?
A) Tam süreli iş B) Belirli süreli iş C) Sürekli iş D) Belirsiz süreli iş
CEVAP C
790)
(MAYIS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi kapsamında başvuracağı fesihlerde geçerli bir sebep oluşturur?
A) İşyeri sendika temsilciliği yapmak
B) Çalışma saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılmak
C) İş sözleşmesinden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari makamlara başvurmak
D) Yapılan objektif değerlendirmede işçinin yeter izliğinin tespit edilmesi
CEVAP D
791)
(EKİM 2012 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere verilen ara dinlenme sürelerinden birisi değildir?
A)Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beşdakika
B) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar(yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde yarımsaat
C)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde kırk beş dakika
D)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat
CEVAP C
792)(MAYIS 2012 A SINIFI) İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi feshedilen iş güvencesi kapsamındaki işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içinde iş mahkemesinde dava açabilir?
B) On beş günA) Bir hafta C) Bir ay D) Doksan gün
CEVAP C
793)
Bir işçi 20 günlük yıllık izin hakkını kaçıncı senesinde kullanabilir?(Murat arkadaşımıza soru için teşekkürler)

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
CEVAP D

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIKSİGORTASI KANUNU 
BAŞKA YERDE YOK
Kanun Numarası : 5510
794) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine meslek hastalığı denir. Tanımı hangi kanuna göredir?
A)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
B)4857 sayılı İş Kanunu
C) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
D)161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin ILO Sözleşmesi
CEVAP A
795) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre aşağıdkailerden hangisi sigortalı sayılır?
A) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller
B) Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar çalışanlar
C) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
D) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup,esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten s onra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler
CEVAP B
**Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)
796) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre hangisi iş kazası sayılmaz?
A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
B) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
D)Çalışanın hususi aracıyla mesaiye geliş gidişleri
CEVAP D
Diğer 3 şıkka ilaveten iş kazası sayılan haller
**emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
**Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
797)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre işveren tarafından iş kazası, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirmesi gerekir?
A)3 B)5 C)10 D)30
CEVAP A 3 işgünü.
Ek bilgi:
Çalışanın kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde iş kazasını bildirmesi gerekir
798)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
B) sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
C) Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
CEVAP C
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.
799)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az .....................oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı,sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 
A) % 10 B) % 40 C) % 50 D) % 60
CEVAP A. % 10

''Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar 1 yıl süreyle gece postasında çalıştırılamazlar.''. Burada doğum mu baz alınır süre mi. 3. ayda raporlarsa zaten 6 ay sonra doğum yapacak

Daha önce kavradığım tanımlar şimdi allak bullak oldu. Burdaki farkı ben mi göremiyorum yoksa başka bir şey mi?
Emziren çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.
Emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere 12 ay süre ile gece
postalarında çalıştırılamazlar.

Burada da durum aynı süreler işverene bildirim ile başlar. Çocuk doğar, kişi iyileşince işe gider veya izni varsa (4+4 hafta) kullanır ve işe dönünce raporu verir. Süre başlar. Ancak burada herzaman süre doğum veya hamilelik başlangıcı ile başlar ve diğer şartta işvereni bilgilendirmenizdir. Yoksa kişi doğum sonrası 8 hafta doğum izni kullansın, akabinde patron ile anlaşarak 10 ayda ücretsiz izin kullansın ve 12 ay sonra gelip ben doğum yaptım bir yıl gece çalıştırılamam diyemez. 
Bunu ücret alacağı olarak düşünün 5 yıllık zaman aşımı süresi vardır. bunun yanında sizin de dilekçe, mahkeme bir şekilde bunu talep etmeniz gerekir. Doğum ve hamilelikte de 1 yıllık zaman aşımı süresi var ancak bu haktan yararlanmak için her türlü işverene hekim raporunu vermeniz gerekir.,

800)çalışanlar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az ..................'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilenler malûl sayılır. 
A) % 10 B) % 40 C) % 50 D) % 60
CEVAP D
% 60
801) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının ne kadarıdır?
A)1/2 B)2/3 C)1/3 D)Tamamı
CEVAP A
Yatarak 1/2
Ayakta 2/3
802) iş kazası, meslek hastalığı , vazife malullük ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren ............... yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar.
A)15 B)10 C)5 D)2
CEVAP C...5 yıl
** Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer.
803)Çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az ..................gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekir.
A)15 B)10 C)5 D)3
CEVAP B.on gün
804) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % kaçı iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir?
A) % 34,5 B) % 20 C) % 12,5 D) % 2
CEVAP D
****% 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.
805)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmak için asgari meslekte kazanma gücü kayıp oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 40
CEVAP A
806)(MAYIS 2013 B SINIFI)Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan değildir?
A)Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
B)Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
C)İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması
D)Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
CEVAP B Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
%100 isabet olmuş.benim hazırladağım sorunun hemen hemen aynısı.
807)(EKİM 2012 A SINIFI) SGK Mevzuatı’na göre bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle çalışma gücününen az yüzde kaçından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, sakat (özürlü) sayılırlar?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
CEVAP C......%40
808)
(2011 A SINIFI)Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde sigortalının bu
Kanun’a göre hesaplanacak günlük kazancının ne kadarıdır?
A) Yarısı B) Tümü C) Üçte ikisi D) Dörtte biri
CEVAP A .1/2
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İSTATİSTİKLERİ 2012
(2013 HENÜZ YOK)

BU KONUYLA ALAKALI SORU BULAMAZSINIZ KOLAY KOLAY.1 SORU GELEBİLMEKTEDİR. 
809)SGK 2012 istatistiklerine göre kadınlarda iş kazası sayısı hangi aralıkta yer almıştır?
A)1000-5000 B)5000-10000 C)10000-30000 D)30000-50000
CEVAP B
İş kazası sayısı 
Erkekler: 69.090 Kadınlar: 5.781 Toplam:74.871
810)SGK 2012 istatistiklerine göre çalışanlarda toplamda en fazla iş kazası hangi sektörde olmuştur?
A) Tekstil Ürünleri İmalatı 
B) Ana Metal Sanayi 
C) Gıda Ürünleri İmalatı 
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması 
CEVAP D.toplamda.
En fazla iş kazasının olduğu sektörler:
Erkek çalışanlarda: Kömür Ve Linyit Çıkartılması( 8828 )
Kadın çalışanlarda: Tekstil Ürünleri İmalatı (1140)
811)SGK 2012 istatistiklerine göre çalışanlarda en fazla meslek hastalığı hangi sektörde olmuştur?
A) Tekstil Ürünleri İmalatı 
B) Ana Metal Sanayi 
C) Gıda Ürünleri İmalatı 
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması 
CEVAP D.toplamda.
En fazla meslek hastalığının olduğu sektörler:
Erkek çalışanlarda: Kömür Ve Linyit Çıkartılması( 231 )
Kadın çalışanlarda: Finansal Hizmet.(Sig.Ve Emek.Har.) (2)
toplam meslek hastalığı sayısı ise 395 dir.
812)SGK 2012 istatistiklerine göre Sürekli iş göremezlik sayısı en fazla hangi sektörde olmuştur?
A) Tekstil Ürünleri İmalatı 
B) Bina İnşaatı 
C) Fabrik.Metal Ürün.(Mak.Tec.Har)
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması 
CEVAP B .en fazla bina inşaatı:284 adet
813)SGK 2012 istatistiklerine göre en fazla ölümlü iş kazası hangisinde olmuştur?
A) Kara Taşıma.Ve Boru Hattı Taşıma.
B) Bina İnşaatı 
C) Elektrikli Techizat İmalatı 
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması 
CEVAP B .en fazla bina inşaatı:127adet
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə