Tofiq Köçərli Qarabağ: Yalan və HəqiqətYüklə 1 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə49/49
tarix17.11.2018
ölçüsü1 Mb.
#80118
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

Tofiq Köçərli 
- 144 - 
Qarabağ: Yalan və Həqiqət 
bu yalan siyasәtә çevrildi. Rәdd edilmәyәn hәmin siyasәt isә ölümә apardı ... Bәzәn 
bütöv xalqların taleyi sözdәn asılı olur”. 
Elә bil bu ağıllı, müdrik fikir bizim Zaqafqaziya regionu üçün deyilibmiş. Doğrudan da 
“bәzәn bütöv xalqların taleyi sözdәn asılı” olurmuş! 
Balayanların, kaputikyanların, xanzadyanların Dağlıq Qarabağ haqqında vaxtında 
rәdd edilmәyәn fitnәlәri, qızışdırıcı sözlәri, ağ yalanları Ermәnistanın dövlәt siyasәtinә 
çevrildi vә rәdd edilmәyәn bu siyasәt Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzü ilә, 
qanlı müharibә ilә nәticәlәndi! 
“Nürnberq prosesi” lazımdır. Genosid tәşkilatçıları  vә icraçıları ilә yanaşı  zәhәrli 
sözlә, yalanla, böhtanla xalqlar arasında düşmәnçilik toxumu sәpib,  әdavәt vә nifrәt 
yaradan vә nәticә etibarı ilә minlәrlә insanların qanına, Azәrbaycan vә ermәni xalqlarının 
min bir bәlaya düçar olmasına bais peşәkar saxtalaşdırıcıları, peşәkar böhtançıları, 
dezinformasiya ustalarını müttәhimlәr kürsüsündә oturtmaq üçün lazımdır. 
“Nürnberq prosesi” olmalıdır. Ancaq şübhәm yoxdur: Tarixin Mәhkәmәsi, Xalqın 
Mәhkәmәsi olacaqdır! Mütlәq olacaqdır! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tofiq Köçərli 
- 145 - 
Qarabağ: Yalan və Həqiqət 
9. Әdәbiyyat 
 
1.”Turan' jurnalı, 1991, №1, s.105-106 
1a.Azәrbaycan respublikası dövlәt arxivi. F.894,s.0, iş 154, v.16-17 
2.A.A.Topçibaşev. Diplomatiçeskie besedı v Stambule (1918-1919 q.q.), Bakı,1994,s.53  
3.İstoriki antiçnosti, Moskva, 1989, s.204-220 
4.Mahmud İsmayılov. Azәrbaycan tarixi, Bakı, 1992, s. 11-18 
4a.Xәlil Kamal Türközü. Ermәni zülmü. İkinçi nәşri. Ankara, 1983, s.5-6 
5.Sara Aşurbeili. Qosudarstvo Şirvanşaxov, Bakı, 1983, s.56-58 
6.Yenә orada, s.58 
7.Yenә orada, s.57 
8.Axmad ibn Asam Al-Kufi. Kniqa zavoevanii, Bakı, 1981, s.39, 59 vә b. 
9.Yaqut әl-hәmәvi. “Muçәm-әl-buldәn” - Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar. Bakı, 1989, s.165 
10.Ş.Strabon. Coğrafiya, - Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar, s.16  
10a.Plutarx. İzbrannıe jizneopisanin. İkinçi cildq Moskva, 1990, s.311 
11.Kemal Aliev. ”Antiçnıe istoçniki po istorii Azerbaidjana”. Bakı, 1987, s.101-103 
12. Farida Mamedova. Politiçeskan istoril i istoriçeskal qeoqrafin Kavkazskoi 
Albanii. Bakı, 1986, s. 123,248 
13.Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi ... Bakı, 1993, s.16 
14.Yenә orada, s.81-82. Z.Bünyadov yazır ki, keşiş Smbatyan bu fikri әksinә tәrcümә etmişdir: guya 
ermәnilәr xristianlığı albanlardan 270 il qabaq qәbul etmişlәr! 
15.Ziya Bünyadov. Azәrbaycan VII-IX әsrlәrdә, Bakı, 1989, s.60,97  
16.Moisey Kalankatuklu. Göst. әsәr, s.117,127 
17.Yenә orada, s. 119-121 
18.Yenә orada, s.121 
19.Yenә orada, s.128 
20.Ziya Bünyadov. Göst. әsәr, s.79-80 
21.Alilrov S.S. Ob etnoqeneze zerbaidjanskoqo naroda. Bakı, 1984, s.19  
22.Ziya Bünyadov. Göst. әsәr, s. 196-213 
23.Cahankir Zeynaloğlu. Müxtәsәr Azәrbaycan tarixi, Bakı, 1992, s.9 
24.Jan Şardәn. Sәyahәtnamә, Bakı, 1994, s.68 
25.Mahmud İsmayılov. Göst. әsәr, s.3-4 26.Fazlallax Raşid ad-Din. Oquz-name. Bakı, 1987, s.41  
27.Abdulla Fazili. Azәrbaycanın qәdim vә ilk orta әsrlәr tarixi İran tarixşünaslığında, Bakı, 1984, s.92  
28.Cahankir Zeynaloğlu. Göst. әsәr, s.10 
29.Yenә orada 
30.Yenә orada 
31.Ziya Bünyadov. Göst. әsәr, s.138 
32.Jan Şardәn, Göst. әsәr, s.68 
33.Ziya Bünyadov. Göst. әsәr, s.136 
34.Yenә orada, s.137 
35.Yenә orada 
36.Yenә orada, s.174 
37.Yenә orada 
38.Yenә orada, s.92 
38a.Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar, s.114 
39.Sara Aşurbәyli. Göst. әsәr, s.67  
40.Cahankir Zeynaloğlu. Göst. әsәr, s.10  
41.Aktı Kavkazskoi Arxeoqrafiçeskoi komissii (sonra: AKAK), II cild, sәnәd 1216 42.Yenә orada, s.592 
43.Yenә orada, s.594 
44.Prisoedinenie Vostoçnoi Armenii k Rossii. Sbornik dokumentov, I cild, Yerevan, 1972, s.442  
45.Mirza Kazembek. İzbrannıe proizvedenin. Bakı, 1985, s.355, 418 
46.Әli bәy hüseynzadә. Türklәr kimdir vә kimlәrdәn ibarәtdir. Bakı, 1997, s.34  


Tofiq Köçərli 
- 146 - 
Qarabağ: Yalan və Həqiqət 
47.”Azәrbaycan arxivi” jurnalı, 1972, №1, s.44 
48.Yenә orada, s.58 49.AKAK, II cild, s.604 
50.”Azәrbaycan arxivi” jurnalı, 1972, №1, • s.120 
51.Mәmmәd Әmin Rәsulzadә. Әsәrlәri. Birinçi cild. 1903-1909, Bakı, 1992, s.14 
52.Yenә orada, s.248 
53.Yenә orada, s.360 
54.Әli bәy hüseynzadә. Türklәr kimdir vә kimlәrdәn ibarәtdir. Bakı, 1997, s.217 
55.Yenә orada, s.200 
56.Yusif Vәzir Çәmәnzәminli. Әsәrlәri, Üçünçü cild, Bakı, 1977, s.133, 142, 143 vә b. 
57.Yenә orada, İkinci cild, Bakı, 1976, s.52 
58.A.S.Qriboedov. Soçinenin. Moskva, 1988, s.438 
59.AKAK, V cild, s.579 
60.X.Rәfiyev. Bolşevik qәzeti “Yoldaş”, Bakı, 1967, s.25  
61.hәsәn Әrfә. Kürdlәr. Tarixi vә siyasi oçerk. London, 1966, s.81-82. 
62.Fikrin karvanı (görkәmli Azәrbaycan tәnqidçi vә әdәbiyyatşünasları), Bakı, 1984, s.346  
63.Mirzә Bala Mәmmәdzadә. Milli - Azәrbaycan hәrәkatı. Bakı, 1992,s.6 vә b.  
64.Ziya Göyalp. Türkçülüyün әsasları, Bakı, 1991, s.91-107 
65.Molla Nәsrәddin. On iki cilddә (1906-1931), I cild, (1906-1907), Bakı, 1986, s.50 
66.Әli Azәri. Azadıstan dövlәti vә Şeyx Mühәmmәd Xiyabani. Ankara, s.8  
67.Mәmmәd Әmin Rәsulzadә. Göst. әsәr,s.382  
68,Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar, s.305  
69.Sbornik svedenii o Kavkazskix qorçax, Vıpusk IX, Tiflis, 1876, s,34  
70.Mәmmәd Әmin Rәsulzadә. Göst. әsәr,s.297  
71.Yusif Vәzir Çәmәnzәminliy. Әsәrlәri. II cild, Bakı, 1976, s.706 
72.V.L.Veliçko. Kavkaz. Russkoe delo i mejduplemennıe vrprosı. S.-Peterburq, 1904, s.153-155  
73.Osmanlı dövlәti ilә Azәrbaycan türk xanlıqları arasındakı münasibәtlәrә dair arxiv bölgәlәri. I cild. 
Ankara, 1992, s.2 
74.A.E. Krımskii. Nizami i eqo sovremenniki. Baku, 1981, s.152  
75.3.M.Bünyadov. Azәrbaycan Atabәylәri dövlәti. Bakı, 1985, s.226  
76.A.K.Bakixanov. Soçinenil. Zapiski. YLisvma. Bakı, 1983, s.263-264  
77.Sara Aşurbәyli. Göst. әsәr, s.301  
78.A.K.Bakixanov. Göst. әsәr, s.264  
79.Sara Aşurbәyli. Göst. әsәr, s.236  
80.Yenә orada, s.3O3 
81.Evliya Çәlәbi. Sәyahәtnamә (Azәrbaycan tarixinә dair seçmәlәr). Bakı, 1997, s.15  
82.Yenә orada, s. 10-11 83.Yenә orada, s.15 
84,Osmanlı dövlәti ilә Azәrbaycan türk xanlıqları arasındakı münasibәtlәrә dair arxiv bölgәlәri, s.19 
85.Fәridә Mәmmәdova. Göst. әsәr, s.104 
86.Yenә orada 
87.Ziya Bünyadov. Azәrbaycan VII-IX әsrlәrdә. s.99  
88.B.İşxannn. Narodnosti Kavkaza, S.-Peterburq, 1916, s.18  
89.İqrar Aliev. Naqornıi Karabax İstoril, Faktı, Sobıtii, Bakı, 1989, s.44-45 
90.Q.A.Әzov. Snoşenia Petra Velikoqo s armlnskim narodom. Dokumentı. S.-Peterburq, 1898, s.324 
91.Sobranie aktov otnoslqdixsl k obozrenik) istorii armlnskoqo naroda, ç.P Moskva, 1832, s.53 (sonra: 
Sobranie aktov ...) 
92.Prisoedinenie Vostoçnoi Armenii k Rossii, I cild, Yerevan, 1972, s.562 
93.X.D.Xәlilov. Qarabağın elat dünyası, Bakı, 1992, s.17 
94.Yenә orada, s.13 
95.Ziya Bünyadov. Göst. әsәr, s.92; Moisey Kalankatuklu. Göst. әsәr, s.3  
96.Ziya Bünyadov. Göst. әsәr, s.93  
97.İqrar Әliyev. Göst. әsәr, s.67  
98.Ziya Bünyadov, Göst. әsәr, s.92  
99.İqrar Әliyev. Göst. әsәr, s.18  


Tofiq Köçərli 
- 147 - 
Qarabağ: Yalan və Həqiqət 
100.Mahmud İsmayılov. Göst. әsәr, s.28  
101.Esai Xasan-Djalalln. Kratkal istoril stranı Albanskoi (1702-1722), Bakı, 1989, s.35 
102.Fәridә Mәmmәdova. Göst. әsәr, s.17, 238  
103.Sobranie aktov... s.52-53  
104.Q.A.Әzov. Göst. әsәr, s.295-296  
105.Yenә orada, s.317 
106.V.L.Veliçko. Göst. әsәr, s.70, 77 
107. Sobranie aktov... s.53-54 
108. P.Әzov. Göst. әsәr, s.317 
109. Esai Xasan-Djalalnn. Göst. әsәr, s.8 
110. Yenә orada, s.35 
111. F.M. Aliev Antiiranskie vıstunlenil i borvba protiv turedkoi okkupadii v Azerbaidjane v pervoi polovine 
XVII  
veka. Bakı,1975, s.58-61 
112. P.Q.Butkov. Materialı dll novoi istorii Kavkaza. S 1722 po 1803 q. I hissә, S.-Peterburq, 1869, s.69-
70 
113. Yenә orada 
114. Esai Xasai-Djalalln. Göst. әsәr, s.36 
115. P.TArutunln. Osvoboditelvnoe dvijenie armnnskoqo naroda v pervoi çetverti XVII veka. Moskva, 
1954, s.169 
116. F.MAliev. Azerbaidjano-russkie otnoşenii (X^-X1X vv), Bakı,1985, s.122 
117. Sobranie aktov..., s.54 
118. T.T.Mustafazade. Azerbaidjan i russko-turedkie otnoşenii v pervoi treti XVIII v., Bakı, 1993, s. 143 
119. Sobranie aktov...,s.56 
120. P.Q.Butkov. Göst.әsәr, s.68 
121. T.T.Mustafazade. Göst. әsәr, s.142 
122. P.Q.Butkov. Göst. әsәr. s.68 
123. Yenә orada, s.67 
124. Yenә orada, s.68 
125. Yenә orada 
126. Yenә orada, s.67 
127. Q.A.Ezov. Göst. әsәr, s.423 
128. Yenә orada, s.424-425 
129. Yenә orada, s.424 
130. Jiznv Artemii Araratskoqo. Moskva, 1981, s.P, 134 
131. Mirzә Camal Cavanşir Qarabaği. Qarabağ tarixi, Bakı, 1959, Qarabağnamәlәr. Birinçi kitab. Bakı, 
1989; İkinçi kitab, Bakı, 1991 
132. P.Q.Butkov. Göst. әsәr, s.116 
133. Qarabağnamәlәr, Birinçi kitab, s.38 
134. Yenә orada, s.34 
135. Mirzә Camal Cavanşir Qarabaği. Göst. әsәr, s.16 
136. Qarabağnamәlәr. Birinçi kitab, s.35-36 
137. Mirzә Camal Cavanşir Qarabaği. Göst. әsәr, s.18 
138. Qarabağnamәlәr. Birinçi kitab, s.ZZ 
139. V.LVeliçko. Göst. әsәr, s.153 
140. AKAK, VII cild, s.460 
141. Qarabağnamәlәr. Birinçi kitab, s.44-45 
142. Yenә orada, s.46-47 
143. Yenә orada, 
144. Utverjdenie russkoqo vladıçestva na Kavkaze. Pod redakpiei qeneral-maiora Potto. Tiflis, 1901, s.241 
145. Mirzә Fәtәli Axundov. Komediyalar. Povest, Şerlәr, Bakı, 1982, s. 237 
146. V.L.Veliçko. Göst. әsәr, s.77 
147. Sobranie aktov..., s.68-70 


Tofiq Köçərli 
- 148 - 
Qarabağ: Yalan və Həqiqət 
148. Yenә orada, s.61 
149. Yenә orada, s.60 
150. Yenә orada 
151. Yenә orada 
152. Yenә orada 
153. V.L.Veliçko. Göst. әsәr, s.36 
154. Prisoedinenie Vostoçnoi Armenii k Rossii, s.284 
155. Sobranie aktov s.63-64 
156. İstorin Azerbaidjana. Bakı, 1979, s.90; Gәnçә. (Tarixi oçerk), Bakı, 1994, s.48 
157. Jiznv Artemin Araratskoqo, s.15 
158. Daşnaki (iz materialov departamenta polidii), Bakı, 1990, s.7 
159. Sobranie aktov... , s.200-201 
160. P.Q.Butkov. Göst. әsәr, s.136 
161. Sobranie aktov s.202-203 
162. AKAK, II cild, s.588 
163. Yenә orada, s.592 
164. Yenә orada, s.599 
165. Yenә orada, s.559 
166. Yenә orada, s.560, 590 
167. Sadıq Şükürov. Kәnçәli Cavadxanın hekayәti, Kәnçә 1992, s.147 
168. Prisoedinenie Vostoçnoi Armenii k Rossii..., s.325 
169. Qarabağnamәlәr. İkinçi kitab, s.53 
170. Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar, s.273 
171. Yenә orada, s.274 
172. Naqornıi Karabax, İstoriçeskal sprav-ka, Yerevan, 1988, s.8 
173. Nazim Axundov. Qarabağ salnamәlәri. Bakı, 1989, s.53 
174. Mirzә Camal Cavanşir Qarabaği. Göst. әsәr, s.17 
175. Yenә orada, s.19 
176. Yenә orada, s.20 
177. Qarabağnamәlәr. İkinçi kitab, 
178. Yenә orada, Birinçi kitab, s.40-42 
179. Yenә orada, İkinçi kitab, 
180. Mirzә Camal Cavanşir Qarabaği. Göst. әsәr, s.20 
181. Firudin Şuşinskii. Şuşa, Bakı, 1968, s. 64^65; Yusif Vәzir Çәmәnzәminli. Әsәrlәri, III cild» s.283 
182. Yusif Vәzir Çәmәnzәminli. Göst. әsәr, s.291 
183. Firudin Şuşinskii. Göst. әsәr, s.69 
184. Prisoedinenie Vostoçnoi Armenii k Rossii, s. 562 
185. X.D.Xәlilov. Qarabağın elat dünyası, Bakı, 1992, s.17 
186. Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar, s.263 
187. Nazim Axundov. Göst. әsәr, s.167 
188. Qlinka S.N. Opisanie pereselenil ar-mln adderbidjanskix v predelı Rosii. Moskva, 1831, s.103 
189. Yenә orada, s.119-120 
190. Yenә orada, s.48 
191. Yenә orada, s.92 
192. Yenә orada, s. 90, 91, 127 
193. AS.Qriboedov. Soçinenia. Moskva, 1988, s.636 
194. Yenә orada 
195. Yenә orada, s. 637 
195a.Qriboedov A.S. Soçinenil v dvux tomax.t.2, Moskva. 1971, s. 340-341 
196. İ.Q.Çavçavadze. Armlnskie uçenıe i vopşoşie kamni. Tiflis, 1902, s.123 
197. N.İ.Şavrov. Novan uqroza russkomu delu v Zakavkazve: predstonş.al rasprodaja Muqani inorodpdm. 
S.-Peterburq, 1911, s.59-60 
198-199 Obozrenie Rossiiskix vladenii za Kav-kazom v statistiçeskom, ztnoqrafiçes-kom, topoqrafiçeskom 


Tofiq Köçərli 
- 149 - 
Qarabağ: Yalan və Həqiqət 
i finansovım otnoşenilx, Tiflis, 1836, s.267 200. Materialı dln izuçenil zkonomiçeskoqo bıta 
qosudarstvennıx krestvln Zakavkazskoqo kran, VII cild, Tiflis, 1887, s.339; 
201. Yenә orada 
201a Yenә orada, II hissә, s.12 
202. Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar, s.289 
203. AKAK, V cild, s.745 
204. Azәrbaycan tarixi sәnәdlәr vә nәşrlәr üzrә, Bakı, 1990, s.159 
204a Yenә orada 
205. M.S.Ordubadi. Qanlı illәr. Bakı, 1991, s.57. (әsәr ilk dәfә 1911-çi ildә çap edilib) 
206. Mir Möhsün Nәvvab. 1905-1906-çı illәrdә ermәni-müsәlman davası. Bakı, 1993, s.45 
207. M.S.Ordubadi. Göst. әsәr, s.57-58 
208. Yenә orada, s.58 
209. Mir Möhsün Nәvvab, Göst. әsәr, s.51 
210. A.A.Topçibaşev. Diplomatiçeskie besedı v Stambule (1918-1919 qq.), Bakı, 1994, s.67 
211. “Azerbaidjan” qәzeti, 1 yanvar, 1919 
212. Mirzә Bala Mәmmәdzadә. Milli Azәr-bayçan hәrәkatı. Bakı, 1922, s.106 
213. Azәrbaycan Respublikası dәvlәt arxivi, f.894, s. 10, iş 154, v.16 
214. M.Ә.Rәsulzadә. Azәrbaycan Cümhuriyyәti. Bakı, 1990, s.45 
215. Yenә orada 
216. Yenә orada 
217. Yenә orada, s.47 
218. Yenә orada, s.48 
219. Azәrbaycan tarixi sәnәdlәr vә nәşrlәr üzrә, s.238 
220. Yenә orada, s.297 
221. Yenә orada, s.250 
222. Yenә orada, s.226 
223. Yenә orada, s.303 
224. Yenә orada, s.227 
225. “Voprosı istorii” jurnalı, №2, 1994, s.101 
226. Azәrbaycan tarixi sәnәdlәr vә nәşrlәr üzrә, s.312 
227. K istorii obrazovanii Naqorno-Kara-baxskoi avtonomnoi oblasti Azerbai-djanskoi SSR. Dokumentı i 
materialı, Bakı, s.22-23 
228. Yenә orada, s.26 
229. Yenә orada, s.23-25 
230. “Borvba” qәzeti, 5 sentyabr 1919 
231. Azәrbaycan tarixi sәnәdlәr vә nәşrlәr üzrә, s.257-258 
232. Yenә orada, s.258 
233. Baxtiir Nadjafov. Lipr vraqa. İstoril arminskoqo naçionalizma v Zakavkazve. v konse XIX - naçale XX 
v., Bakı, 1994, s.154 
234. Yenә orada 
235. Yenә orada 
236. K istorii obrazovanil Naqorno-Kara-baxskoi avtonomnoi oblasti Azerbai-djanskoi SSR, s. 129-130 
237. Mirzә Bala Mәmmәdzadә. Göst. әsәr, 1 s. 123-124 
238. Cәmil Hәsәnov. Azәrbaycan beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә, 1918-1920, Bakı, 1993, s.229 
239. Yenә orada, s.229-230 
240. Yenә orada, s.239-342 
241. V.Qurko-Kryajin. Ermәni mәsәlәsi. Bakı, 1990, s.14 
242. Qrajdanskan voina i vrennai intervendil v SSSR. Әnniklopedil. Moskva, 1983, s.42 
243. Cәmil hәsәnov. Göst. әsәr, s.231 
244. Yenә orada, s.311 
245. Yenә orada 
246. Yenә orada 
247. K istorii obrazovanil Karabaxskoi avtonomnoi oblasti Azerbaidjanskoi SSR, s. 41-42 


Tofiq Köçərli 
- 150 - 
Qarabağ: Yalan və Həqiqət 
248. V.İ.Lenin. Azәrbaycan haqqında, Bakı, 1980, s.35 
249. Nәriman Nәrimanov. Uçqarlarda inqilabımızın tarixinә dair (İ.V.Stalinә mәktub), Bakı, 1992, s.60 
250. Yenә orada, s.35 
251. V.İ.Lenin. Azәrbaycan haqqında, s.70 
252. K istorii obrazovanil Karabaxskoi avtonomnoi oblasti Azerbaidjanskoi SSR, s.49 
253. Yenә orada, s.32 
254. Yenә orada, s.33 
255. Yenә orada 
256. Yenә orada, s.34 
257. Yenә orada 
258. Yenә orada, s.33-34 
259. Yenә orada, s.35 
260. O.V.Kaçaznuçi. Daşnakçutkş bolvşe neçeqo delatv. Tiflis, 1927, s.33 
261. K istorii obrazovanii Karabaxskoi avtonomnoi oblasqa s.53-54 
262. Yenә orada, s.54-56 
263. Yenә orada, s.56-57 
264. Yenә orada, s.57 
265. Yenә orada, s.85 
266. Yenә orada, s.64 
267. Yenә orada, s.67 
268. Yenә orada, s.69 
269. Yenә orada, s.89 
270. Yenә orada, s.106 
271. Yenә orada, s.87 
272. Yenә orada, s.89 
273. Yenә orada 
273a Yenә orada, s.89-90 
274. Yenә orada, s.88 
275. Yenә orada, s.91 
276. Yenә orada 
277. Yenә orada 
278. Yenә orada 
279. Yenә orada, s.92 
280. Yenә orada 
281. Naqornıi Karabax. İstoriçeskan sprav-ka, s.34 
282. K istorii obrazovanil Karabaxskoi av-tonomnoi oblasti, s.92 
283. Naqornıi Karabax. İstoriçeskal sprav-ka, s.24 


Yüklə 1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə