Yeni mədəniyyət məkanınaYüklə 40 Kb.

səhifə1/106
tarix17.11.2018
ölçüsü40 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
79982

Rəbiyyət Aslanova
XXI əsr:
Yeni mədəniyyət məkanına 
inteqrasiya
Bakı -  «Nurlan» - 2 0 0 7


Aslanova R.N
.
XXI  asr:  Yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya.
Bakı, “Nurlan" nəşriyyatı, 2007 -  440 səh.
Müasir dövrdə  hər bir dövlət  özüniin  milli inkişafına,  maraq  və 
mənafeyinə  ııyğıın  siyasətini  həyata  keçirir.  Eyni  zamanda,  dünya 
dövlətlərinin  xarici  siyasətində  bir  ümumi  xətt  -   inteqrasiya  isti­
qaməti  də aydın sezilməkdədir.
XXI  əsrdə  dövlətlərarası  qarşılıqlı  əməkdaşlıq  münasibətləri,
"qloballaşma ’’ adlandırılan çoxşaxəli,  ümumplanetar proseslərlə sə­
ciyyələnir.  Qloballaşmanın yalnız inkişaf səviyyəsi baxımından deyil, 
ən başlıcası təkrarsız və özünəməxsus mədəniyyətlərin daşıyıcısı olan 
ən müxtəlif ölkələri də əhatə etməsini nəzərə alsaq,  hesab etmək olar 
ki,  mədəni  inteqrasiyanın  mükəmməl  modelinin  axtarışları  müasir 
dünyada öz həllini tələb edən taleyüklü problemlərdən biridir.
Mədəni  inteqrasiya  bəşəriyyətin  mənəvi potensialının  qorunma­
sı,  inkişafı  və  sintezini  təmin  etınək  baxımından  dünya  birliyi  qarşı­
sında duran  humanitar və sosial problemi kimi çıxış edir.
Fəlsəfə  elmləri doktoru,  professor Rəbiyyət Aslanovanın  təqdim 
olunan  kitabı  yeni yüzillikdə  lıansı  mədəniyyət  məkanında  yaşadığı­
mızı  inteqrasiyanın  nə  kiıııi  mədəni-mənəvi faktorlarla  şərtləndiyini 
ətraflı  təsəvvür  etmək  istəyən  geniş  oxucu  auditoriyasına  ünvanlan­
mışdır.  Kitabda  inteqrasiyanın  baş  verdiyi  "böyük  məkanlar"  nəzə­
riyyəsi.  həmçinin,  onun  praktiki  konsepsiya  kimi  Avropada  tətbiqi 
faktları  ilk  dəfə diqqətə  çəkilir.  Kitab  məkanda  yolgöstərən  olmağa 
deyil,  yol yoldaşı kimi məkanı birlikdə tanımaq arzusuna xidmət edir.
ISBN 
978-9952-809-87-9
© Rəbiyyət Aslanova, 2007 
© «Nurlan», 2007
MÜNDƏRİCAT
Müəllifdən...............................................................................6
I  Bölmə.  Mədəniyyətlərarası  inteqrasiya strateji 
inkişafın  imperatividir
§  1.  Böyük idey.................................................................... 10
§  2.  Avropada sosial-mədəni  inteqrasiya məkanının  kəşfi  ..13 
§  3.  “Avropa üçün  ruh" -  mədəni  inteqrasiyanın  XXI əsr
üçün strateji  layihəsi....................................................... 21
§ 4.  “Böyük məkanlar" nəzəriyyəsi  və  inteqrasiyanın
məna tutumu.................................................................... 29
§  5.  Bir zaman  və çeşidli  inteqrasiya m əkanları...............35
§ 6.  Yeni  mədəniyyət məkanının  spesifikası......................49
§ 7.  Mədəni  məkan, qlobal  rəqabət  və mədəni
müqavimət.............<.........................................................53
§  8.  Dünyanı  dəyişən inqilablardan dünyagörüşü
dəyişdirən texnologiyalara............................................ 59
§ 9.  Mədəniyyətin elektron  əsri  və mədəni  analitika........ 76
§  10.  Mədəni  inteqrasiyanın  humanitar mexanizmləri
və konsepsiyaları............................................................ 82
- §  11.  Azərbaycan:  universal  inteqrasiya  modeli  və
milli  praktika................................................................106
§  12.  Avrasiya mədəni  inteqrasiya modeli  kimi:
real  və potensial  im kanlar............................................113
-
3
-


II  Bölmə. Azərbaycan  XXI əsrdə:  milli-mənəvi 
intibahın  və mədəni  inteqrasiyanın 
genişlənən üfüqləri
§  1.  Ümummilli  lider Heydər Əliyevin  siyasəti
mədəni  müqəddəratımızın qarantıdır......................... 130
§  2.  Şərqin  də, Qərbin  də etiraf etdiyi  siyasət və
dövlət  lideri.................................................................. 146
§  3.  Heydər Əliyevin  yaratdiği  tarixin  beş
məqamı  üzərində düşüncələr....................................... 155
§ 4.  Heydər Əlitev  irsi,  milli  suverenlik prinsipi  və
dünyaya inteqrasiya......................................................169
§  5.  Heydər Əliyev  və Azərbaycanda siyasi  e lita .............190
§ 6.  Azərbaycanda milli  intellektual elita və qlobal
innovasion cəmiyyətə inteqrasiya məsələləri............ 202
§  7.  Azərbaycançılıq  mədəni  inteqrasiyanın milli  və
universal  modeli  kimi.................................................. 231
§  8.  Milli  varlığın əbədiliyi,  mənəvi  dəyərlərin
varlığı, əbədiyaşarlığı  qədərdir...................................244
§ 9.  Azərbaycanda çoxpartiyalılıq: dünya təcrübəsinə
və sistemli  modelə doğru............................................ 261
§  10.  Azərbaycan  inkişafın  yeni  mərhələsində...................283
§  11.  Mədəniyyətin gender ölçüsü....................................... 303
§  12.  Azərbaycan qadını  mənəviyyat  və
ülviyyət simvoludur.....................................................312
§  13.  Hüquq  mədəniyyəti  və vahid hüquq  məkanı..............317
§  14.  İnsan  hüquqları  və azadlıqları  sahəsində milli
qanunvericiliyin  inkişaf perspektivləri....................... 321
15.  Uşaq  hüquqlarının  təminatı  -  bəşəriyyətin
gələcəyinin  təminatıdır.................................................334
§  16.  Azərbaycanda mükəmməl qanunlar və şərait
mövcuddur.................................................................... 340
-4
  -
III  Bölmə.  İnteqrasiya  prosesləri, tolerantlıq  və 
din amili. İslam Avropa  məkanında
§  1.  Müasir insanın  dünyəvi  və dini  dəyərlər
seçimində tolerantlıq  m eyan.........................................346
§  2. Demokratiya  mədəniyyətin  ali  meyan  kimi................356
3.  İslam  və qadın hüquqlan:  universal  və milli
aspektlərin praqmatik konsensusu............................... 362
§ 4. Qloballaşma və islam  dininin dialoji  potensialı.........369
§  5.  İslam  mədəniyyəti  və qlobal  cəmyyət.......................... 381
§ 6.  İslam  və milli  mədəniyyət............................................. 397
§ 7. Sivilizasiyam  sülhə aparan  yol tolerantlıqdan  keçir ...416 
§  8.  İslam Avropa məkanında.............................................. 426
Son söz əvəzi...........................................................................431
M ənbələr................................................................................ 433
-
5
-
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə