A. MəmmədovYüklə 173,1 Kb.

səhifə1/79
tarix19.07.2018
ölçüsü173,1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79 
A. Məmmədov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAġ TUTMAMIġ ÇEVRĠLĠġ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2007 
 
“El-ALliance” 
 
  
Redaktorlar:         t.e.n. Əliağa CƏFƏRLĠ;         
                             Maarif TEYMUROV 
 
 
A.Məmmədov 
 
«BAġ TUTMAMIġ ÇEVRĠLĠġ» 
 
 
 
 
Bakı, 2007., səh280. 
 
 
 
 
 
Kitab  M.C.Bağırovun  Azərbaycan  siyasi  idarəsinin  rəisi,  AK(b)P  və 
sonradan AKP MK-nın birinci katibi iĢlədiyi zaman Respublikadakı ictimai-siyasi 
vəziyyətdən, onun apardığı siyasətdən, Stalin və Beriya ilə əlaqələrindən bəhs edir. 
Kitab arxiv materialları əsasında yazılmıĢdır. 
Kitabda tariximizin bir sıra qaranlıq məqanlarına aydınlıq gətirilir. 
Kitab geniĢ oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur. 
 
 
ISBN 9952-29-025-X          Qrifli  Ģrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«El-ALliance» nəĢriyyatı 
 
 
© 2007   A.Məmmədov 
 
 
  
MÜNDƏRĠCAT 
ÖN SÖZ 
MÜƏLLĠFDƏN 
GĠRĠġ 
I HĠSSƏ 
M.C.BAĞIROVLA  L.P.BERĠYANIN 
SĠYASĠ FƏALĠYYƏTĠNĠN ĠLK ĠLLƏRĠ 
II HĠSSƏ 
BAĞIROV-BERĠYA MÜTTƏFĠQLĠYĠ 
M.C.BAĞIROVUN 1941-45-ci illərdə ZAQAFQAZĠYA CƏBHƏSĠ 
ÜZRƏ MÜDAFĠƏ ġURASININ ÜZVÜ KĠMĠ FƏALĠYYƏTĠ 
M.C.BAĞIROVUN AZƏRBAYCANIN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINDA ROLU 
III HĠSSƏ 
MĠRCƏFƏR BAĞIROV VƏ CƏNUBĠ AZƏRBAYCAN 
IV HĠSSƏ 
M.C.BAĞIROVUN ERMƏNĠ - SĠYASĠ ELĠTASI ĠLƏ MÜBARĠZƏSĠ 
V HĠSSƏ 
BAġ TUTMAMIġ ÇEVRĠLĠġ 
VI  HĠSSƏ 
M.C.BAĞIROVUN  SĠYASĠ  HAKĠMĠYYƏTĠNĠN  SONU 
VII HĠSSƏ 
M.C.BAĞIROVUN MƏHKƏMƏSĠ
 
 
 
 
 
  
ÖN SÖZ 
 
Bu  günlərdə  Adıgözəl  Məmmədovun  yeni  faktlarla  çox  zəngin  və  çox 
əhəmiyyətli  kitabını  oxudum.  Mənə  məlum  oldu  ki,  Mircəfər  Bağırov  -  XX  əsr 
Azərbaycan  xalqının  və  Azərbaycan  Respublikasının  taleyində  çox  böyük  rol 
oynayan bu nəhəng siyasi xadim haqqında heç də hər Ģeyi bilmirmiĢəm. 
Sən  demə  Mircəfər  Bağırov çox  siyasi  tufanlardan keçib  dönə-dönə  həyatı 
tükdən  asılı  olmuĢdur.  Bu  tük  isə  diktatorlar  diktatoru  Ġosif  Stalin  idi.  Mircəfər 
Bağırov hər dəfə ölkəsi və xalqı üçün hazırlanan fəlakətin qabağını alanda özünü, 
vəzifəsini, ailəsini təhlükə qarĢısında qoyurdu. Onun düĢmənləri çox idi. Və bunlar 
da  əsasən  Sovet  Ġttifaqının  siyasi  və  hərbi  elitasına  daxil  olanlar  idi.  Mikoyan 
qardaĢları,  marĢallar  Baqramyan  və  Babacanyan,  saysız  miqdarda  sovet  elminin 
aparıcı  dəstəsinə  daxil  olan  erməni  akademikləri  idi.  Bizim  kimimiz  vardı? 
Olanların  da  xidməti  qətiyyən  nəzərə  alınmırdı.  Hətta  Sovet  Ġmperiyasının  mülki 
və hərbi sənayesini saxlayan Bakı neftinə görə də Azərbaycana zərrə qədər hörmət 
edilmirdi.  Bəs  ölkəmizi  və  xalqımızı  nə  xilas  edirdi?  Nə  yox,  kim  xilas  edirdi? 
Sensasiyalı  bir  fakt  olsa  da  sən  demə  kim,  kim  Lavrenti  Pavloviç  Beriya.  Bəli, 
həmin Beriya ki, illər boyu kim olursa olsun, kimin üzünə baxırdısa, rəngi ağarırdı. 
Bəli, Mircəfər Bağırov hər dəfə çətin vəziyyətə düĢəndə dostu (belə dostluq 
tarixdə çox nadir olub) Beriya onun köməyinə gəlirdi. Stalinə minnət edib vaxtilə 
onu dəhĢətli Bayıl həbsxanasından qurtaran dostunu uçurumdan xilas edirdi. 
Çox az adam bilir ki, (Adıgözəl Məmmədov sağ olsun!) 1946-cı ildə Dağlıq 
Qarabağı  və  Naxçıvanı  Ermənistana  vermək  istərkən  Bağırovun  sarsılmaz  əks 
tələbləri  ilə  qarĢılaĢan  Stalin  geri  çəkilməyə  məcbur  oldu.  Və  diktator  elə 
hirslənibmiĢ ki, hətta Bağırovu bir neçə ay vəzifədən kənar edibmiĢ. 
Bəli,  37-38-ci  illərdə  Azərbaycan  ziyalıları  da  xeyli  itki  vermiĢ  oldu.  Və 
adətən  bunu  Mircəfər  Bağırovun  ayağına  yazırlar.  Lakin  məgər  bu  itkilərdən 
qaçmaq mümkündümü? Sən demə hələ həmin illərdə ən az itki verən Azərbaycan 
olmuĢdur.  Hər  respublika  üçün  qurbanların  siyahısı  gəlirdi.  Burada  Bağırov 
neyləyə bilərdi? 
Mən  hətta  Bağırov-Heydər  Hüseynov  konfliktinə  də  bu  gün  baĢqa 
aspektdən baxıram. Hərçənd ki, A.Məmmədov bu hadisədən bəhs etmir. O dövrdə 
Azərbaycanda  hansı  bir  aliminsə  Qafqaz  dağlılarının  rus  iĢğalına  qarĢı 
mübarizəsinə  müsbət  qiymət  verməsi  nəinki  Mircəfər  Bağırov  üçün,  hətta 
ümumiyyətlə  respublikamız  üçün  təhlükəli  risk  idi. Və  Bağırov da uzaqgörən  bir 
siyasətçi kimi bunu qabaqladı. 
Doğrudur,  heç  kim  Mircəfər  Bağırovu  mələk  hesab  etmir.  Hətta  o  özü  də 
məhkəməsində  öz  səhvlərini  etiraf  etmiĢdi.  Lakin  onun  təkcə  Azərbaycan  xalqını 
kütləvi  Ģəkildə  Qazaxıstan  çöllərinə  sürgün  edilməkdən  xilas  etməsi  belə 
günahların hamısını yuyur. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə