Parlament üzvləri üçün vəsaitYüklə 3,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/37
tarix16.11.2017
ölçüsü3,47 Kb.
#10375
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Parlament üzvləri üçün 
vəsait 
Uşaqların cinsi istismar və seksual xarakterli 
hərəkətlərdən qorunması haqqında Avropa 
Şurasının Konvensiyası 
(Lanzarot Konvensiyası)
Lan­za­rot­Kon­ven­si­ya­sı­1­iyul­2010-cu­il­ta­ri­xin­də­qüv­və­yə­min­miş­dir,­la­kin­bu­kon­ven-
si­ya­nın­uşaq­la­rı­mı­zın­ha­mı­sı­nı­qo­ru­ma­sı­üçün­Av­ro­pa­Şu­ra­sı­nın­bü­tün­üzv­lə­ri­kon­ven-
si­ya­nı­im­za­la­ma­lı,­ra­ti­fi­ka­si­ya­et­mə­li­və­tət­biq­et­mə­li­dir­lər.­Par­la­ment­As­samb­le­ya­sı­
Av­ro­pa­Şu­ra­sı­nın­uşaq­la­ra­qar­şı­cin­si­zo­ra­kı­lı­ğı­da­yan­dır­maq­üçün­2010-cu­ilin­29­və­
30­no­yabr­ta­rix­lə­rin­də­Ro­ma­da­baş­lat­dı­ğı­“Beş­dən­­bi­ri”­kam­pa­ni­ya­sı­nı­tam­şə­kil­də­
dəs­tək­lə­yir.­Kam­pa­ni­ya­nın­par­la­ment­qa­na­dı­nın­əsas­işi­mil­li­par­la­ment­lə­ri­­kam­pa­ni­ya­
ilə­əla­qə­lən­dir­mək­və­Lan­za­rot­Kon­ven­si­ya­sı­nı­təb­liğ­et­mək­dir.
Bu­Və­sait,­bi­zə­par­la­ment­üzv­lə­ri­ola­raq­kon­ven­si­ya­nı­da­ha­yax­şı­an­la­maq­və­təb­liğ­
et­mək­im­ka­nı­ve­rən­prak­tik­va­si­tə­dir.­Və­sait­kon­ven­si­ya­nın­də­yə­ri­nin­an­la­şıl­ma­sı­üçün­
la­zı­mi­va­si­tə­lə­ri­tə­min­edir­və­mil­li­qa­nun­ve­ri­ci­lik­tə­rə­fin­dən­əha­tə­edil­mə­li­olan­həs­sas­
mə­sə­lə­lə­ri­vur­ğu­la­yır.­
Uşaq­la­ra­qar­şı­cin­si­zo­ra­kı­lıq­ilə­mü­ba­ri­zə­apar­maq­üçün­ha­mı­mız­bir­ara­ya­gəl­mə­li­yik.­
Cə­miy­yə­ti­mi­zin­gə­lə­cə­yi­ni­qo­ru­maq­və­uşaq­la­ra­qar­şı­cin­si­zo­ra­kı­lı­ğı­ara­dan­qal­dır­maq­
məq­sə­di­ilə­bü­tün­va­si­tə­lə­ri­sə­fər­bər­et­mək­üçün­ha­mı­mız­bir­ləş­mə­li­yik.­Gə­lin­uşaq­la-
rı­mı­zın­öz­“eti­bar­dairə­sin­də”­xoş­bəxt­və­təh­lü­kə­siz­bö­yü­mə­si­ni­və­on­la­rın­gə­lə­cək­də­
ye­tiş­kin­in­san­lar­ki­mi­fəal­və­xoş­bəxt­hə­yat­ya­şa­maq­im­kan­la­rı­nı­tə­min­edək.
Mevlüt Çavuşoğlu
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Sabiq Sədri 
http://assembly.coe.int/oneinfive
Parlament üzvlər
i üçün vəsait
     
Uşaqların cinsi istismar və seksual xarak
terli hərəkətlər
dən qorunması haqqında A
vr
op
a Şurasının K
onv
ensiyası
G
emma A
guasca © C
ouncil of E
ur
ope
BEŞ­­DƏN­­
BİR


Parlament üzvləri üçün 
vəsait 
Uşaqların cinsi istismar və  
seksual xarakterli hərəkətlərdən 
qorunması haqqında  
Avropa Şurasının Konvensiyası 
(Lanzarot Konvensiyası)


Sənəd  Avropa  Şurası  Parlament  Assambleyasının  Sosial,  səhiyyə  və 
ailə  məsələləri  üzrə  Komitəsinin  Katibliyi  ilə  əməkdaşlıq  şəraitində 
məsləhətçi-ekspet  Severina Spassova tərəfindən hazırlanmışdır. 
Üz qabığının illustrasiyası: Gemma Aguasca – © Avropa Şurası  
2011-ci ilin yanvar ayında çap edilmişdir
2013-cü ilin iyun ayında Bakıda çap edilmişdir 
Avropa  Şurası  Parlament  Assambleyasının  Sosial,  Səhiyyə  və  Ailə 
Məsələləri üzrə Komitəsinin Katibliyi 
F-67075 Strasburq Cedex
Tel:   +33 (0)3 90 21 47 78
Faks: +33 (0)3 90 21 56 49
http://assembly.coe.int


3
Mündəricat
1. 
Avropa Şurası və Parlament Assambleyası..............................5
2. 
Parlament Assambleyasının sabiq sədri 
 
tərəfindən ön söz.............................................................................7
3. 
Xülasə...................................................................................................11
 
Stolüstü kitaba giriş və onun məqsədləri..............................11
 
Ümumi məlumat.............................................................................14
 
Bu sahədə mövcud olan əsas beynəlxalq standartlar.......17
 
Avropa Şurasının bu sahədəki fəaliyyəti................................20
 
Uşaqlara qarşı cinsi zorakılıq ilə mübarizə  
 
səylərində milli  parlamentlər və Parlament 
 
Assambleyasının iştirakı................................................................22
4. 
Uşaqların cinsi istismar və seksual xarakterli 
 
hərəkətlərdən müdafiəsinə dair Konvensiya, Lanzarot 
 
Konvensiyası (CETS No. 201)......................................................27
 
Konvensiyanın məqsədi................................................................27
 
Ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsip........................................28
 
Anlayışlar.............................................................................................29
 
Qabaqlayıcı tədbirlər......................................................................30
 
Cinayətin qarşısının alınmasında ixtisaslaşmış 
 
qurumlar və əlaqələndirici orqanlar.........................................39


4
 
Qabaqlayıcı tədbirlər və qurbanlara yardım 
 
edilməsi...............................................................................................40
 
Müdaxilə tədbirləri.........................................................................47
 
Əməllərə görə cinayət məsuliyyətinin nəzərdə 
 
tutulması............................................................................................49
 
Cinayət işinin açılması və cinayətkarların 
 
cəzalandırılması üçün yurisdiksiya tələbləri.........................78
 
Korporativ məsuliyyəti..................................................................79
 
Sanksiyalar və ağırlaşdırıcı hallar...............................................84
 
Əvvəlki məhkumluqlar..................................................................84
 
Prosedurlar.........................................................................................85
 
Seksual xarakterli cinayətdə təqsirli bilinən şəxslər 
 
barədə milli məlumatın qeydə alınması və 
 
saxlanılması.......................................................................................89
 
Beynəlxalq əməkdaşlıq.................................................................89
 
Monitorinq mexanizmi – Tərəflərin Komitəsi......................91
 
Digər beynəlxalq sənədlər ilə əlaqə........................................92
 
Konvensiyaya düzəlişlər................................................................93
 
Yekun müddəlar...............................................................................93
5. 
Avropa Şurasının Baş Katibinin Sabiq Müavini 
 
tərəfindən son söz........................................................................95
Əlavə I.............................................................................................................97
Əlavə II.........................................................................................................139


Yüklə 3,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə