Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə29/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   88

83 
 
29.Mənim anam _____________________________________________ 
30. Mənim ən böyük səhvim o olub ki
_______________________________ 
31.Mən istərdim ki, mənim atam 
____________________________________ 
32.Mənim ən zəif cəhətim odur ki
__________________________________ 
33.Mənim həyatda gizlin istəyim __________________________________ 
34.Mənim tabeliyimdəki iĢçilər   __________________________________ 
35. O gün gələcək ki,  _____________________________________ 
36.Mənim rəisim mənə yaxınlaĢanda  ___________________________ 
37.Çox istərdim ki, _________________________ 
_______________________________daha qorxmayım. 
38.Hamıdan çox o adamları sevirəm ki, _____________________________ 
39.Yenidən cavan olsaydım     
________________________________________ 
40.Hesab edirəm ki, qadınların (kiĢilərin) çoxusu 
_______________________ 
41.Əgər mənim normal cinsi həyatım olsaydı, 
___________________________ 
42.Tanıdığım ailələrin çoxusu ___________________________________ 
43. _____________________________________adamlarla iĢləməyi 
xoĢlayıram. 
44.Hesab edirəm ki, anaların çoxusu     ____________________________ 
45.Cavan olarkən özümü _______________________________günahkar 
bilirdim. 
46.DüĢünürəm ki, mənim atam  
_______________________________________ 
47.Mənim bəxtim gətirməyəndə 
______________________________________ 
48.Həyatda hər Ģeydən çox istəyərdim ki, ____________________________ 
49.Mən baĢqalarına tapĢırıq 
verəndə__________________________________ 
50.Mən qocalanda 
_______________________________________________ 
51.Özümdən üstün hesab etdiyim adamlar 
_____________________________ 
52.Ehtiyat etdiyim Ģeylər məni dəfələrlə vadar etmiĢdir ki, 
__________________ 
_____________________________________________________________84 
 
53.Mən olmayanda, dostlarım 
_______________________________________ 
54.Mənim uĢaqlıqla bağlı ən canlı xatirəm odur ki, 
_____________________ 
55.Qadınlar (kiĢilər) mənim o zaman xoĢuma gəlmirər ki,  
________________ 
56.Mənim cinsi həyatım _________________________________ 
57.Mən balaca olanda mənim ailəm   _________________________ 
58.Mənimlə  iĢləyən  adamlar ___________________________________ 
59.Mən anamı sevirəm, amma  ________________________ 
 
 
 
60.Mənim etdiyim ən pis hərəkət odur ki, ___________________________ 
 
 
Hər  bir  cümlə  qrupu  üçün  bu  münasibətlər  sistemini  müsbət,  mənfi 
və neytral mövqedən səciyyələndirən xarakteristika irəli sürülür. 
 
Mənim tanıdığım ailələrin çoxu 
 
1.Mehriban deyildirlər, xoĢbəxt deyildirlər, dağılıblar 
____________________2 
2.Əsəbidirlər, çox da mehriban deyildirlər  
_____________________________1 
3.Hamısı bir cürdür      
____________________________________________ 0 
 
 
Gələcək mənə görünür 
1.Qəmğin, pis, qəribə _______________________________________2 
2.Dumanlı, xoĢagəlməz _____________________________________ 1 
3.Qaranlıq, naməlum _______________________________________ 0 
AÇAR 
 
Sıra 
№-si 
Cümlə qrupları 
TapĢırığım    №-si                              

Ataya münasibət 

16 
31 
46 

Özünə münasibət 

17 
32 
47 

Realizə olunmamıĢ imkanlar 

18 
33 
48 

Tabeçiliyində olanlara münasibət 

19 
34 
49 

Gələcəyə münasibət 

20 
35 
50 

Yuxarı vəzifəli Ģəxslərə münasibət 

21 
36 
51 

Qorxu və təlaĢlar 

22 
37 
52 

Dostlara münasibət 

23 
38 
53 


85 
 

Öz keçmiĢinə münasibət 

24 
39 
54 
10 
Əks cinsdən olan Ģəxslərə münasibət 
10 
25 
40 
55 
11 
Seksual münasibətlər 
11 
26 
41 
56 
12 
Ailəyə münasibət 
12 
27 
42 
57 
13 
ĠĢ yoldaĢlarına münasibət 
13 
28 
43 
58 
14 
Anaya münasibət 
14 
29 
44 
59 
15 
Günahkarlıq hissi 
15 
30 
45 
60 
 
Bu cür kəmiyyətli qiymətləndirmə tədqiq olunan Ģəxsdə disharmonik 
münasibətlər  sistemini  aĢkara  çıxarmağa  imkan  verir.  Lakin  tamamlanmıĢ 
cümlələrin  keyfiyyətinin öyrənilməsi daha vacibdir. 
―BitməmiĢ  cümlələr‖  metodu  ilə  tədqiqatdan  əvvəl  səmimi,  təbii 
cavablar  almaq  üçün  müayinə  olunan  Ģəxslə  kontakt  yaradılmalıdır.  Lakin 
hətta testdən keçirilən Ģəxs bu tədqiqatı arzuolunmaz bir prosedur sayaraq öz 
duyğu  və  düĢüncələrini  gizlətmək  məqsədilə  formal,  qeyri-səmimi  cavablar 
versə  belə,  təcrübəli  psixoloq  bu  cavablardan  onun  Ģəxsi  münasibətlər 
sistemini əks etdirən böyük miqdarda informasiya əldə edə bilər. 
 
AYZENKĠN EPQ METODĠKASI 
 
Bu  sorğu  forması  Ģəxsiyyətin  fərdi-psixoloji  cəhətlərini  öyrənmək 
üçün nəzərdə tutulmuĢdur, məqsəd neyrotizm, ekstra-introversiya və psixotizm 
kimi  mühüm  Ģəxsiyyət  komponentlərinə  xas  olan  xüsusiyyətlərin  təzahür 
dərəcəsinin diaqnoctikasıdır. 
Sorğu  vərəqəsi  101  sualı  əhatə  edir.  Yoxlanılan  Ģəxs  bu  suallara  ya 
―hə‖  (―+‖),  ya  da  ―yox‖  (―-―)  cavabını  verməlidir.  Cavab    üçün  vaxt 
məhdudlaĢdırılmır,  hərçənd  ki,  prosedurun  çox  uzadılması  da  məsləhət 
görülmür. 
Təlimat:  ―Sizə  sizin  adi  davranıĢ  tərzinizə  aid  olan  suallara  cavab 
vermək təklif olunur. Tipik vəziyyətləri fikrimizdə canlandırmağa və ağlımıza 
gələn ilk ―təbii‖ cavabı verməyə çalıĢın. 
Əgər sualdakı fikirlə razısınızsa, onun nömrəsi qarĢısında ―+‖ (―hə‖), 
razı  deyilsinizsə,  ―-―  (―yox‖)  iĢarəsi  qoyun.  Tez  və  dəqiq  cavab  verməyə 
çalıĢın.  Yadda  saxlayın  ki,  bu  soraq  formasında  ―yaxĢı‖  və  ―pis‖  cavablar 
yoxdur. 
 
Sorğu vərəqəsinin mətni 
 
1.Sizin hobbiləriniz (asudə vaxtın keçirilməsi formaları) çoxdurmu? 
2.Nə edəcəyinizi əvvəlcədən düĢünürsünüzmü? 
3.Əhvali-ruhiyyənizin yüksəlməsi və pisləĢməsi tez-tezmi baĢ verir? 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə