Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə9/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   92

 
 
35
 
 
 fiqh təlimi 
YEDDĠNCĠ DƏRS 
NƏCASƏTLƏR (1) 
1. Nəcasətlər
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diqqət: 

 
ġəriətin  nəcasət  hesab  etdiyi  Ģeylərdən  baĢqa  hər  Ģey  pak  hök-
mündədir.
2
  
1-2) Bövl və ğait 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 1-cu məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 311-ci sual 
Nəcasətlər 
bunlardır 
1. Bovl (sidik) 
2. Ğait (nəcis) 
3. Ġnsanın mənisi (sperma) 
4. Murdar (cəsəd) 
5. Qan 
6. Ġt 
2. Donuz 
8. Məstedici içkilər ehtiyati-vacibə görə 
1. Səmavi dinlərə etiqadı olmayan kafirlər 
Bövl və ğait 
napak 
1. Ġnsanın bövl və ğaiti 
2.  Əti  haram  və  qanı  sıçrayıcı  olan  hər  bir 
heyvanın;  məsələn,  siçan  və  piĢik  kimi. 
QuĢlar isə bu hökmdən istisnadır. 
pak 
1.  Əti  halal  olan  heyvanların  bövl  və  ğaiti, 
istər  quĢ  olsun  (sərçə  və  göyərçin  kimi),  is-
tərsə də quĢdan baĢqa heyvanlar (inək və qo-
yun kimi) 
2. Əti haram olan, lakin qanı sıçrayıcı olma-
yan heyvanların; ilan və pulsuz balıq kimi 
3. Əti haram olan quĢların; qarğa və tutuquĢu 
kimi 


 
 
36
 
 
 fiqh təlimi 
 
1)
 
Ġnsanın, həmçinin əti haram və qanı sıçrayıcı olan heyvanların bövl 
və ğaiti napakdır. Lakin əti haram olan quĢların nəcisi pakdır.
1
  
2)
 
Əti halal olan quĢların və heyvanların bövl və ğaiti pakdır.
2
  
3) Məni 
1)
 
Ġnsanın mənisi napakdır.
3
  
2)
 
Hər  kim  bövldən  sonra  istibra  etsə  və  istibra  zamanı  ondan  məni 
olub-olmadığını  ayırd  edə  bilmədiyi  bir  rütubət  xaric  olsa,  bu  halda 
əgər  onun  məni  olmasına  əmin  olmasa,  həmçinin  onun  xaric  olması 
məninin  xaric  olmasının  Ģəri  əlamətlərinə  malik  olmasa,  bu  rütubət 
məni hökmündə deyil və pakdır.
4
 
 
Diqqət:
5
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 221 və 281-cı suallar. Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Təharət bölümü, 1-cu məsələ. 
2
 Şəri suallara cavab, 221 və 281-cı suallar. Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Təharət bölümü, 1-cu məsələ. 
3
 Şəri suallara cavab, 222-ci sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 1-cu məsələ. 
4
 Şəri suallara cavab, 228-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 121, 122, 181 və 186-cı suallar 

 
Məninin 
əlamətləri 
KiĢilərdə 
1

Ehtiras
 
2. Difq (sıçrayıĢlı olması) 
3. Futur (bədənin süstləĢməsi) 
Qadınlarda: yalnız ehtirasdır. 


 
 
37
 
 
 fiqh təlimi 
4) Murdar (cəsəd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cəsəd 
Ġnsan 
Müsəlmandır: cəsədi 
napakdır,  
bunlar istisna olmaqla 
Ruhsuz üzvləri: dırnaq, 
saç və diĢ kimi 
DöyüĢ meydanında 
Ģəhid olsa 
 Meyyit qüslü verilibsə 
kafirdir 
Kitab əhlidir: ruhsuz üzvlərindən baĢqa 
cəsədi napakdır. 
Kitab əhli deyil: bütün üzvləri napakdır 
Heyvan 
Ġt və donuz: bütün üzvləri napakdır. 
Ġt və donuzdan qeyri 
Qanı 
sıçrayıcıdır 
Ruhu olan 
üzvləri, 
məsələn əti və 
dərisi napakdır. 
Lakin əgər 
Ģəriətin qoyduğu 
qaydada kəsilsə 
pakdır. 
Ruhsuz üzvləri, 
məsələn, tükü 
və buynuzu 
pakdır. 
Qanı sıçrayıcı 
deyildir: bütün 
üzvləri pakdır. 


 
 
38
 
 
 fiqh təlimi 
1)
 
Ġnsanın  və  sıçrayıcı  qanı  olan  heyvanın  -istər  əti  haram  olsun, 
istərsə də halal- cəsədi napakdır.
1
 
2)
 
ġəriətin  qoyduğu  qaydada  kəsilən  heyvan,  həmçinin  meyyit  qüslü 
verildikdən sonra insanın cəsədi “murdar” hökmündə deyil və pakdır.
2
  
Diqqət: 

 
Meyyit qüslü dedikdə üç qüslün üçü də  nəzərdə tutulur. Beləliklə, 
meyyit, üçüncü qüsl verilib qurtarmayanadək napak hökmündədir.
3
  
3)
 
Ġt  və  donuzdan  baĢqa  heyvanların,  həmçinin  kitab-əhli  olmayan 
kafirdən qeyri insanların cəsədinin ruhsuz üzvləri (tük, diĢ, buynuz və 
s.) pakdır.
4
  
 
“Murdar” barəsində iki Ģəri məsələ: 

 
Əl,  dodaq,  ayaq  və  bədənin  digər  üzvlərindən  öz-özünə  qopan 
dərinin nazik qabığı pak hökmündədir.
5
  

 
Ġslami  ərazilərdə  satılan  heyvanın  əti,  dəirisi  və  bu  kimi  digər 
hissələri  pakdır.  Həmçinin  əgər  bunlar  müsəlmanınkı  olsa  pakdır. 
Lakin  qeyri-müsəlman  ölkələrindən  gətirilən  ət,  dəri  və  heyvanın 
digər hissələri, əgər onun Ģəri qaydada kəsilmədiyinə yəqinlik olmasa, 
pakdır. BaĢqa sözlə desək,  əgər heyvanın  Ģəri qaydada kəsilmədiyinə 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 1-cu məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 1-cu məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 222-ci sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 1-cu məsələ. 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 1-cu məsələ 
5
 Şəri suallara cavab, 222-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə