L. F. Mahmudova RƏYÇİLƏR; I e. d., prof. D.Ə. Vəliyev dos. A. Y. Yəhyayeva Məmmədova Ş. S., Əmiraslanova N. T. Müasir iqtisadi nəzəriyyələr. DərsYüklə 8,38 Kb.

səhifə2/48
tarix14.05.2018
ölçüsü8,38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

6.7.
 ............................................................................ 
İ
nstitusionalizmdə  “Müvazinətli  qüvvələr”  və  “Sənaye 
cəmiyyəti” nəzəriyyələri, plan və bazar problemləri .....  85 
VII
 
FƏSİL. Neokonservatizm baxışlarının yaranması 88 
7.1
 
.Keynsçiliyin böhranı və onun səbəbləri ...................  88 
7.2.
 
XX əsrin sonlarında dünya iqtisadijqr^atında böhran, 
onun ideyaları və iqtisadi dəyərləri ..................................  90 
7.3.
 
“Tetçerizm”, “reyqanomika” baxışları və neokon- 
servatizmin bəzi çatışmamazlıqları ..................................  94 
VIII
 
FƏSİL. Neoklassik iqtisadi doktrinanın yeni inkişaf 
mərhələsi, monetarizm nəzəriyyəsi ..................................  97 
8.1
 
-Monetarizmin nəzəri və metodoloji əsaslan ............  97 
8.2.
 
Neoliberalizm və monetarizmin fərqli və ümumi 
cəhətləri ................................................................................ 100 
8.3.
 
Monetarizmin həyata keçməsi mexanizmi və inkişafı. 103 
XIX FƏSİL. Təklif iqtisadiyyatı və səmərəli gözləmə nəzərij'yəsi
 ............................................................................................   108 
9.1.
 
Təklif iqtisadiyyatı nəzəriyyəsinin yaranması, onun 
əsas məqamlan və xüsusiyyətləri ......................................... 108 
9.2.
 
Təklif iqtisadiyyatının işsizlik, inflyasiya, dövlətlə 
bağlı baxışları və Laffer səmərəsi ....................................  111 
9.3.Səmərəli gözləmə nəzəriyyəsinin yaranması və 
mahiyyəti .............................................................................. 115 
9.4.Səmərəli gözləmə nəzəriyyəsinin başlıca xüsusiyyətləri 117 
9.5.Səmərəli gözləmə nəzəriyyəsində təbii səviyyə fərziyyəsi 119 
X
 
FƏSİL. Yeni institusional nəzəriyyə .............................. 122 
10.1.
 
Yeni institusional nəzəriyyənin (YİN) metodoloji 
xüsusiyyətləri və daxili strukturu ......................................... 122 
10.2.
 
Mülkiyyət hüququ və transaksion xərclər ..............  125 
10.3.
 
K0UZ 
teoremi ................................................................ 126 
10.4.
 
İqtisadi təşkilatlar nəzəriyyəsi ................................... 127 


10.5.
 
İqtisadi hüquq və ictimai seçim nəzəriyyəsi ..........   128 
XI
 
FƏSİL. Postkeynçilik və sosial-demokratlann müasir 
iqtisadi təlimlərinin əsas istiqamətləri ..............................  130 
11.1
 
.Postkeynçiliyin yaranması və ümumi xarakteristikası
 
 130 
11.2.
 
“Ümumi nəzəriyyənin” Böyük Britaniya-Kembric 
istiqaməti ..............................................................................  132 
11.3.
 
ABŞ-ın monetar keynsçilik istiqaməti .......................  134 
11.4.
 
Sosial demokratlann “demokratik sosializm”, 
“qarışıq iqtisadiyyat” və “həyatm keyfiyyəti” konsepsiyalannin 
əsas xarakterik xüsusiyyətləri ...............................................  136 
XII
 
FƏSİL. Dünya təsən üfatı nəzəriyyələri ......................  140 
12.1.
 
Dünya təsərrüfatının yaranması, inkişafı və onun 
nəzəri problemlərinin əsasları ..............................................  140 
12.2.
 
Beynəlxalq əmək bölgüsü sistemilə bağlı meydana 
çıxan baxışların qısa xarakteristikası ....................................  145 
12.3.
 
Dünya təsərrüfatında beynəlxalq ticarət nəzəriyyə 
lərinin yaranmasının inkişaf tarixi və onlann əsas istiqamətəri ..  
148 
12.4.
 
Dünya təsərrüfatında neoklassik baxışlar və 
neoklassik müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin xarakterik 
xüsusiyyətləri ........................................................................  155 
12.5.
 
Dünya təsərrüfatı nəzəri)
0
'əsində qeyri-ekvivalent 
mübadilə konsepsiyasın ın yeri ............................................  157 
12.6.
 
Dünya təsərrüfatında yığım haqqında baxışlar və 
İ.Vallerstaynın  asimmetrik  qarşılıqlı  asılılıq  nəzəriyyəsi.  160 
ƏDƏBİYYAT ......................................................................  164 


ON SOZ 
İqtisadiyyat  elminin  yaranması  və  inkişafı  çox  qədim 
dövrlərdən  başlayaraq  müasir  dövrədək  bir  çox  fllosoflarm, 
mütəfəkkirlərin,  alimlərin,  ümumiyyətlə  yaradıcı  insanlann 
baxışlarına,  yaratdıqları  iqtisadi  nəzəriyyə  və  təlimlərə  dünyəvi 
konsepsiyalara 
söykənmişdir. 
Sivilizasiyanın 
hər 
inkişaf 
mərhələsinə  uyğun  olaraq  insanların,  o  cümlədən  mütəfəkkirlərin 
həyata,  həmçinin  iqtisadi  inkişafa,  m.ünasibətlərə,  davranışlara 
yanaşmaları  müxtəlif  olmuş,  onları  uyğun  dövrlərin  öz  tələblərinə 
mäıtənasib olaraq elmi izahlannı verməyə çalışaraq nəticədə müasir 
dövrə  qədər  gəlib  çıxmış  və  çox  dəyişikliklərə  uğramış  müxtəlif 
iqtisadi nəzəriyyə və təlimlər meydana gəlmişdir. Bütün bu təlimlər 
haqqında çoxlu həcmdə nəşrlər yaranmışdır. XX əsrin əvvəllərindən 
və  xüsusilə,  II  Dünya  müharibəsi  və  ondan  sonrakı  dövrlərdə 
yaranmış  konsepsiyalar  müasir  iqtisadi  baxışlarda  böyük  rol 
oynamışdır  və  onlar  yeni  XXI  əsr  erasının  tələblərilə  hər  zaman 
dəyişikliklərə məruz qalmaqdadır. 
Məhz, “Müasir iqtisadi təlimlər” adlı dərs vəsaitinin də əsas 
məqsədi  qeyd  edilən  dövrlərdə  yaramnış  iqtisadi  təlim  və 
konsepsiyalar  haqqında  yığcam  şəkildə  nəzəri  biliklərin 
təqdimetməkdir. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə