MəMMƏdov qəRİb xəLİlov mahmudYüklə 4,78 Mb.

səhifə2/228
tarix30.12.2017
ölçüsü4,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   228

 

5

7.1.11. Həmişəyaşıl tropika «yağışlı» meşə ekosistemləri  

7.2. Şirinsulu ekosistemlər  

7.2.1. Lentik ekosistemlər (göllər, prudlar)  

7.2.2. Lotik ekosistemlər (çaylar, bataqlıqlar)  

7.3. Dəniz ekosistemləri  

 

II HİSSƏ 

TƏTBİQİ EKOLOGİYA 

 

VIII Fəsil. ATMOSFER HAVASININ QORUNMASI 

 

8.1.Atmosferin quruluşu 8.2.Atmosferin tərkibi və onun həyatın mövcudluğunda rolu 

8.3.Havanın təbii çirklənmə mənbələri 

8.4.Atmosferi süni çirkləndirən sənaye sahələri 

8.5.Alternativ enerji mənbələri 

8.6.Atmosfer havasının radioaktiv maddələrlə çirklənməsi  

8.7.Elektromaqnit çirklənməsi 

8.8.Nəqliyyat tullantıları ilə atmosferin çirklənməsi 

8.9.Atmosferin ozon təbəqəsi 

8.9.1. Ozon təbəqəsinin dağılması səbəbləri 

8.9.2.Ozon qatının mühafizəsi yolları 

8.9.3. Ozon qatının mühafizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının strategiyası 

8.10.Turşulu (turş) yağışlar 

8.11.Parnik (istilik) qazları və onların iqlim dəyişməsinə təsiri 

8.11.1.Antropogen parnik effektinin hidroiqlim nəticələri 

8.11.2.İqlimin dəyişməsinin qarşısının alınması tədbirləri  

8.11.3. İqlimin istiləşməsinin qarşısının alınması tədbirləri 

8.11.4. Azərbaycanda iqlim dəyişgənliyi 

8.12.Atmosferə atılan tullantıların təmizlənməsi 

8.13. Tullantısız və aztullantılı istehsal 

8.14.Azərbaycanda atmosfer havasının vəziyyəti 

 

IX Fəsil. HİDROSFER (SUYUN QORUNMASI) 

 

9.1.Su – Yer üzərində həyatın əsasıdır 9.2.Dünyada suyun istifadəsi 

9.3.Hidrosferin əsas xüsusiyyətləri 

9.4.Suyun qlobal dövranı və ya hidroloji tsikl 

9.5.Qurunun suları 

9.5.1.Quru sularının əsas funksiyaları 

9.6.Çay axınının nizamlanması (su anbarları) 

9.7.Azərbaycanda çay axınının nizamlanması (su anbarları və gölləri) 

9.8.Su anbarlarının ekoloji vəziyyəti 

9.9.Azərbaycanda göllərin ekoloji vəziyyəti 

9.10.Quru sularının çirklənməsi 
 

6

9.11.Azərbaycan Respublikası çaylarının ekoloji problemləri  9.12.Kür və Araz çaylarının ekoloji problemləri 

 

X Fəsil. DÜNYA OKEANI VƏ DƏNİZLƏR 

 

10.1. Okean və dəniz ekosistemləri  10.2.Dünya okeanının əhəmiyyəti 

10.3.Okean və dənizlərin ekoloji problemləri 

10.4.Dəniz sahillərinin və daxili dənizlərin ekoloji problemləri 

10.5.Dəniz və okeanların qorunması 

10.6.Xəzər dənizinin ekoloji problemləri 

10.6.1. Ümumi səciyyəsi 

10.6.2. Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyəti 

10.6.3. Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi problemi 

 

10.6.4. Xəzərin neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi 10.6.5. Politiklik aromatik karbohidrogenlər 

10.6.6. Quyuların tikilişində və qazılmasında Xəzər dənizinin çirklənməsi 

10.6.7. Xəzər dənizinin antropogen evtrofikasiyası və onun ekoloji nəticələri 

 

XI Fəsil. LİTOSFER 

 

11.1.İnsanın Yer qabığına təsiri 11.2.Torpaq sferinin (pedosferin) qlobal funksiyaları 

11.3.Yer qabığının mineralları və süxurları 

11.4.Süxurların aşınması 

11.5.Torpaqəmələgətirən amillər  

XII Fəsil TORPAĞIN QORUNMASI VƏ 

SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ 

 

12.1.Dünyanın torpaq ehtiyatları və istifadəsi 12.2.Su və külək eroziyası 

12.3.Azərbaycanda eroziyaya uğramış torpaqların ekoloji problemləri 

12.4.Gübrələrdən istifadənin ekoloji problemləri 

12.5.Pestisidlərdən istifadənin ekoloji problemləri 

12.6.Torpağın radionuklidlərlə çirklənməsi 

12.7.Suvarmanın ekoloji problemləri 

12.8.Azərbaycanda suvarmanın problemləri 

12.9.Səhralaşma – qlobal ekoloji problemdir 

12.10.Azərbaycanda səhralaşma problemi 

12.11.Azərbaycanda şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekoloji problemləri 

12.12.Torpağın rekultivasiyası 

12.13.Azərbaycanda torpağın rekultivasiyası 

12.13.1. Dağ mədən sənayesi 

12.13.2. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları 

12.14.Azərbaycan Respublikası torpaq tiplərinin qısa xarakteristikası  

7

12.15.Azərbaycan Respublikasının  aqroekoloji rayonlaşması  

12.16.Azərbaycan torpaqlarının aqroistehsal qruplaşması 

12.17.Azərbaycanın torpaq kadastrının ekoloji xüsusiyyətləri  

 

XIII Fəsil. BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN QORUNMASI 

 

13.1.Bitki örtüyünün ətraf mühitə təsiri və insan həyatında rolu 13.2.Dünya meşələri 

13.3.Azərbaycanın bitki örtüyü 

13.3.1.Yarımsəhra və səhra bitki örtüyü 

13.3.2.Meşə bozqır və bozqır bitki örtüyü 

13.3.3.Meşə örtüyü 

13.3.4.Meşəlik faizi 

13.3.5.Düzən meşələri 

13.3.6.Dağ meşələri 

13.4.Meşəsizləşdirmə – qlobal ekoloji problemdir 

13.5.Azərbaycanda meşəsizləşdirmə problemləri 

13.6. Otlaqların istifadəsinin ekoloji problemləri 

 

XIV Fəsil. AZƏRBAYCANDA MEŞƏLƏRİN QORUNMASI VƏ BƏRPASI 

 

14.1.Təklif olunan xüsusi mühafizə təbiət obyektləri 14.2.Relikt və qiymətli meşə sahələrinin mühafizəsi 

14.3.»Yaşıl abidələrin» qorunması 

14.4.Kürqırağı tuqay meşələrinin mühafizəsi və bərpası  

14.5.Qovaq ağaclarının salınması 

14.6.Ardıc meşələrinin mühafizəsi və bərpası 

14.7. Qaraçöhrə 

14.8..»Adi» qozun yetişdirilməsi və artırılması yolları   

14.9.Pekan ağaclıqlarının artırılması 

14.10.Adi şabalıd meşələrinin bərpası 

14.11.Fıstıq meşələrinin bərpası 

14.12.Kənd təsərrüfatına yararsız yamaclarda qərzəkli ağac cinslərindən 

bağların salınması 

14.13.Azərbaycanda mövcud meşə zolaqları 

14.14.Tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması 

14.15.Suvarma şəbəkələri ətrafında qoruyucu (irriqasiya) meşə zolaqlarının 

salınması 

 

XV Fəsil. AZƏRBAYCANDA YAŞILLAŞDIRMA İŞLƏRİNİN 

VƏZİYYƏTİ 

 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   228


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə