Microsoft Word fm idar?Etm? M?Diniyy?Ti 2013. docYüklə 5,43 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/315
tarix29.09.2017
ölçüsü5,43 Mb.
#2407
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   315İdarəetmə mədəniyyəti 

 

1  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA  

DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI 

           “SİMURQ” AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT ASSOSİASİYASI 

 

 Fuad Məmmədov  

 

 İdarəetmə             mədəniyyəti 

X a r i c i  ö l k ə l ə r i n  t ə c r ü b ə s i 

İKİNCİ, TAMAMLANMIŞ NƏŞR 

          DƏRS VƏSAİTİ 

 

 Monoqrafiya Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  

əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir 

(20 noyabr 2012-ci il, 2090 saylı) 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı – 2013 


Fuad Məmmədov

 

 

2Elmi redaktor və ön söz müəllifi: akademik Fuad Qasımzadə 

 

Elmi resenzentlər: 

 

 “Vətəndaş  cəmiyyəti və sosial kommunikasiyalar” Elmi-Təhsil Mər-

kəzinin direktoru, Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Rusiya Xalq 

Təsərrüfatı  və Dövlət Qulluğu  Аkademiyasının YUNESKO kafedrasının 

professoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Olqa Astafyeva, professor 

Nəriman Həsənzadə, tarix elmləri doktoru Musa Quliyev, tarix sahəsin-

də fəlsəfə doktoru, dosent Firdovsiyyə Əhmədova, tarix sahəsində fəlsə-

fə doktoru, dosent Tahir Behbudov  

 

Tərcüməçi və redaktor: 

Şəlalə Kəsəmənli 

 

F.T. Məmmədov. “

İDARƏETMƏ MƏDƏNİYYƏTİ  

Xarici ölkələrin təcrübəsi” – Bakı, “Apostrof” Çap Evi. 2013. 672 səh. 

  

Kitab müəllif tərəfindən idarəetmə mədəniyyəti və dövlətçilik mədəniyyəti sahə-

sində öyrənilən xarici ölkələrin tarixi-nəzəri təcrübəsini oxucuya ötürmək, milli inki-

şafda hansı texnologiyalar, yanaşmalar və metodların gözlənilən inkişaf nəticələrinə 

nail olmaqda daha səmərəli ola biləcəyini göstərmək məqsədini daşıyır. Burada mü-

əllif tərəfindən işlənib hazırlanmış “kulturologiya piramidası” universal metodu ef-

fektiv milli və qlobal idarəçilikdə istifadə edilə bilər, öz həyat fəaliyyəti və özünüida-

rə mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsində maraqlı olan hər bir insana kömək edə bilər.  

Kitab tələbələr, müdavimlər və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət  İdarəçilik Akademiyasında ikinci təhsil alan mütəxəssislər, həmçinin müəl-

limlər, alimlər, siyasətçilər, məmurlar, menecerlər, dövlət müəssisələri, biznes struk-

turlar, bələdiyyələr və qeyri-hökumət təşkilatları  rəhbərləri, respublikanın gənclər, 

qadınlar və yaradıcı  təşkilatlarının liderləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kulturoloji 

biliklərin əhəmiyyətli dərəcədə geniş sahəsini nəzərə alaraq o, “mədəni həyat və fəa-

liyyət kitabı” kimi, orta məktəblər, gimnaziyalar və liseylərin yuxarı sinif şagirdləri, 

geniş oxucu kütləsi, müxtəlif ölkələrin və xalqların vətəndaşları üçün şəxsiyyətin tək-

milləşdirilməsində əldə rəhbər tutula bilər.   

 

İSBN 978-9952-484-12-0  

 © Fuad Məmmədov. 2013 

 © “Apostrof” Çap Evi. 2013 

 

 İdarəetmə mədəniyyəti 

 

3 

Effektiv innovativ idarəetmə modellərinin 

qurulması üçün 

“KULTUROLOGİYA PİRAMİDASI” 

UNİVERSAL METODU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü 

Səviyyə 

İkinci 

Səviyyə

Yaratma 

Dərk etmə 

Öyrənmə 

Birinci 

Səviyyə 


Fuad Məmmədov

 

 

4         

                                                    Mədəniyyət dünyanı  xilas edəcək! 

 

    Milli və beynəlxalq idarəetmə üçün kulturologiyanın strateji əhəmiyyəti  

 onunla şərtlənir ki, o:  

 

  Fərdi, sosial, dövlət və beynəlxalq inkişafın strateji və taktik məq-

sədləri, istiqamətləri və prioritetlərini formalaşdırmağa və  təkmil-

ləşdirməyə;  

  Cəmiyyətin və dövlətin həyat fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri-

nin effektiv koordinasiyasını təmin etməyə; 

  Тarixi təcrübə və dünya sivilizasiyası proseslərinin komporativ təh-

lili əsasında, milli dövlətlərin qabaqlayıcı inkişaf templərini,  əmə-

yin və istehsal məhsulunun yüksək keyfiyyətini təmin edən, onların 

rəqabət qabiliyyətli inkişaf modellərini və texnologiyalarını yarat-

mağa;  

  Cəmiyyətin və dövlətin həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində, dün-ya elminin ən yeni nailiyyətlərindən, onların aktuallığının zaman çərçi-

vəsini nəzərə almaqla, istifadə proqramlarını, həmçinin elmi əsaslandı-

rılmış proqnozlar və gələcək inkişaf konstruksiyalarını işləyib hazırla-

mağa;  


  Dövlət quruculuğu və idarəçiliyinin müxtəlif sahələri üçün univer-

sal kulturoloji biliklərə malik yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin və el-

mi kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və tərbiyə edilmə-

sini, həmçinin  əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının kulturoloji ma-

arifləndirilməsini həyata keçirməyə;  

  Мədəniyyətin və maraqların harmonizasiyası əsasında sivilizasiya-

ların məhsuldar dialoquna və müxtəlif ictimai-siyasi quruluşlu döv-

lətlərin beynəlxalq əməkdaşlığına yardım etməyə  daha yaxşı tərzdə imkan verir. 

 

  

 

 

 


Yüklə 5,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   315
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə