Microsoft Word vaqif abisov docYüklə 0,55 Mb.

səhifə50/53
tarix05.03.2018
ölçüsü0,55 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

 
152
67.
 
Rəhimov K. Bir məsələyə üç baxış: Andranik kimdir? //Azərbaycan 
Kommunisti, 1990, № 7, s. 49-60. 
68.
 
Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti.  Bakı: Elm, 1990, 113 s. 
69.
 
Rəsulzadə M.Ə. Bolşeviklərin şərq siyasəti. Bakı: Sabah, 1994,  134 s. 
70.
 
Rəsulzadə M.Ə. Çağdaş Azərbaycan tarixi. Bakı, Gənclik, 1991, 112 s 
71.
 
Rusiyanın Van və  Ərzurumdakı Baş Konsulu Mayevskinin xatirələri. Bakı: 
Şərq-qərb, 1994, 38 s.  
72.
 
Saleh bəy. Dünyanın taleyi. Bakı: Elm, 1998, 412 s. 
73.
 
Süleymanov M. Azərbaycanda ilk milli hərbiyyə  məktəbi. Bakı: Hərbiyyə 
nəşriyyatı, 2000, 176 s. 
74.
 
Süleymanov M. Azərbaycanda türk şəhidlikləri. Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2000, 172 s.   
75.
 
Svyataxovski T. Rusiya Azərbaycanı 1905-1920-ci illər. //Azərbaycan,  1989, № 
11, s. 117-134. 
76.
 
Şeyxzamanlının xatirələri. Bakı: Qartal, 1997, 302 s.  
77.
 
Tarixi sənədlər. //AMEA-nın  Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası, 1989, № 
2, s. 122-143. 
78.
 
Topçubaşov Ə. Azərbaycanın təşəkkülü. //AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, 
hüquq seriyası, 1990, № 3, s.114 -133. 
79.
 
 Zeynaloğlu C. Müxtəsər Azərbaycan tarixi. Bakı, Azərbaycan Dövlət Kitab 
Palatası, 1992, 144 s. 
 
Türk dilində 
82.
 
 Altan Deliorman. Türklere qarşı ermeni komiteleri. ikinci nəşri, İstanbul: Bağıçı 
Başım və Yayıcı evi, 1975, 360 s.  
83.
 
 Azerbaycan Belgelerinde Ermeni sorusu (1918-1920). Ankara: Başbakanlık 
Devlet Arşnvleti Genel Müdürlüğü, 2001, 682 s.  
84.
 
 Erməni sorusu. 1914-1923. Ankara: Türk tarih kurumu basımevi, 1991, 295 s.  
85.
 
 Ermeni kültür terörü. Türkiye: İğdır,  1998, 41 s.  
86.
 
 Kazım Qarabakir. Erzincan ve Erzurumun qurtuluşu. Erzurum: Güner Metbesi, 
Ticaret və Senaye, 1990, 526 s.  


 
153
87.
 
 Dr. Rifat Uçarolun. Siyasi tarih (1789-1984).İstanbul: Filiz kitabı, 1995,892 s.                   
 
Rus dilində 
88.
 
Агамалиева  Н.  и  Худиев  Р.  Азербайджанская  Республика.  Страницы 
политической истории 1918-1920 гг. Баку: Сабах, 1994, 112 с.  
89.
 
Агамалы-оглы  С.  Азербайджан  до  и  после  переворота. /Третья  годовщина 
Великого Октября 1917-1920. Сборник. Баку: Азерцентропечать, 1920, 48с. 
90.
 
Агаян  Ц.П.  Победа  Советской  власти  и  возрождение  Армянского  народа, 
Москва: Мысль, 1981, 224 с.  
91.
 
Адрес-Календарь.  Азербайджанской  Республики  на 1920-й  г.  Баку: 
Правительственная типография газ. »Азербайджан», 1920, 64 с. 
92.
 
Азербайджанская  Демократическая  Республика (1918-1920). /Гос.  Ком. 
проведению 80-й  годовщины  АДР  Ин-т  истории  АН  Азербайджана  им. 
А.А.Бакыханова. Баку: Элм, 1998, 306 с.  
93.
 
Азербайджанская  Демократическая  Республика (1918-1920). Внешняя 
политика (документы и материалы). Баку: Азербайджан, 1998, 630 с. 
94.
 
Азимов Г.С. Бакинская Коммуна. Баку: Гянджлик, 1982, 136 с. 
95.
 
Азимов Г.С. Великий октябрь в Азербайджане. Баку: Азернешр, 1987, 320с. 
96.
 
Ананикян  Б.  Идейно-политический  крах  партии  дашнакцутюн.  Ереван: 
Айастан, 1979, 300 с. 
97.
 
Аркомед  С.Т.  Материалы  по  истории  от  падения  Закавказья  от  России. 
Тифлис: Государственное издательство Грузии, 1931, 111 с. 
98.
 
Армяно-татарская  смута  на  Кавказе  как  один  из  фазисов  Армянского 
вопроса. /Под ред. Мирзоев М. Баку: Щур, 1993, 45 с. 
99.
 
Бабаев  А.  Создание  основ  Советского  уголовного  и  уголовно-
процессуального  права  в  Азербайджана (1917-1918 г.г.).  Баку:  Азернешр, 
1973, 223 с. 
100.
 
Багирова И.С. Политические партии и организации Азербайджана в начале 
ХХ века. 1900-1917. Баку: Елм, 1997, 335 с.  
101.
 
Баграмян И.Х. Мои воспоминания. Ереван: Айастан, 1979, 664 с. 


 
154
102.
 
Балаев А. Азербайджанское национально-демократическое движение 1917-
1920 гг. Баку: Элм, 1990, 95 с. 
103.
 
Беленький  С.  и  Манвелов  А.  Революция 1917 года  в  Азербайджане 
(хроники событий). Баку: АЗГИЗ «а»,1927, 253 с. 
104.
 
Борьба  за  победу  Советской  власти  в  Грузии.  Документы  и  Материалы. 
(1917-1921гг.) Тбилиси: Сабчота Сакартело, 1958, 786 с. 
105.
 
Бурджалов Е. Н. Вторая русская революция. Москва: Наука, 1971, 463 с. 
106.
 
Бюллетень диктатуры Центрокаспия и Президиума Временного Исполнит. 
К-та, разные годы.   
107.
 
Вартанян С. Победа Советской власти в Армении. Ереван: Айпетрат, 1959, 
522 с. 
108.
 
Великая  Октябрьская  Социалистическая  революция  и  победа  Советской 
власти  в  Армении. /Сборник  документов.  Под  ред.  А.Н.Мнацаканяна, 
А.М.Акопяна, Г.М.Даллакяна. Ереван: Айпетрат, 1957, 682 с. 
109.
 
Газ. «Бакинский рабочий», разные годы.  
110.
 
Газ. «Баку», разные годы. 
111.
 
Газ. «Известия Бакинского Совета», разные годы. 
112.
 
Газ. «Известия  Кавк.  Краев.  Центра  Сов.  Рабоч.,  Солд.  и  крест.  Деп.  и 
Тифл. Совета рабоч. и солд. Деп»., разные годы. 
113.
 
Газ. «Известия Мусульманского Комитета», разные годы. 
114.
 
Газ. «Наша время», Баку, разные годы. 
115.
 
Газ. «Каспий», разные годы. 
116.
 
Газ. «Азербайджан», разные годы.  
117.
 
Газ. «Борьба» (Орган  Закавказского  Област.  и  Тифлисского  Комитетов 
Социал-демократической Рабочий партии), разные годы. 
118.
 
Галоян  Г.А.  Октябрьская  революция  и  возрождение  народов  Закавказья. 
Москва: Мысль,  1977, 296 с. 
119.
 
Галустян 
А. 
Из 
истории 
борьбы 
трудящихся 
Гянджинской 
(Елизаветпольской)  губернии  Азербайджана  за  Советскую  власть.  Баку: 
Азернешр, 1963,  62 с. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə