Neyrocərrahiyyə


) Boyunun yuxu üçbucağı hüdudunda (xaricdən daxilə ) sinir-damar dəstəsinin topoqrafo-anatomik münasibətləri hansıdır?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə17/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#1014
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

970) Boyunun yuxu üçbucağı hüdudunda (xaricdən daxilə ) sinir-damar dəstəsinin topoqrafo-anatomik münasibətləri hansıdır?
A) Daxili vidaci vena – azan sinir – ümumi yuxu arteriyası

B) Ümumi yuxu arteriyası – daxili vidaci vena – azan sinir

C) Azan sinir – ümumi yuxu arteriyası – daxili vidaci vena

D) Daxili vidaci vena – ümumi yuxu arteriyası – azan sinir

E) Ümumi yuxu arteriyası – azan sinir – daxili vidaci vena
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
971) Ümumi yuxu arteriyasına müdaxilə zamanı dəri kəsiyi necə aparılmalıdır?
A) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ön kənarı boyu

B) Bütün sadalananlar

C) Aşağı çənənin bucağından

D) Qalxanabənzər qığırdağın yuxarı kənarı səviyyəsində

E) Qalxanabənzər qığırdağın aşağı kənarı səviyyəsində
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
972) Ümumi yuxu arteriyası ağzının okklyuziyasıında arteriyaya ekstratorakal müdaxiləyə nə xarakterik deyil?
A) Körpücük sümüyündən 1 sm aşağı və paralel kəsik

B) Düzdür hamısı

C) Kəsiyin lateral ucu körpücüyün ortasına uzanır

D) Körpücük sümüyündən 1 sm yuxarı və paralel kəsik

E) Kəsiyin proksimal ucu döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin arxasına keçir
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
973) Ümumi yuxu arteriyası ağzının okklyuziyasıında onun düz implantasiyası necə həyata keçirilir?
A) Körpücük arteriyasının yuxarı yarımdairəsinə (onurğa arteriyası ağzından proksimal )

B) Aorta qövsünə

C) Körpücük arteriyasının yuxarı yarımdairəsinə (onurğa arteriyası ağzından distal)

D) Düzdür hamısı

E) Körpücük arteriyasının aşağı yarımdairəsinə
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
974) Onurğa arteriyası ağzından trombektomiya zamanı cərrahi əməliyyatın əsas prinsiplərinə hansılar aiddir?
A) Boylama açılması

B) Onurğa arteriyası ağzı yaxınlığında körpücükaltı arteriyanın boylama və ya qövsşəkilli açılması

C) Körpücüküstü müdaxilə

D) Onurğa arteriyası ağzı yaxınlığında onun boylama açılması

E) Körpücükaltı müdaxilə
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
975) Pilləvari əzələönü boşluqda Sol körpücükaltı arteriyanın sol ümumi yuxu arteriyasına implantasiyası zamanı ön pilləli əzələ üzərində hansı sinir yerləşir?
A) Düzdür hamsı

B) Sol diafraqmal sinir

C) Sadalananların heç biri

D) Sol azan sinir

E) Sol qayıdan sinir
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
976) Körpücükaltı venaya boyun şöbəsindən yanaşarkən o necə yerləşir?
A) Düzdür hamsı

B) Pilləvari əzələönü sahədə - öndən döş-qalxanabənzər və döş-dilaltı əzələlər, arxadan ön pilləvari əzələ arasında

C) Pilləvari əzələarası sahədə körpücükaltı arteriya və bazu kələfi ilə birlikdə

D) Sadalananların heç biri

E) Pilləvari əzələönü sahədə körpücükaltı arteriya və kürək-dilaltı əzələ ilə birlikdə.
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
977) Döş axacağının boyun şöbəsinin terminal şöbəsi əksər hallarda hansılara açılır?
A) Yuxarıda sadalananların heç biri

B) Sol körpücükaltı venaya

C) Sol venoz bucağa onun arxa səthilə

D) Sol venoz bucağa. onun ön səthilə

E) Sol daxili vidaci venasına
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
978) Bazunun yuxarı yarısında bazu arteriyasının proyeksion xətti boyu sinir-damar dəstəsi elementlərinin münasibəti?
A) Lateral orta, dirsək və saidin medial dəri siniri, medial bazu arteriyası və venası yerləşir

B) Medial orta, dirsək və saidin medial dəri siniri, lateral bazu arteriyası və venası yerləşir

C) Orta sinirə lateral,sinirdən medial-bazu arteriyası venalarla,arteriyadan daxilə dirsək və saidin medial dəri siniri yerləşir

D) Bazu arteriyasından venalarla lateral,arteriyadan medial-orta sinir,daha medial dirsək və saidin medial dəri siniri yerləşir

E) Düz variant yoxdur
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
979) Bazu venasına müdaxilədə uyğun gələn proyeksiya hansıdır ?
A) Bazu arteriyası

B) Dirsək arteriyası

C) Mil arteriyası

D) Heç biri

E) Orta sinir
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
980) Daxili döş arteriyası döş qəfəsinin arxa səthi boyu necə yerləşir?
A) Döş sümüyünün xarici kənarından 1.5-2 sm lateral

B) Döş sümüyünün arxasında

C) Döş divarı ilə təmasda deyil

D) Düzdür hamsı

E) Döş sümüyü xarici kənarı boyunca
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
981) Subaortal perikardektomiyada ürəyin şöbələrinə nisbətən perikardın kəsilməsi aşağıdakı ardıcıllıqlardan hansı ilə aparılır?
A) Sol mədəcikdən ağ ciyər kötüyü və aortanın ağzına,sağ mədəciyə,sağ qulaqcığa,və boş veneların ağzına

B) Düzdür hamısı

C) Boş venaların ağzından sağ qulaqcığa,sağ mədəciyə

D) Prinsipal əhəmiyyət kəsb etmir

E) Boş venaların ağzından sağ qulaqcığa,sağ mədəciyə,aortanın və ağ ciyər kötüyünün ağzına, sol mədəciyə
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
982) Perikardı punksiya etmək üçün ön divarda haradan olunmalıdır?
A) Perikardın arxa aşağı cibi

B) Perikardın yuxarı aşağı cibi

C) Perikardın ön arxa yuxarı cibi

D) Perikardın ön aşağı cibi

E) Heç bir variant düz deyil
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
983) Aorta qövsünün qabarıq yarımdairəsindən normada sağdan sola damarlar aşağıdakı ardıcıllıqlardan hansı ilə başlayır?
A) Bazubaş kötüyü-sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı vena

B) Sağ bazubaş kötüyü, sol bazubaş kötüyü

C) Ağ ciyər sütunu- bazubaş kötüyü - sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı arteriya

D) Ağ ciyər kötüyü - bazubaş kötüyü - sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı vena

E) Sağ ümumi yuxu arteriyası-sağ körpücükaltı arteriya- sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı arteriya
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
984) Ürəyin simpatik innervasiyası haradan başlanan postqanqlionar liflər hesabına həyata keçirilir?
A) Aşağı boyun simpatik düyünlərindən

B) Orta boyun simpatik düyünlərindən

C) Yuxarı boyun simpatik düyünlərindən

D) Yuxarı və aşağı boyun simpatik düyünlərindən

E) Yuxarı ,orta və aşağı boyun simpatik düyünlərindən
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
985) Azan sinir ürəyə nə daşıyır?
A) Parasimpatik liflər

B) Heç bir variant düz deyil

C) Orqanizmin fərdi xüsusiyyətindən asılıdır

D) Simpatik liflər

E) Parasimpatik və simpatik liflər
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
986) Ürəyin parasimpatik innervasiyası hansı sinir hesabına həyata keçirilir?
A) Azan sinir

B) Diludlaq siniri

C) Diafraqmal sinir

D) Dilaltı sinir

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
987) Sağ qulaqcığa hansı damar düşməyir?
A) Ürəyin kiçik venaları

B) Yuxarı boş vena

C) Aşağı boş vena

D) V. hemiaziqoz

E) Venoz ürək koronar sinusun damarı
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
988) Sol tac arteriyası ürəyin bütün sadalanan şöbələrini qanla təhciz edir, hansından başqa?
A) Sol qulaqcığı,sol mədəciyin ön və arxa divarının böyük hissəsini

B) Düzdür hamısı

C) Sağ mədəcik ön divarının hissələrini

D) Mədəcikarası arakəsmənin ön 2/3-ni

E) Qulaqcıqarası arakəsməni
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
989) Ürəyin ön səthində sağ və sol mədəciklər arsında sərhədi boylama şırım təşkil edir ki,buradan nə keçir?
A) Düzdür hamsı

B) Ürəyin böyük venası

C) Sol tac arteriyasının enən şaxəsi

D) Sağ tac arteriyası

E) Sağ tac arteriyasının ortası
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
990) Arxa boylama şırım (buradan keçən sağ tac arteriyanın arxa enən şaxəsi və sol tac arteriyasının uc şaxəsi ilə) harda yerləşir?
A) Ürəyin aşağı səthində

B) Heç bir variant düz deyil

C) Ürəyin ön səthində

D) Ürəyin ön və arxa səthində

E) Ürəyin arxa səthində
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
991) Aorta və ağ ciyər arteriyasının transpozisiyasında Jateneyə görə anatomik korreksiya zamanı tac arteriyalar necə dəyişilir?
A) Düzdür hamısı

B) Yenidən yaradılan aortaya yerini dəyişir

C) Transformasiya edilmiş damarlara yeri dəyişilir

D) Transformasiya edilmiş damarlara yeri dəyişilmir

E) Tac arteriyalar reimplantasiya edilir
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
992) Aortal klapanın protezləşdirilməsi və aortanın qalxan hissəsinin suprakoronar protezləşdirilməsi əməliyyatında nə baş verir ?
A) Tac arteriyalar reimplantasiya edilir

B) Tac arteriyalar autovenoz transplantatlarla şuntlaşdırılır

C) Tac damarlarının ağzı intakt qalır

D) Düzdür hamısı

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
993) Kis-Flek sinus-qulaqcıq düyünü harda yerləşir?
A) Sağ qulaqcığın divarında, epikardın altında, sağ qulaqcıq və yuxarı boş vena arsında

B) Qulaqcıqarası arakəsmədə

C) Sağ qulaqcığın ağzında

D) Aşağı boş venanın düşdüyü yerdən sola, sağ qulaqcığın miokardında

E) Düzdür hamısı
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
994) Qulaqcıq-mədəcik düyünü ( Aşof-Tavar ) harda yerləşir?
A) Sol mədəciyin miokardında

B) Sağ mədəcik-qulaqcıq dəliyinindən dorzal

C) Tac cibindən yuxarı qulaqcıq arakəsməsinin arxa aşağı şöbəsi.

D) Sol qulaqcığın miokardında

E) Sağ mədəciyin miokardında
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
995) Qulaqcıq-mədəcik dəstəsinin proyeksiyası ondan sol ayaqcıq ayrılmamışdan əvvəl bu birləşmədən aşağı harda yerləşir?
A) Ön aypara qapağın aorta divarına

B) Sağ aypara qapağın aorta divarına

C) Düzdür hamısı

D) Sol aypara qapağın aorta divarına

E) Arxa aypara qapağın aorta divarına
Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
996) Üçtaylı qapağın fibroz həlqəsində təhlükəli zona (ürək-mədəcik dəstəsi keçən)

harada proyeksiya olunur?
A) Arakəsmə (medial ) layında

B) Heç bir variant düz deyil

C) Arxa laylarda

D) Ön laylarda (stvorkada )

E) Ön və arxa laylarda
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
997) Xroniki xəstəliklərdə əmək qabiliyyətinin itirilməsi haqqında arayiş nə zaman verilir?
A) Kəskinləşmə dövründə

B) Yarımkəskin fazada

C) Bütün hallarda

D) Xəstənin ümumi ağır vəziyyətində

E) Xəstə orqanın funksiyasının pozulduğu zaman
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
998) Xəstəliklə əlagədar başga işə keçirilmənin müddətini kim təyin edir?
A) Müalicə həkimi

B) Nəzarət-ekspert komissiyası

C) Şöbə müdiri

D) Həmkərlar təşkilatı

E) Tibbi-sosial ekspertiza bürosu
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
999) Tibbi-sosial ekspertiza börosunun funksiyalarına nə aid deyil?
A) Əlilliyin faktiki başlama tarixinin təyini

B) Əlillərə əmək təlimatları vermək

C) Əlillik qrupunu təyin etmək

D) Büllüteni 6 aydan çox müddətə artırmaq

E) Əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin təyini
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
1000) Nəzarət-ekspert komissiyasının funksiyalarına aşaqdakılardan hansı aid deyil?
A) Əlil xəstələrin işlə təminatı

B) Sanator müalicəyə göndərişin verilməsi

C) Münaqişəli məsələlərin həlli

D) 30 gündən artıq olan büllütenin müddətini artırmaqE) Tibbi-sosial ekspertizaya göndərilməsi
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.

Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə