“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 1,02 Mb.

səhifə2/43
tarix30.12.2017
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

dəki yüksəkixtisaslı mütəxəssislərə ötürülə

bilir və tibb müəssisəsinin arxivinə yüklənir.

Klinikanın hər cür lazımi avadanlıq, o

cümlədən yumşaq və bərk inventarla təchiz

edilmiş palataları müasir səviyyədədir.

Binanın müxtəlif mərtəbələrində palatalar

fəaliyyət göstərəcəkdir.

Bu tibbi mərkəzdə tələbələrin, rezident -

lərin və doktorantların təhsili və biliklərini

artırmaları üçün mühazirə zalı, müxtəlif

sahələrə aid təcrübə laboratoriyası vardır.

Gənc mütəxəssis hazırlığını dünya standart -

ları səviyyəsində aparmaq üçün MDB

məkanında analoqu olmayan təcrübə labora -

to riyalarında anatomik, funksional və mulyaj

simulyantlar quraşdırılmışdır. Buradakı bir

çox avadanlığın üstünlüyü ondadır ki, bu

cihazlara kompyuterə yüklənmiş məlumat -

larla yanaşı, xəstənin də maqnit rezonans,

rentgen, kompyuter tomoqrafiyasından alınan

görüntülərini yükləmək olur. Dünyanın yalnız

bəzi aparıcı ölkələrinin tibb müəssisələrində

olan bu avadanlıq tələbələrin nəzəri və

praktiki biliklərini təkmilləşdirməkdə müstəsna

əhəmiyyətə malikdir. Klinikanın bütün

avadanlığı tibb elminin ən son nailiyyətlərinə

cavab verir və yerli “ARASH Medical”

şirkəti tərəfindən quraşdırılmışdır.

Klinikanın açılışında Azərbaycan Respub -

likasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları

çıxış etmişdir:

Prezident İlham Əliyevin çıxışı:

– Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Biz

Bakı şəhərində Azərbaycan Tibb Univer 

-

sitetinin Tədris-Cərrahiyyə Klinikasının açılı -şına toplaşmışıq. Bu gözəl hadisə münasi bətilə

sizi ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan Tibb

Universitetinin bütün professor-müəllim

heyətini, bütün tələbələri təbrik edirəm.

Gözəl mərkəzdir, gözəl tibb ocağıdır. İndi

mərkəzin müxtəlif bölmələri ilə tanış oldum.

Bir daha görürəm ki, Azərbaycanda artıq

səhiyyə sahəsində işlər ən yüksək səviyyədə

görülür.

Xatırlayıram ki, üç il bundan əvvəl bu

klinikanın təməl daşını qoyduq. O vaxt – üç

il bundan əvvəl Tədris-Terapevtik Klinikanın

açılışını da qeyd etdik. O vaxt rektor və

professor-müəllim heyətinin nümayəndələri

müraciət etmişdilər ki, Cərrahiyyə Klini 

-

kasının tikintisinə də ehtiyac vardır. İlkinolaraq Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait

ayrıl 


mışdı. Ondan sonra dövlət büdcəsi

hesabına bir neçə il ərzində bu gözəl tibb

mərkəzi yaradılmışdır.

Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda son illər

ərzində yaradılmış tibbi mərkəzlər arasında

bu gün bu mərkəzin xüsusi yeri vardır. Öz

gözəlliyi, memarlığı və funksional cəhətləri

ilə seçilən bir klinikadır.

O vaxt belə bir klinikanın yaradılması iki

məqsədi güdürdü. İlk növbədə, qarşıda

Azərbaycan Tibb Universitetində tədris pro -

sesini daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaq

məsələsi dayanmışdı. Eyni zamanda bütün

cərrahiyyə yönümlü kafedraları bir yerə

yığmaq məsələsi qarşıya qoyulmuşdu. Biz

buna nail olduq. Eyni zamanda Azərbay 

-

canda yeni, müasir tibb mərkəzinin yaradıl -ması da təmin edilmişdir. Yəni burada həm

təhsil, həm səhiyyə – ölkəmiz üçün vacib

olan iki sahə birləşir. Burada bütün işlər ən

yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Ən müasir

avadanlıq quraşdırılıb, çox gözəl şərait vardır,

çox gözəl binadır. Həkimlər, tələbələr üçün

burada ən gözəl şərait yaradılmışdır. Belə də

olmalıdır. Çünki Azərbaycan uğurla və

sürətlə inkişaf edir. Ölkə qarşısında duran

bütün vəzifələr icra edilir. O cümlədən səhiyyə,

təhsil sahələrində qarşıda duran vəzifələr icra

edilir. Son illər ərzində Azərbaycanda 500-ə

yaxın tibb mərkəzi tikilmişdir. Bu mərkəzlər

ölkəmizin bütün bölgələrini əhatə edir. On

beş şəhərdə diaqnostika mərkəzi yaradıl 

-

4ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013
5

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013

mışdır. Bu gün demək olar ki, ölkəmizin hər bir

yerində keyfiyyətli tibbi xidmət almaq üçün

gözəl imkanlar vardır. Səhiyyənin maddi-

texniki bazası möhkəmlənir, güclənir. Əmi -

nəm ki, yaxın bir-iki il ərzində artıq bütün

şəhərlərimizdə ən gözəl klinikalar yaradıla -

caqdır.

Təkcə son iki həftə ərzində ölkəmizin birneçə şəhərində müasir xəstəxanalar açıl 

-

mışdır. Deyə bilərəm ki, bölgələrdə, rayon -larda istifadəyə verilmiş xəstəxanalar da ən

müasir avadanlıqla təchiz edilir və ən yüksək

standartlara malikdir.

Azərbaycan Tibb Universiteti ölkəmizdə

həkim kadrların hazırlanmasında xüsusi rol

oynayan ali məktəbdir. Bu ali məktəbin böyük

tarixi, gözəl ənənələri və əminəm ki, gözəl

gələcəyi vardır. Çünki bu gün müstəqil Azərbay -

canda səhiyyə sahəsinə ayrılan xərclər artır,

səhiyyənin maddi-texniki bazası möhkəm -

lənir. Belə olan halda, əlbəttə ki, tibbi xidmə -

tin səviyyəsi də artmalıdır.

Universitetdə çox böyük təcrübəyə,

biliklərə malik olan professor-müəllim heyəti

vardır. Əlbəttə ki, sizin bilikləriniz gənc nəslə

ötürülür. Elə etməliyik ki, gənc nəsil, gənc

həkimlər dünyada səhiyyə sahəsində gedən

bütün prosesləri yaxından izləyə bilsinlər.

Bunu etmək üçün burada imkanlar, kompyu -

ter otaqları vardır. Əminəm ki, müxtəlif ali

məktəblərlə canlı bağlantı da yaradıla bilər.

Əməliyyatların izlənməsi üçün gözəl şərait

vardır.

Beləliklə, bizim gənc həkimlərimiz dün -yada səhiyyə sahəsində gedən bütün mütə -

rəqqi yenilikləri bilməlidirlər. Çünki bu gün

dünyada səhiyyə elmi çox sürətlə inkişaf edir.

Siz həkimlər bunu hamıdan yaxşı bilirsiniz.

Bu gün vaxtilə müalicəsi mümkün olmayan

bir çox xəstəliklər əgər vaxtında aşkarlanarsa

müalicə edilir. Diaqnostika cihazları, o cüm -

lədən burada quraşdırılan kompyuter tomoq -

rafları, MRİ, müasir rentgenlər imkan verir

ki, istənilən xəstəlik ilkin mərhələdə aşkar -

lan sın və düzgün diaqnoz qoyulsun. Artıq bu

cihazların mövcudluğu düzgün diaqnozun

qoyulmasında da mühüm bir addımdır və

əlbəttə ki, müalicə də düzgün aparılmalıdır.

Yəni dünya səhiyyə elminin uğurlu

inkişafı insanların sağlamlığına bilavasitə bir

töhfədir. Biz çalışmalıyıq ki, dünyada bu

sahədə gedən ən son yeniliklər, ixtiralar

Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Biz buna

hazır olmalıyıq. Yaradılan maddi-texniki

baza, müasir avadanlıq belə imkanları verir.

Həkimlərin peşəkarlığı, bilikləri artmalıdır.

Həkimlər daim öz fəaliyyətləri, işləri ilə elə

etməlidirlər ki, daha da bilikli olsunlar. Elə

edək ki, Azərbaycanda istənilən ən ağır

əməliyyat aparıla bilsin. Son illərdə deyə

bilərəm ki, biz buna nail ola bilmişik. Çünki

bu gün Azərbaycanda ən ağır ürək-damar

əməliyyatları, orqan transplantasiyaları apa -

rılır. Ancaq sirr deyil ki, bəzi insanlar, xüsu -

silə imkanlı insanlar müalicə üçün hələ də

daha çox xaricə üz tuturlar. Biz elə bir vəziy -

yət yaratmalıyıq ki, buna ehtiyac olmasın.

Azərbaycanda ən yüksək tibbi xidmət, ən

yüksək peşəkarlıq olmalıdır. Mən əminəm ki,

birgə səylər, həm dövlət tərəfindən aparılan

siyasət, yeni tibb ocaqlarının yaradılması,

müasir avadanlığın mövcudluğu və həm də

həkimlərin peşəkarlığı, təkmilləşməsi bizi bu

məqsədə nail olmağa gətirib çıxaracaqdır.

Bu yaxınlarda mən təhsillə bağlı fikir -

lərimi bildirdim. Bir daha demək istəyirəm,

elə etməliyik ki, bizim gənclər xaricə oxu -

mağa getməyə ehtiyac duymasınlar. Azərbay -

canda təhsilin səviyyəsi elə olmalıdır ki,

bura da ən yüksək təhsil almaq üçün imkan

olsun. Səhiyyə sahəsində də, həmçinin biz o

səviyyəni əlbəttə ki, təmin etməliyik. Əmi -

nəm ki, biz buna nail olacağıq. Çünki son

illərdə səhiyyə sahəsində aparılan islahatlar


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə