7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq


D) qoplag'ich, qoqish, boshqarishYüklə 1,16 Mb.
səhifə6/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

D) qoplag'ich, qoqish, boshqarish

885. Qushlarning tana yuzasida qanday patlar joylashadi?A) qoplag'ich va momiq B) qoqish C) boshqarish D) dag'al

886. Qushlarning qanotlarida qanday patlar joylashadi?A) qoplag'ich va momiq B) qoqish C) boshqarish D) dag'al

887. Qushlarning dumida qanday patlar joylashadi?

A) qoplag'ich va momiq B) qoqish

C) boshqarish D) dag'ai

888. Qushlarning qaysi suyaklari o'zaro birikib yagona dumg'aza suyagini hosil qiladi?

A) bel, dumg'aza, o'mrov

B) dumg'aza, dum, toj

C) ko'krak, bel, dumg'aza

D) bel, dumg'aza, dum

889.Ko'rgalakning qaysi suyagi yelka kamariga kirmaydi?

A) ko'krak-tirgak B) kurak C) o'mrov D) yelka

890. Qushlarning qaysi muskul(lar)i barcha muskullar massasiga teng keladi?

A) o'mrov B) ko'krak C) son D) yeika va son

891. Qushlar ko'krak muskullarining bir uchi (1) ... suyagiga, ikkinchi uchi (2) ... suyagiga hirikadi.A) J yeika; 2 ko'krak-toj

B) 1 yelka; 2 o'mrov

C) 1 qovurg'alar; 2 bilak

D) 1 o'mrov; 2 kurak

892. Qaysi muskullar qisqarishi natijasida qushlarning qanoti ko'tariladi (1) va tushiriladi (2)?

A)1 o'mrov; 2 ko'krak B)1 ko'krak; 2 o'mrov C)1 o'mrov; 2 yelka D)1 kurak; 2 o'mrov

893. Qushlarning bahorda o'z vatanlariga uchib kelishi nima bilan bog'liq?

A) bosimning o'zgarishi

B) kunlarning qisqarishiC) ko'payish instinkti

D) ovqatning ko'payEhi

894. Qushlarning qishlov joyiga uchib ketishi uchun nima signal bo'ladi?

A) kunlarning uzayishi

B) bosimning o'zgarishi

C) namlikning ortishiD) kunlarning qisqarishi

895. Ikki barmoqli qushni aniqlang.

A) iayiak B) tuvaloq C) tuyaqush D) Jcaptar

896. Churrak, suqsunlar qaysi turkumga mansub?

A) laylaksimon B) tovuqsimon C) g'ozsimon D) chumchuqsimon

897. Pingvinlar nima bilan oziqlanadi?

A) suvo'tlar, baliqlar, molluskalar

B) faqat boshoyoqh molluskalar

C) Bto- va zooplanktonlar

D) baliqlar va yirik qisqichbaqasimonlar

898. Qaysi umurtqalilarda birinchi bo'lib o'rta quloq paydo bo'lgan?A) suvda hamda quruqlikda yashovchilarda

B) baUqlarda

C) sudralib yuruvchilarda

D) lansetniklarda

899. Faqat yaqindan ko'radigan, narsalarning shakli va rangini farq qila oladigan hayvonni aniqlang.

A) ko'rgalak B) qizilto'shC) dengiz otchasi D) boyo'gfh

900. Baliqlarning urug'donida to'plangan "sut" suyuqligining tarkibida nima bo'ladi?

A) tuxum hujayra B) spermatozoidlar

C) jinsiy gormonlar va chavoqlar D) sariqlik modda

901. Qaysi baliqning ko'krak suzgichlari tanasi bilan tutashib ketgan?

A) baqra B) manta C) cho'rtan D) akula

902. Trauler nima?

A) baliqlarni sun'iy yo'l bilan urchitiladigan xo'jalik

B) baliqlarning bir turi

C) baliq ovlash uchun maxsus kemalar

D) baliqlarning rivojlanish davrining bir bosqichi

903. Quyidagilardan lansetnikka xos bo'lmagan belgilarni tanlang.

a) bosh miya va bosh qutisi bo'lmaydi;

b) bosh miya va bosh qutisi bo'ladi;

c) xorda faqat lichinka davrida bo'ladi;

d) xorda umr bo'yi saqlanadi;

e) yuragi bo'ladi;

f) nerv nayi xorda ustida joylashadi; j) yuragi bo'lmaydi

A) a, d, f,j B) a, c, fj C) b, d, f D) b, c, e

904. Lansetnikda gaz almashinuvi qayerda sodir bo'ladi?

A) teri kapillarlarida

B) jabra ravoqlaridagi kapillarlarida

C) o'pkadaD) jabra teshiklaridagi kapillarlarida

905. Baliq qon aylanish sistemasining qaysi qismida faqat venoz qon boiadi?

1) orqa aorta; 2) qorin aorta; 3) yurak qorinchasi; 4) yurak bo'lmasi A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1,2,4

906. Qaysi turkum vakillari uvildiriq tashlash uchun Amur daryosining irmoqlariga o'tadi?

A) suyak-tog'ayli baliqlar B) karpsimonlar C) pan/a qanotlilar D) losossimonlar

907. Losossimonlar turkuinining qaysi vakillari chuchuk suv (a) va dengizlarda (b) tarqalgan?

1) losos; 2) forel; 3) keta; 4) gorbusha A) a-1, 2; b-3, 4 B) a-1; b-2, 3, 4

C) a-2; b-1, 3, 4 D) a-3, 4; b-1, 2

908. Uzun anal suzgichiga ega bo'lgan baliqni ko'rsating.

A) beluga B) sterlyad C) oqcha D) laqqa

909. Uzoq Sharq daryolaridan qaysi turkumga tegishli baliqlar O'rta Osiyo suv havzalarida iqlimlashtirilgan?

A) baqra baliqlar B) losossimonlilar

C) karpsimonlar D) skatsimonlar

910. Baqaning tishchalari qanday shaklda va ular qayerda joylashgan?

1) pastki jag'ida; 2) yuqori jag'ida; 3) tanglayida;

4) halqumida;

a) konussimon; b) yassi; c) kuraksimon A) a-1, 2 B) a-2, 3 C) b-3, 4

D) c-2,3

911.To'rt kamerali yurakka ega bo'lgan hayvonlarni ko'rsating.

1) itbaliq; 2) triton; 3) alligator; 4) gavial;

5) kojan; 6) kaputsin; 7) gekkon

A) 1, 2, 6, 7 B) 1, 4, 5, 7 C) 2, 7 D) 3, 4, 5, 6

912. Quyidagi hayvonlarni issiqqonli (a) va sovuqqonli (b) larga ajrating.

1) gavial; 2) alligator; 3) kaputsin; 4) kojan

A) a-1, 2; b-3, 4 B) a-1, 3; b-2, 4 C) a-2, 3; b-1, 4 D) a-3, 4; b-1, 2

913. Baliqlarning qaysi turkum vakillarida ichki urug'lanish kuzatiladi?

1) baqra; 2) akulalar; 3) skatlar; 4) karpsimonlar;

5) losossimonlar

A) 1, 2, 3 B) 2,3 C) 3, 4, 5 D) 2, 4, 5

914. Dcki bo'lmali oshqozonga ega bo'lgan hayvonlarni ko'rsating.

1) eshakqurt; 2) biy; 3) falanga; 4) langust; 5) tuvaloq; 6) kaptar

A) 1, 2, 3 B) 1,4,5,6 C) 2, 3, 4, 6 D) 5, 6

915. Tuxum-go'sht yo'nalishidagi tovuq zotlarini

. ko'rsating. 1) Lekgorn; 2) Pervomaysk; 3) Zagorsk; 4) Kornuel A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 2,4

916. Tuxumini qornidagi xaltachasida olib yuruvchi hayvonni ko'rsating.

A) kenguru B) yexidna C) koala D) o'rdakburun

917. Sudralib yuruvchilar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?

A) panja qanotli baliqlardan

B) icbak bilan nafas oluvdulardan

C) sovut boshlilardan

D) jag'sizlardan

918. Sersut sigir zotlarini ko'rsating.

1) Yaroslavl; 2) Simmental; 3) Gereford; 4) Shortgorn; 5) Qizil dasht; 6) Xolmogor; 7) Kostroma

A) 1, 2, 3 B) 1, 5, 6 C) 1, 4, 7 D) 2, 5, 7

919. Sersut-go'shtdor sigir zotlarini ko'rsating.

1) Yaroslavl; 2) Simmental; 3) Gereford;

4) Shortgorn; 5) Qizil dasht; 6) Xolmogor; 7) KostromaA) 2, 7 B) 1, 2, 7 C) 3, 4, 5 D) 2, 4, 6

920. Go'shtdor sigir zotlarini ko'rsating.

1) Yaroslavl; 2) Simmental; 3) Gereford;

4) Shortgorn; 5) Qizil dasht; 6) Xolmogor; 7) Kostroma

A) 1, 2, 3 B) 3,4 C) 3, 4, 5 D) 5, 6, 7

921. Baqaning skeletiga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang.

1. ko'krak qafasi bo'lmaydi; 2. bo'yin umurtqalari bo'lmaydi; 3. bo'yin umurtqalari bosh suyagiga harakatchan birikkan; 4. qovurg'alar, ko'krak umurtqalari, to'sh suyagi ko'krak qafasini hosil qiladi; 5. orqa oyoqlari kamari harakatsiz birikkan uchta chanoq suyaklaridan iborat. A) 1,2 B) 1;3;5 C) 2; 4 D) 3,4,5

944. Dastlabki sutemizuvchilarning kattaligi qanday bo'lgan?A) kalamushdek B) dinozavrdek C) sichqondek D) itdek

945.Qaysi organizmlarda eshitish organi faqat ichki quloqdan iborat?

A) sazan, kaltakesak, it

B) hamma umurtqalilardaC) okun, zog'ora baliq, akula

D) faqat qushlarda

946. Zog'ora baliq boshida qaysi suyak bo'lmaydi?

A) miya qopqog'i B) dimog C) jag1 D) jabrayoyiari

947. 3.4-2 file-* 115) Baliqlar qon aylanish sistemasining tarkibiy qismlarini ko'rsating.

1) 2 kamerali yurak; 2) 3 kamerali yurak; 3) 2 ta qon aylanish doirasi; 4) 1 ta qon aylanish doirasi;

5) kapillyarlar; 6) venalar; 7) arteriyalar

A) 2, 3, 5, 6, 7 B) 1, 4, 5, 6, 7

C) 1, 3, 4, 5 D) 2, 4, 6, 7

948. Embrionning tuxumda uzoqroq rivojlanishiga sabab nima?A) sariqlikning ko'p bo'lishi B) qalin qobiq

C) nafas yo'llarining mavjudligi D) po'choqning mavjudligi

949.Baliqning ayirish sistemasi qanday tuzilgan?

A) loviyasimon buyraklar, siydik pufagiB) 2 ta tasmasimon buyrak, siydik pufagi

C) jabraoldi bolshliglidagi naychalar

D) 4 ta tasmasimon buyrak, siydik pufagi

950.Baqa yuragining o'ng yurak bo'lmasida (I), chap yurak bo'lmasida (II) qanday qon bo'ladi va boshiga (III) qanday qon keladi?

1) arterial; 2) venoz; 3) aralash

A) 1-1,11- 2, III-2 B) I - 1, II - 2, III - 3

C) 1-3,11-1,111- 1 D) 1-2,11-1,111-1

951.Qaysi umurtqali hayvonlarda ichki urug'lanish kuzatiladi?

1) akula; 2) timsoh; 3) ilon; 4) baqa; 5) kaptar; 6) triton

A) 1, 2, 4 B) 2,3,5 C) 3, 4, 6 D) 4,5,6

952. Qaysi hayvon yuragida faqat venoz qon bo'ladi?

A) baliqlar B) suvda ham quruqlikda yashovchilar

C) timsohlar D) bunday hayvonlar yo'q

953. Baqa skeletiga xos xususiyatlarni ko'rsating.

A) bo'yin va dum umurtqalarining yo'qligi

B) 2 ta bo'yin va dum umurtqalarining borligi

C) qovurg'alar, bo'yin va dum umurtqalarining yo'qligiD) qovurg^larning yo'qligi, 1 ta bo'yin umurtqasi bo'lishi, dura umurtqalarining qo'shilib, dum suyagini hosil qilishi

954. Qushlarda o'mrov suyaklarining o'ziga xosligi nimadan iborat?

A) uzun

B) kalta va yo'g'on

C) yuqori udrtari qo'shilib o'sgan

D) pastki uchlari qo'shilib o'sib, ayri hosil qilgan

955. Tovuqsimonlar turkumiga kiruvchi qushlarni belgilang.A) tuvaioq, qirg'ovul B) chug'urchuq, qaldirg'och

C) qirg'ovul, chittak D) mayna, qirg'ovul

956. Terrariumlarda qaysi hayvonlar boqiladi?

1) baqachanoq; 2) tipratikan; 3) dafhiya; 4) to'ti;

5) kalamush; 6) mayda sutemizuvchilar; 7) suvilonlar

A) 2, 5, 6, 7 B) 1, 3, 5, 7 C) 1, 3, 4, 7 D) 2,3,5, 6

957. Terrariumda boqiladigan toshbaqalar qachon kamharakat bo'ladi va oziqlanmaydi?

A) harorat va namlik yuqori bo'lganda B) harorat va yorug'lik yetishmaganda

C) qishda va kuzda D) bahorda va yozda

958. Qaldirg'ochlarning bolalari tuxum qo'ygandan boshlab necha kunda uchirma bo'ladi?

A) 13-16 B) 20-24 C) 33-40 D) bir oyda

959. Quyidagi baliqlarni turkumlarga ajrating.

1) losossimonlar; 2) baqra; 3) karpsimonlar; 4) olabug'asimonlar; 5) tog'ayli baliqlar; a) losos; b) tikanli akula; c) sudak; d) beluga; e) qora baUq.A) 1-a, 2-d, 3-e, 4-c, 5-b

B) 1-a, 2-e, 3-c, 4-d, 5-b

C) 1-a, 2-d, 3-c, 4-e, 5-b

D) 1-a, 2-e, 3-d, 4-c, 5-b

960. Otlarning evolyutsiya jarayonida qanday moslanish belgilari paydo bo'lgan?

A) tanasi yiriklashgan, oyoqlari uzayib, barmoqlar soni kamaygan, tuyoqlari rivojlangan, tishlari o'zgarib, o'txo'r hayvonlarga xos belgilar rivojlangan

B) bosh suyagi va tishlari o'zgarib, yirtqich hayvonlarga xos belgilari rivojlangan

C) oyoqlari kaltalashib, tuyoqlari rivojlangan

D) bosh suyagi va tishlari o'zgarib, tanasi yiriklashgan, ikkita barmoq saqlangan

961. Suv burguti suv ustida pastlab uchib nima tutadi?

A) baiiq B) baqa

D) mollyuska C) kalmar

962. Qaysi maymunda filnikiga o'xshash tishlari bo'ladi?

A) shimpanze B) gorilla C) monax maymuni D) Jemur

963. Tog' qo'ylari shoxining og'irJigi necha kilogramm bo'Iadi?

A) 30 B) 3 C) 10 D) ularda shox bo'lmaydi

964. Qaysi ilonlar boshqa oziqlar bilan bir qatorda ilonlar bilan ham oziqlanadi?

1) kapcha ilon; 2) ko'lvor ilon; 3) charx ilon;

4) qalqontumshuq ilon; 5) bo'g'ma ilon; 6) chipor ilon.

A) 1,4 B) 2,5 C) 1,3 D) 2,6

965. Qaysi qush dashtdagi sutemizuvchi hayvonlar bilan birga podalar orasida yuradi?

A) so'iifco'rg'ay B) tuyaqush C) tuvaloq D) tasqara /

966. Yirtqich qushlarni ularga mos keladigan xususiyatlar bilan juftlab belgilang.

I. ukki; II. tasqara; III. boyo'g'li; IV. kalxat;

1) yapaloqqushlar ichida eng yirigi;

2) yapaloqqushlar ichida nisbatan kichigi;

3) soatlab qanot qoqmay ucha oladi;

4) havoda baland uchib o'lja axtaradi

A) I-1; II-3; III-2; IV-4

B) I-2; II- 3; III-1; IV-4

C) I -1; II -2; III -3; W -4

D) I - 4; II - 3; III -2; W -1

967. O'zbekistonda iqlimlashtirilgan baliqlarning turkumlari to'g'ri ko'rsatilgan javobni belgilang.

A) karpsimonlar turkumi - oq amur, gulmoy

B) karpsimonlar turkumi - xumbosh, bakra

C) losossimonlar turkumi - xumbosh, gulmoyD) karpsimonlar turkumi - oq amur, xumbosh

968. Qaysi qushlar daraxt kovagiga (a), yerga (b) uya quradi?

1) chittak; 2) o'rdak; 3) turna; 4) go'ngqarg'a; 5) kaptar

A) a - 1, 2; b - 3 B) a - 3, 4; b - 1C) a-l;b-2,3 D) a-2,5;b-l

969. Quyidagi qaysi qushning tuxumidan jish bola chiqmaydi?

A) laylak B) karqur C) qarg'a D) chumchuq

970. Qaysi tovuq zoti tullash davrida tuxum qilmaydi? A) Pekin B) Zagorsk C) Ukraina D) Moskva

971. Qaysi tovuq zoti 5-6 oyda tuxumga kiradi? A) Lekgorn B) Moskva C) Pekin D) Ukraina

972. Quyidagi hayvonlarni turkumlari bilan juftlab ko'rsating.

1) kojan; 2) korsak; 3) kaputsin; a) qo'lqanotlilar; b) primatlar; c) yirtqichlar

A) 1-a; 2-b; 3-c B) 1 - a; 2 - c; 3 - b C) 1-b; 2-c; 3-a D) 1 - c;2 - a; 3 - b

973. Itlar nechtadan bola tug'ishi mumkin?

A) 1-4 B) 2-6 C) 3-8 D) 5-6

974. Quyidagi mo'ynali hayvonlarni kemiruvchilar (I) va yirtqichlar (II) turkumiga ajrating. 1) norka; 2) nutriya; 3) ondatra; 4) tulki; 5) kojan; 6) sug'ur; 7) yumronqoziq

A) 1-1,2,3,4,11-5,6, 7B) 1-2,3,6, 7,11-1,4 1,2,3

C) 4,5,6, 7; II-1,

D) 3,5, 7; II-2,4,6

975. Nima sababdan sudralib yuruvchilarning qorni yerda sudraladi?A) oyoqlari tanasining ikki yonida joylashgani uchun

B) oyoqlari tanasining ostida joylashgani uchun

C) oyoqlari kalta bo'lganligi sababli

D) qorni muguz tangachalar bilan qoplanganligi sababli

976. O'pkali panjaqanotlilardan ... kelib chiqqan.

A) qadimgi dumlilar B) dumsizlar C) toshbaqalar D) bahqlar

977. Qadimgi panjaqanotlilar nima orqali nafas olgan? A) traxeya B) o'pka C) jabra D) teri

978. Cho'l va adirlarda (1), Yevropaning janubida (2), Uzoq Sharq suv havzalarida (3), tropik dengizlarda (4) uchraydigan toshbaqalarni belgilang.

a) O'rta Osiyo toshbaqasi; b) botqoq toshbaqasi; c) terili toshbaqa; d) dengiz toshbaqasiA) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B) 1-a, 2-d, 3-c, 4-b C) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c D) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d

979. Quyida berilgan timsohlar bilan ular tarqalgan joylarni juftlang.

a) nil timsohi; b) alligator; c) gavial; 1) Amerika; 2) Hindiston; 3) Afrika A) l-c,2-b,3-a B) 1-a, 2-c, 3-b C) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c

980. Timsohning burun teshigi va ko'zlari qayerda joylashgan?

A) boshining oldingi uchida

B) tumshuglining markazidaC) boshi ustidagi maxsus bo'rtiqlarda

D) boshidagi maxsus chuqurchalarda

981. Sirdaryo va Amudaryoda tarqalgan losossimonlar turkumi vakilini belgilang.

A) gulmoy B) xumbosh C) qilquyruq D) beluga

982. Soxta kurakburun baliqning ikkinchi nomi qanday?

A) forel B) beluga C) qilquyruq D) gulmoy

983. Qishlash uchun shimoliy hududlardan o'lkamizga uchib keladigan qushni aniqlang.

A) so'fito'rg'ay B) mayna C) qaldirg'och D) go'ngqarg'a

984. Zaharsiz ilonlarni ajrating.

1) sariq ilon; 2) ko'lvor ilon; 3) kapcha ilon;

4) suvilon; 5) bo'g'ma ilon

A) 1, 2, 3 B) 1, 4, 5 C) 4,5 D) 1, 5

985. Og'ir yuk tortadigan ot zotini belgilang.A) Vladimir B) Laqay C) Orlov yo'rg'asi D) Rus yo'rg'asi

986. Yengil yuk tortadigan ot zotlarini belgilang.

1) Vladimir; 2) Orlov yo'rg'asi; 3) Rus yo'rg'asi;

4) Laqay; 5) Axaltaka; 6) Qorabayir

A) J, 6 B) 2,3 C) 4, 5 D) 5, 6

987. Salt miniladigan ot zotlarini belgilang.

1) Vladimir; 2) Orlov yo'rg'asi; 3) Rus yo'rg'asi; 4) Laqay; 5) Axaltaka; 6) Qorabayir A) 1, 5, 6 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 4, 5, 6

988. Qaysi turkumga mansub qushlarda toj suyagi bo'lmaydi va patlari yelpig'ich hosil qilmaydi?

A) tuvaloqlar B) pingvinlar

C) tuyaqushsimonlar D) gozsimonlar

989. Oqqush qaysi qushlar turkumiga mansub?

A) tuvaioqiar B) g'ozsimonlar

C) laylaksimonlar D) kaptarsimonlar

990. Sohil qushlariga qaysi qushlar turkumi misol bo'Iadi?

A) laylaksimonlar B) pingvinlar C) tuvaioqiar D) oqqushsimonlar

991. Xonakilashtirilgan parrandalar orasida eng yirigi qaysi?

A) g'ozlar B) o'rdaklar C) plimutrok tovuq zoti D) kurka

992. Bo'yni va oyoqlari uzun, balchiqda yaxshi yuradigan, suvda suzolmaydigan qushni belgilang.

A) g'oz B) o'rdak C) oqqush D) oq laylak

993. Qadimgi bo'g'imoyoqlilarni belgilang.A) trilobitlar B) qisqichbaqasimonlar

C) stegotsefallar D) psiloBtlar

994. Afrika dashtlarida kichik gala bo'lib yashaydigan qushni belgilang.

A) tuvaioq B) tuyaqush C) nandu D) emu

995. Go'shti mazali bo'lgani uchun va sport maqsadida ovlanadigan qushlarni belgilang.

A) qur, kaklik B) bedana, qarg'a C) bedana, tuvaloq D) turna, g'oz

996. Qaysi hayvon besh barmoqli yirtqich hayvonlardan kelib chiqqan?

A) quyon B) ot C) qushlar D) kaltakesak

997. Panjaqanotli baliqlar qaysi hayvonlarning oraliq formasi hisoblanadi?

A) baliqlar va sudralib yuruvcbilar

B) baliqlar va suvda ham quruqlikda yashovchilar

C) suvda bam quruqlikda yashovchilar va sudralib yuruvchilar

D) baliqlar va lansetnik

998. Qadimdan saqlanib qolgan oraliq formalar qanday ataladi?

A) qazilma qoldiqlar B) tirik qazilmalar

C) paleontologik dalillar D) o'rganilmagan hayvonlar

999. Qaysi hayvonning ko'zlari va burun teshiklari boshi ustidagi maxsus bo'rtmachalarda joylashgan?

A) qushlar B) kaltakesaklar C) timsohlar D) baliqlar

1000. Yevropaning janubida qaysi toshbaqa turi uchraydi?

A) dengiz toshbaqasi B) terili toshbaqa C) botqoq toshbaqasi D) cho'l toshbaqasi

1001. Uchib ketuvchi qushlarni belgilang.

A) kaklik, zog'cha, o'rdak

B) bulbul, zarg'aldoq, qorayaloq

C) zarg'aldoq, laylak, qaldirg'och

D) turna, so'Gto'rg'ay, kaklik

1002. Uchib ketuvchi qushlarni belgilang.

A) kaklik, zog'cha, o'rdak

B) bulbul, zarg'aldoq, qorayaloq

C) zarg'aldoq, laylak, qaldirg'och

D) turna, so'Gto'rg'ay, kaklik

Tropik Afrikada tarqalgan tuyoqli hayvonlarni belgilang.

A) karkidon, suv ayg'iri B) karkidon, tapir C) tapir, suv ayg'iri D) zebra, tapir

1003. Faqat baliqlar berilgan javobni toping.

A) akuia, kit B) deifin, gidmoy

C) ixtiozavr, osyotr D) skat, qilquyruq

1004. Tirnoqlari kuchsiz rivojlangan, lekin tumshug'i o'tkir, qayrilgan qushni belgilang.

A) burgut B) kalxat C) ukki D) tasqara

1005. Qushlarning sudralib yuuruvchilarga o'xshashlik belgilarini ajrating.

1) miyachasi kuchli rivojlangan; 2) qon aylanishi murakkab; 3) terisida bezlari deyarli bo'lmaydi; 4) patlari, terisi muguzli; 5) tuxumida sariqligi ko'p; 6) tana harorati doimiy; 7) embrionining tuzilishi; 8) bir marta olgan havosidan ikki marta nafas oladi

A) 1,2,3,4 D) 2, 4, 5, 7

B) 3, 4, 5, 7 C) 5, 6, 7, 8

1006. Qaysi baliqlarda yog'du taratadigan a'zolari (1) va dum suzgichi (2) kuchli rivojlanganligini aniqlang.

a) dengiz tubida yashaydigan baliqlar; b) ikki tomonli yassi baliqlar; c) suv yuzasida va ochiq dengizda yashaydigan baliqlar A) 1-a, 2-b B) l-a,2-c C) 1-c, 2-b D) l-b,2-c

1007. Qushlarning gavdasi qanday qismlardan iborat?A) bosh, bo'yin, tana, oyoq

B) bosh, bo'yin, tana, qanot, oyoq

C) bosh, tana, qanot, oyoq

D) bosh, bo'yin, qanot, oyoq

1008. Qushlarning uch juft chanoq suyagi qaysi suyaklar bilan qanday birikadi?
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə