Bp azərbaycanda Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2015Yüklə 0,51 Mb.

səhifə19/19
tarix14.09.2018
ölçüsü0,51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

34

BP Azərbaycanda Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2015

1

 Əgər başqa cür göstərilməyibsə, icra göstəriciləri yalnız Azərbaycanda BP-yə aiddir.2

 Buraya Azəri-Çıraq-Dərinsulu Gunəşli nefti, Şahdəniz qaz və kondensatı, həmçinin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə çatdırılan səmt qazı daxildir.

3

 BP AGT və onun tərəfdaşları. 4

 Əməkdaşlar tərəfindən işlənmiş saatlar BP ilə iş müqaviləsi olan şəxslərin işlədiyi saatlar kimi təyin olunur. Bu tərif BP qrupunun tərifinə uyğundur.

5

 Podratçılar tərəfindən işlənmiş saatlar bizim nəzarət sferamızda podratçıların işlədiyi saatlar kimi təyin olunur. Bu tərif BP qrupunun tərifinə uyğundur.6

 Ümumi rəqəmlər hasilatın pay bölgüsü sazişlərində (HPBS) iştirak edən bütün tərəfdaşların paylarının məcmusunu əks etdirir. Xalis rəqəmlər HPBS-də BP-nin iştirak payını göstərir.

7

 Dolayısı ilə emissiyalar kənar mənbələrdən buxar, elektrik və istiliyin əməliyyatlar tərəfindən idxalı nəticəsində meydana gəlir.8

 Birbaşa emissiyalar əməliyyatlardan hasil olan fiziki emissiyalarıdır.

9

 Neft dağılmaları bir barelə (42 ABŞ qallonuna bərabər 159 litr) bərabər və ya daha böyük həcmdə hər hansı maye karbohidrogenin ikinci dərəcəli mühafizə qatına yaxud açıq ətraf mühitə sızması kimi təyin edilir. 

10

 Burada BP Azərbaycan şirkətinin xaricdə ezamiyyətdə olan 30 Azərbaycan vətəndaşı işçisi də daxildir11

 Bu, BP-nin əməliyyatçısı olduğu layihələr çərçivəsində faktiki olaraq ödənilmiş rəqəmdir.

Beşillik icra göstəriciləri

1

31 dekabr tarixində qurtaran il üçün İstismar 

2011


2012

2013


2014

2015

Hasil edilmiş karbohidrogenlərin ümumi həcmi (gündə min barel neft ekvivalenti)

2

922


893

909


900

903

Maliyyə


3

2011


2012

2013


2014

2015

Əməliyyat məsrəfləri – sərf olunmuş ümumi məbləğ (milyon dollar) 

1 206

1 360


1 542

1 766


 1 388 

Əsaslı məsrəflər – sərf olunmuş ümumi məbləğ (milyon dollar) 

2 636

3 669


4 862

7 170


 7 674 

Əməyin təhlükəsizliyi 

2011

2012


2013

2014


2015

Ölüm halları – əməkdaşlar 

0

0

00

0

Ölüm halları – podratçılar 

0

0

00

0

İş gününün itirilməsi hadisələri – işçi qüvvəsi 

3

3

50

2

İş gününün itirilməsi hadisələrinin tezliyi – işçi qüvvəsi 

0,03

0,03


0,03

0

0,01

Qeydiyyata alınan xəsarətlər – işçi qüvvəsi 

21

2040

14

17

Qeydiyyata alınan xəsarətlərin tezliyi – işçi qüvvəsi 

0,24


0,21

0,27


0,09

0,08

İşlənmiş saatlar – əməkdaşlar (milyon saat)

4

5,8


5,6

13,5


13,4

8,5

İşlənmiş saatlar – podratçılar (milyon saat)

5

11,74


13,49

16,49


18,78

35,15

Ətraf mühit 

2011

2012


2013

2014


2015

Birbaşa karbon dioksid (CO2) ümumi

6

 (min ton)3 892,5

3 543,7


3 021,8

3 846,5


3 275,2

Dolayısı ilə karbon dioksid (CO2)

7

 ümumi (min ton) 0,6

0,6


0,6

0,7


1,2

Birbaşa metan (CH4), ümumi (min ton) 

13,5

11,2


6,8

11,6


5,9

Birbaşa istixana qazı emissiyaları,

8

 ümumi (min ton CO2 ekvivalenti) 4 177

3 776


3 164

4 067


3 400

Məşəldə yandırılma (kəşfiyyat və hasilat), ümumi (ton) 

589 717

475 910


256 423

413 120


203 651

Kükürd dioksid (SOx), ümumi (ton) 

112

114


122

155


150

Azot oksidləri (NOx), ümumi (ton) 

8 544

8 695


8 887

11 179


10 966

Qeyri-metan karbohidrogenlər, ümumi (ton) 

2 787

2 540


1 505

3 406


2 438

Neft dağılmalarının sayı

9

5

1211

6

2

Dağılmış neftin həcmi (litr) 

2 677


175 716

15 232


14 311

1 045

Yığılmamış neftin həcmi (litr) 

0

156 794


643

40

805

Suya əməliyyat atqıları – tərkibində sintetik əsaslı qazma məhlulu olan qazma 

şlamları (ton )

0

0

182881

2753

Əməkdaşlar 

2011

2012


2013

2014


2015

BP Azərbaycanda daimi əməkdaşların sayı

10

2 701


3 072

3 255


3 393

3 150

BP Azərbaycanda daimi ixtisaslı işçilərin sayı

10

2 652


2 982

3 216


3 381

3 130

Yerli əməkdaşlar

10

2 272


2 530

2 722


2 907

2 735

Yerli əməkdaşlar (%) 

86%

85%


85%

86%


87%

Əcnəbi əməkdaşlar 

380

452


494

474


415

Azərbaycan vətəndaşları olan yüksək vəzifəli menecerlər 

149

168


197

230


275

Sosial xərclər 

2011

2012


2013

2014


2015

BP və tərəfdaşları üçün cəmi, ümumi (milyon dollar)

11

3,1


4,5

2,7


5,9

4,5


Our repor

ting


BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi davamlı 

inkişaf fəaliyyətlərinə dair məlumat, açıqlama və 

bəyanatların faktlara və izahlara əsaslandığı barədə 

BP rəhbərliyində əminlik yaratmaq məqsədi ilə biz 

BP-nin Azərbaycanda 2015-ci il üçün hazırladığı 

davamlı inkişaf haqqında hesabatı yoxlamışıq. 

Gördüyümüz işlərin əhatə dairəsi və gəldiyimiz 

nəticələrlə bu səhifədə tanış olmaq olar. Müstəqil şirkətin BP rəhbərliyinə 

əminlik barədə təminat bəyanatı

Biz BP-nin Azərbaycanda 2015-ci il üçün hazırladığı 

davamlı inkişaf haqqında hesabatda (Hesabat) 

təqdim edilmiş bəyanatları və seçilmiş icra 

göstəriciləri ilə bağlı məhdud əminlik öhdəliyini 

yerinə yetirmişik.Müvafiq cavabdehliklər 

Azərbaycanda BP-nin rəhbərliyi Hesabat 

daxilindəki məlumatların toplanmasına və təqdim 

olunmasına cavabdehdir. Şirkət rəhbərliyi həmçinin 

Hesabatda yalan və yaxud xətalı məlumatlar 

səbəbindən hər hansı yanlış bəyanatların 

olmamasını təmin etmək məqsədilə Hesabatın 

hazırlanması üçün müvafiq daxili nəzarət 

tədbirlərini planlaşdırmağa, icra etməyə və 

qüvvədə saxlamağa da cavabdehlik daşıyır.

Rəhbərliyin göstərişlərinə uyğun olaraq bizim 

cavabdehliyimiz Hesabatdakı seçilmiş məlumatlar 

və icra göstəriciləri ilə bağlı əminlik üçün məhdud 

öhdəliyi yerinə yetirməkdir (“müvafiq mövzu üzrə 

məlumatlar”). Biz hər hansı digər məqsədlə və ya 

hər hansı digər şəxs yaxud təşkilat qarşısında 

üzərimizə heç bir məsuliyyət götürmürük və ya 

qəbul etmirik. Hesabatda təqdim edilmiş ola 

biləcək hər hansı bu cür üçüncü tərəfin 

məlumatına əsaslanan tərəf bunu tamamilə öz 

riski hesabına edir.

Gəldiyimiz nəticələr gördüyümüz 

hansı işlərə əsaslanır 

Əminlik üzrə götürdüyümüz öhdəlik Beynəlxalq 

Mühasiblər Federasiyasının beynəlxalq ISAE3000 

(Düzəliş edilmiş)

1

 standartına uyğun olaraq planlaşdırılmış və həyata keçirilmişdir.

Hesabat aşağıdakı meyarlara görə 

qiymətləndirilmişdir:

•  Hesabatın 2015-ci ildə media nümayəndələri

tərəfindən BP-nin Azərbaycandakı fəaliyyətləri ilə 

əlaqədar qaldırdığı davamlı inkişafa dair əsas 

məsələləri, Azərbaycanda BP-nin mühüm 

davamlı inkişaf problemləri ilə bağlı özünün 

keçirdiyi yoxlama və seçilmiş daxili sənədləri 

əhatə edib-etməməsi.

• Hesabatda verilmiş davamlı inkişaf haqqında

məlumatların BP-nin müvafiq rəhbərləri 

tərəfindən verilən izah və dəlillərə uyğun 

gəlib-gəlməməsi.

• Hesabatda verilmiş davamlı inkişaf haqqında

məlumatların müvafiq biznes bölümü 

səviyyəsində qeydə alınmış məlumatlara uyğun 

gəlib-gəlməməsiNəticələrə gəlmək üçün biz xülasəsi 

aşağıda sadalanan işləri həyata 

keçirmişik.

1.  Azərbaycanda BP-nin 2015-ci ildə davamlı 

inkişafla bağlı fəaliyyətinə dair şirkətdənkənar 

kütləvi informasiya vasitələrinin hesabatlarını və 

şirkətdaxili sənədləri nəzərdən keçirmişik.

2.  Hesabatda əksini tapmalı əsas məsələlərin 

müəyyənləşdirilməsi üçün Azərbaycanda 

BP-nin nəzərdə tutduğu proseslərin nəticələrini 

nəzərdən keçirmişik.

3.  Hesabatda davamlı inkişaf üzrə verilmiş icra 

göstəriciləri və bəyanatlar haqqında məlumat 

və ya izahatları nəzərdən keçirmişik. Hesabatda 

əksini tapmış davamlı inkişaf üzrə göstəriciləri 

dəstəkləyən sənədləri yoxlayarkən ölkə və ya 

sahə səviyyəsində məlumatların toplanması, 

müqayisə edilməsi və onların necə əldə 

edilməsi proseslərini yoxlamamışıq.

Yoxlamamızla bağlı məhdudiyyətlər 

Dəlil toplama proseduralarımız “məhdud əminlik 

səviyyəsi” (ISAE3000 (Düzəliş edilmiş) 

standartında təsbit edildiyi kimi) əldə etmək və 

nəticələri əsaslandırmaq üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Həyata keçirilmiş dəlil toplama 

proseduralarının səviyyəsi məqbul əminlik 

öhdəliyinin yerinə yetirilməsinə (məsələn, maliyyə 

auditi) verilən tələblərlə müqayisədə aşağıdır və 

buna görə də, nisbətən aşağı səviyyəli əminlik 

təmin edilmişdir.

Yoxlama fəaliyyətlərimizdə davamlı inkişafa dair 

məlumatların idarə olunması və hesabata daxil 

edilməsi üçün BP-nin tətbiq etdiyi nəzarət 

tədbirləri əsas götürülüb və bu əsaslanma 

dərəcəsi nəzarət tədbirlərinin effektivliyinin 

tərəfimizdən aparılmış yoxlanılması nəticəsində 

müəyyənləşdirilib.Gəldiyimiz nəticələr 

Apardığımız yoxlamanın əhatə dairəsinə əsasən 

gəldiyimiz nəticələrin xülasəsi aşağıda verilmişdir.

1.  Hesabat əsas məsələləri əhatə edirmi?

  Mətbuatda və ya Azərbaycanda BP-nin özünün 

əhəmiyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi 

prosesinin nəticəsi kimi qaldırılmış və bu 

Hesabata daxil edilməmiş davamlı inkişafla 

əlaqədar Azərbaycanda BP-yə aid hər hansı bir 

əsas məsələ bizə məlum deyil.

2.  Hesabatda Azərbaycanda BP-nin davamlı inkişaf 

üzrə icra göstəriciləri dəlil-sübut və ya 

izahatlarla təsdiqlənirmi?

Hesabatda BP rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanda 

BP-nin davamlı inkişaf üzrə həyata keçirdiyi 

fəaliyyətlərlə bağlı təqdim edilmiş təsdiq və 

məlumatlarda hər hansı bir qeyri-düzgün bəyanatın 

olması bizə məlum deyil.Müstəqilliyimiz

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası Şurasının 

(İFAC) Peşəkar Mühasiblər üçün Etik Qaydalarında 

və İSQC12 standartına müəyyənləşdirilmiş 

müvafiq müstəqillik və peşəkar səriştə qaydalarına 

riayət etmək üçün tərəfimizdən bir sıra tədbirlər 

görülüb. “Ernst & Young” şirkətinin müstəqillik 

strategiyaları firmalar, tərəfdaşlar və peşəkar 

işçilərə tətbiq olunur. Bu strategiyalar 

sifarişçilərimizə münasibətdə müstəqilliyə xələl 

gətirən və ya gətirə biləcəyi ehtimal olunan hər 

hansı maliyyə maraqlarını qadağan edir. Hər il işçi 

və tərəfdaşlardan şirkətin siyasətlərinə riayət 

etdiklərini təsdiq etmək tələb olunur. 

Biz hər il, qadağan edilmiş xidmətlər də daxil 

olmaqla, müstəqilliyimizə və obyektivliyimizə xələl 

gətirə biləcək hər hansı hadisənin baş verib-

vermədiyini BP-yə bildiririk. 2015-ci ildə heç bir belə 

hadisə və ya xidmət olmamışdır. Bizim əminlik 

qrupumuz qlobal İqlim Dəyişikliyi və Davamlı 

İnkişaf Xidmətləri sahəsindən təşkil olunmuşdur, 

belə ki, onlar bunun kimi bir sıra mühüm BK və 

beynəlxalq biznes qurumları ilə əlaqədə olur.

Ernst & Young LLP, London

13 iyun 2016-cı il

Müstəqil əminlik bəyanatı 

Auditlər və ya Tarixi Maliyyə Məlumatları üzrə Yoxlamalar İstisna olmaqla Əminlik Öhdəlikləri üçün Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının Beynəlxalq Standartı (İSAE3000 – düzəliş edilmiş).

IESBA Qaydalarının A və B hissələri; və Keyfiyyətə Nəzarət üzrə Beynəlxalq Standart 1 (İSQC1)35

BP Azərbaycanda Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2015
Əlavə məlumatlar 

Minnətdarlıqlar 

Dizayn 


“Folga Plus MMC” 

Çap 


“Max Offset” nəşriyyat evi

Foto-şəkillər   Ələkbər Ağasıyev,  

 

Şahin Abasəliyev,  

Styuart Konvey, 

 

Ramin Əzizli,  

Çingiz SəmədzadəKağız 

Bu hesabat yenidən emal olunmuş kağız üzərində çap olunub. 

Bu kağıza müstəqil yoxlama tərəfindən Meşə işləri üzrə İdarəçilər 

Şurasının (FSC) qaydalarına uyğun şəhadətnamə verilib.

© BP p.l.c. 2016

Şikayət, sizi narahat edən məsələ və 

sorğularınızı göndərin 

Öz şikayətlərinizi, sizi narahat edən məsələləri 

və ya digər məlumatlarla bağlı sorğularınızı, 

zəhmət olmazsa, icmalarla əlaqə üzrə məsul 

şəxslərə çatdırın:

Qaradağ, Abşeron, Hacıqabul, Ağsu, Kürdəmir, 

Ucar 

+994 (0)55 225 0251/225 0245 Ağdaş, Yevlax, Goranboy, Samux 

+994 (0)55 225 0257/225 0254 

Şəmkir, Tovuz, Ağstafa 

+994 (0)55 250 5831/225 0260

İctimai informasiya mərkəzlərinin nömrələri: 

Kürdəmir +994 (0)20 255 0594 

Yevlax +994 (0)22 336 5884 

Şəmkir +994 (0)22 305 4658

Təhlükəsizliklə əlaqədar bütün şikayət və 

narahatlıqlarla bağlı lütfən 114 nömrəsinə zəng 

edin.

İcma proqramı qrantı üçün müraciət edin 

İcma proqramı qrantları ilə bağlı veb-saytımızda 

daha geniş məlumat alın: 

www.bp.com/xezer

 

Bizimlə aşağıdakı ünvanla da əlaqə saxlaya bilərsiniz: 

cdi@bp.com

Daha çox məlumatı onlayn əldə edin 

Bizim ikidilli bp.com/xezer 

veb-saytımız 

Xəzər regionunda müxtəlif enerji 

layihələrimiz barədə əsas məlumat 

mənbəyidir.

Ən son xəbərlər, layihələrin təfərrüatları, 

ətraf mühit və sosial sahəyə təsirin 

qiymətləndirilməsi, layihələri tənzimləyən 

hüquqi sazişlər, Azərbaycanda BP-nin 

davamlı inkişaf haqqında əvvəlki 

hesabatları və digər sənədləri nəzərdən 

keçirin.


İş üçün müraciət edin 

Veb-saytımızın Karyera bölməsinə baş çəkin:  bp.com/xezer/karyera

Orada texniklərin işə götürülməsi proqramı, 

məzun və təcrübəçilərin işə götürülməsi 

proqramı və Azərbaycanda BP-nin təcrübəli 

peşəkarlar üçün iş elanları haqqında məlumat 

ala bilərsiniz.

Qeyd: Məzun və təcrübəçilərin işə götürülməsi 

kampaniyası adətən oktyabr ayında başlanır və 

bu barədə yerli mediada elan verilir.

Sizin rəyiniz bizim üçün əhəmiyyətlidir 

Qeyd və təkliflərinizi onlayn göndərə bilərsiniz:  bp.com/xezer/elaqe

Həmçinin +994 (0)12 599 3000 

nömrəli telefonla zəng vura 

və ya bizə yaza bilərsiniz:

Şəffaflıq və ictimaiyyətə hesabatların verilməsi 

BP AGT regionu,  

BP Xəzər Mərkəzi,  

14-cü mərtəbə, 

Neftçilər prospekti, 153, 

Bakı, AZ1010, Azərbaycan. Problemli məsələləri qaldırın  

və məsləhət istəyin 

Məxfi “OpenTalk” xidməti günün 24 saatı, 

həftənin yeddi günü işləyir. Sizi narahat edən 

məsələ barədə istədiyiniz dildə, telefon, faks, 

məktub vasitəsilə məlumat verə və ya 

şikayətinizi onlayn göndərə bilərsiniz. 

Onlayn forma: 

opentalkweb.com

Azərbaycan: +994 (0)12 599 3888

Beynəlxalq xətt: +1 704 540 2242

Faks: +1 704 556 0732

Məktub: BP OpenTalk, 13950 Ballantyne 

Corporate Place, PMB 3767, Charlotte,  NC 28277, USA.Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə