Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə51/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   109

154 
 
911.
 
Tərəvəzçinin  məlumat  kitabı  /red.  M.P.Babayev.- 
Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  413,  [3]  s.;  17  sm.-  8000  nüs.- 
[Ar1988/805] 
912.
 
 Выращивание гороха в предгорной зоне Караба-
ха  /сост.  С.А.Аванесов;  Гос.  Агропром.  Комплекс  АзССР, 
Гл. Упр. Науки и Пропаганды.- Баку: Азернешр, 1988.- 40 с.; 
16 см.- 2000 экз.- [1-606613] 
913.
 
 Исмайлов,  Н.Г.  Овощные  бобовые  культуры  и 
перспективы  развития  их  в  республике  /Намик  Исмайлов.- 
Баку: АзНИИНТИ, 1988.- 22 с.; 20 см.- (Сер. «Сел. хоз-во».) 
Библ.: с. 20-22 (34 назв.).- 300 экз.- [1-610857] 
914.
 
 Реакция 
интродуцируемых 
сортообразцов 
пастернака  в  условиях  влажных  субтропиков  /сост. 
М.И.Мамедов; Гос. Агропром. Ком. АзССР, Гл. Упр. Науки 
и  Пропаганды.-  Баку:  Госагропром  АзССР,  1988.-  9  с.;  20 
см.- 1000 экз.  
 
636 Heyvandarlıq. Zootexnika 
 
915.
 
Azərb. KTİ-nin Qovlar tədris-təcrübə təsərrüfatında 
müxtəlif cinsli qaramalın kökəldilməsi texnologiyası: informa-
siya  vərəqi  /tərt.  ed.:  Z.Q.Verdiyev,  H.S.Bəyramov,  Z.M.Sal-
manov,  B.Ə.Axundova;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl. 
Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnforma-
siya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ, 
1988.- 4 s., cədv.; 22 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/906] 
916.
 
Belyançikov, N.N. Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi: 
kənd  təsərrüfatı  texnikumları  üçün  dərslik  və  dərs  vəsaitləri 
/Nikolay  Belyançikov,  A.İ.Smirnov;  tərc.  ed.  K.M.Ağayev.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  335  s.:  şək.;  27  sm.-  Bibl.:  s.  332.-  3500 
nüs. (cilddə).-[Ar1988/338] 
917.
 
Ərzaq  proqramının  həllində  və  heyvandarlığın  yem 
bazasının  möhkəmləndirilməsində  pambıq  yem  bitkiləri 
növbəli  əkinlərin  əhəmiyyəti:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.: 


155 
 
F.İ.Məmmədov,  Y.M.Məmmədov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb. 
SSR  Dövlət  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/889]  
918.
 
Heyvandarlığın  iqtisadi  səmərəlilik  göstəriciləri 
sisteminin  təkmilləşdirilməsi  məsələləri:  informasiya  vərəqi 
/tərt.  ed.  A.C.Məmmədov;  burax.  məsul  A.A.Quliyev;  Nax. 
ETİTM;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-
Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar  İn-tu.-  Naxçıvan:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.,  cədv.;  22 
sm.- 400 nüs.- [Ar1988/031] 
919.
 
Heyvandarlıq  binalarında  optimal  mikroiqlim 
yaratmaq:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  Ə.T.Məmmədov;  red. 
S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  300 
nüs.- [Ar1988/892] 
920.
 
Məlikov,  F.F.  Sağıcının  məlumat  kitabı  /Fərhad  Məli-
kov,  Ə.Məmmədov;  rəy.:  M.Ş.Qafarov,  A.A.Abadov.-  Bakı: 
Azərnəşr, 1988.- 109, [3] s.; 16 sm.- 8000 nüs.- [Ar1988/292] 
921.
 
Аскеров, А.А. Улучшение санитарно-гигиенических 
условий  содержания  овец  в  Азербайджанской  ССР 
/А.А.Аскеров [и др.].- Баку: АзНИИНТИ, 1988.- 22 с.; 20 см.- 
(Сер. «Сельское хоз-во»).- 200 экз.- [1-614596] 
922.
 
Эйвазов,  Р.Б.  Пути  повышения  эффективности 
молочного скотоводства (на примере совхозов Апшеронской 
зоны  Азербайджанской  ССР)  /сост.  Рашид  Эйвазов  [и  др.].- 
Баку:  АзНИИНТИ,  1988.-  36  с.;  20  см.-  (Серия  «Сельское 
хоз-во»).- Библ.: с. 32-36 (26 назв.).- 350 экз.- [1-614600] 
 
636.2 İribuynuzlu mal-qara 
 
923.
 
Babinski,  M.  Xırda  təsərrüfatlarda  qaramal  /Mixay 
Babinski; tərc. ed.: N.Samiqulin, İ.Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 


156 
 
219, [5] s.: şək.; 21 sm.- Əlavə: s. 162-202.- Kitabda işlənən əsas 
terminlərin  izahı:  s.  203-219.-  Bibl.:  s.  162.-  15000  nüs.- 
[Ar1988/281] 
 
636.4 Donuzçuluq 
 
924.
 
 Ağalarov,  K.B.  Azərbaycan  SSR-də  qoyunçuluq 
məhsulları  və  onun  artırılma  yolları:  dərs  vəsaiti  /Kamal 
Ağalarov;  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.- 
Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  59,  [3]  s.,  cədv.;  22  sm.-  700  nüs.- 
[Ar1988/1034] 
925.
 
 Donuzçuluq  fənni  üzrə  proqram  və  metodik  göstə-
riş:  zoomühəndislik  fakültəsinin  tələbələri  üçün  /tərt.  ed.: 
P.A.Cəfərov,  M.İ.Əliyev;  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd 
Təsərrüfatı  İn-tu.-  Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  29,  [2]  s.,  cədv.;  23 
sm.- 300 nüs.- [Ar1988/1125] 
 
637.1/3 Süd sənayesi 
 
926.
 
Кулиев,  Н.  Развитие  молочной  промышленности  в 
Азербайджане /Н.Кулиев.- Баку: Азернешр, 1988.- 200 с.; 21 
см.- Библ.: с. 199 (22 назв.).- 3000 экз. (в пер.).- [2-678221] 
 
637.5 Quşçuluq sənayesi 
 
927.
 
Экономическая  эффективность  промышленного 
птицеводства в Азербайджанской ССР /сост.: Р.Б.Эйвазов, 
А.А.Гусейнов  [и  др.];  АзНИИНТИ.-  Баку:  АЗНИИНТИ, 
1988.-  27  с.;  20  см.-  Библ.:  с.  26-27  (19  назв.).-  (Серия 
«Сельское хоз-во». Обз. инф-я).- 150 экз.- [1-606617] 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə