Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə119/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   158

Biblioqrafiya 
 
475
yerlərimiz /Ə.Ələkbərli //Vətən səsi.- 1993.- 18 iyun.-  S.4. 
4971. Ələkbərli,  Ə.  Qəmərli (Artaşat) rayonu: Ağrı vadisində, 
Gərgibasar mahalı //Vətən səsi.- 1993.- 16 iyun.-  S.4. 
4972. Ələkbərli,  Ə. Soylan (Əzizbəyov, Vayk) rayonu. Dərələyəz 
mahalı ərazisində rayon /Ə.Ələkbərli //Vətən səsi.- 1993.- 11 iyun.- S.4. 
4973. Ələkbərli,  Ə. Yelenovka (Sevan) rayonu. Qədim yurd 
yerlərimiz /Ə.Ələkbərli //Vətən səsi.- 1993.- 25 iyun.- S.4. 
4974. Hüseynoğlu,  İ. Vedinin yanı dağlar (Bu yazının hazırlanma-
sında və  xəritənin tərtib edilməsində yaddaşlarını “vərəqləmiş” Bayram 
Kərbəlayı  Əli oğluna, Həsən Bağır oğluna, Elyas Əhməd oğluna dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm /İ.Hüseynoğlu //Vətən səsi.- 1993.- 12 mart. 
4975.  Kəngərli dərəsi haqqında //Vətən səsi.- 1993.- 26 mart.- S.2. 
4976. Qaraqanta, K. Qaldı, Ağ babam qaldı: [Oğuz yurdumuz, Ağ 
baba,  İşin qaya, Qara qaya, Göydağ zirvələri haqqında] /K.Qaraqanta 
//Vətən səsi.- 1993.- 18 iyun.- S.3. 
4977. Məmmədov,  İ. Ermənistan azərbaycanlıları  və onların acı 
taleyi (Üçüncü mərhələ köçürülmə: 1948-1953) /İ.Məmmədov, S.Əsədov 
//Vətən səsi.- 1993.- 17 sentyabr.- S.4. 
4978. Məmmədov, K.  Dərələyəz mahalı /K.Məmmədov //Vətən 
səsi.- 1993.- 29 yanyar.- S.3. (ardı var).- 19 fevral.- S.3. 
4979. Musayev, S. Genosid: l935-1978-ci illər Eımənistan Ali Soveti 
465 yaşayış  məntəqəsinin adı  dəyişdirilmişdir /S.Musayev //Vətən səsi.- 
1993.- 22 oktyabr. 
4980. Vəlizadə  İ. Ermənistanda azərbaycanlı soyqrımının xronikası, 
l988-ci il /İ.Vəlizadə, İ.Muradov //Vətən səsi.- 1993.- 11 sentyabr.- S.4. 
4981.  Vilayətoğlu, S. Baş Qaraqoyunlu: [Dədə Ələsgər yurdu, Ağkil-
sənin sol qolu haqqında] /S.Vilayətoğlu //Vətən səsi.-1993.- 23 aprel.- S.3.  
 
1994 
4982. Atanov, M.  Zəngəzur mahalının Meğri rayonu /M.Atanov 
//Vətən  səsi.- 1994.- 10 sentyabr.- S.4. 
4983. Qarakilsə  qaya üstü  təsvirləri  /Ə.Ələkbərli //Qədim Türk-
Oğuz yurdu “Ermənistan”.- Bakı, 1994.- S.77-82. 
4984. Mirzəyev, H.  Dərələyəz mahalının toponimləri /H.Mirzəyev 
//Azərbaycan onomostikası problemləri.- Bakı, 1994.- bur. IV-V. 
4985. Mustafa, N. Erməni saxtakarlığı – erməni xəyanəti. 1921-
1988-ci illərdə Ermənistanda adları  dəyişdırilmiş türk mənşəli yaşayış 
məskənlərinin siyahısı /N.Mustafa //Elturan.- 1994.- №1-2.- S.35-46. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
476 
1996 
4986. Quliyev,  Ə. Andranik Qaraxaçda nələr törətdi /Ə.Quliyev 
//Xalq qəzeti.- 1996.- 3, 4, 5, 6 sentyabr. 
4987.  Məmmədov, Z. (Baharlı) Azərbaycanlıları öztorpaqlanndan da 
qovmaq istəyirmişlər: Məmməd Həsən Vəlilinin (Baharlı) anadan olması-
nın 100 illiyi münasibətilə /Z.Məmmədov //Naxçıvan.- 1996.- 4 dekabr.- S.3. 
4988. Məhərrəmov, Z. Göyçə  əbədi mühitində  “Ələkbər ocağı” 
/Z.Məhərrəmov //Elturan.- 1996.- №1-2.- S.40-44. 
 
1997 
4989. Dərələyəzli, K. Ermənilər türk abidələrini necə özününkü-
ləşdirdilər? /Kamil Dərələyəzli //Xalq qəzeti.- 1997.- 10 sentyabr.- S.5. 
4990. Ələkbərli,  Ə.  İrəvan  məscidləri /Ə.Ələkbərli //Xalq qəzeti.- 
1997.- 18 may. 
4991. Ələkbərov, B. Vedibasarda bir el var idi (“Abbasqulu bəy 
Şadlinski” kitabının müəllifi  Ə.Ələkbərliyə açıq məktub) /B.Ələkbərli 
//Xalq qəzeti.- 1997.- 26 iyun.- S.4. 
4992. Ənsər, B. Qara əllərin qara əməlləri: [Ləmbəli körpüsü haq-
qında] /B.Ənsər //Xalq qəzeti.- 1997.- 13 sentyabr.- S.4. 
4993. Köçərli, T. “Oğuz-türk divan” Babamızın qışlağı, yaylağı... 
[“İrəvan əyalətinin icmal dəftəri” haqqında] /T.Köçərli, A.Rzayev //Xalq 
qəzeti.- 1997.- 23 dekabr.- S.1-3. 
4994. Mirzəyev, H.  Dədəli körpüsü abidəsi haqqında /H.Mirzəyev 
//Dil məsələlərinə dair tematik toplu.- Bakı, 1997.- №2.- S.105-106. 
4995. Mirzəyev, H.  Dərələyəzdəki Xalçalar yurd yeri haqqında 
/H.Mirzəyev //Dil məsələlərinə dair tematik toplu.- Bakı, 1997.- №2.- 
S.116-118. 
4996. Mirzəyev, H. Her-her etnotoponimi və onun fonetik variantları 
/H.Mirzəyev //Dil məsələlərinə dair tematik toplu.- Bakı, 1997.- №22.- 
S.59. 
4997. Namazov, A. Qərbi Azərbaycan son orta əsrlərdə /A.Namazov 
//Elm və həyat.- 1997.- №2.- S.13-14. 
4998. Tağızadə, Ş. Çoban körpüsü, səndən kimlər keçdi: [Araz çayı 
üzərində tikilmiş  qədim abidə haqqında] /Ş.Tağızadə //Bakı.-1997.- 18 
iyul.- S.4. 
1998 
4999.  Ağbaba, A. Tarixi keçmişimizə daha bir nəzər (Dilin tarixi 
xalqın tarixidir): [H.M.Mirzəyevin “Aşıq poeziyasında yaşayan adlarımız 
və tariximiz” kıtabı haqqında] /A.Ağbaba //Vətən səsi.- 1998.- 17 iyul.- S.6. 


Biblioqrafiya 
 
477
5000. Bayramov, A. Dəyərli vəsait: [H.Mirzəyevin “Aşıq poeziya-
sında yaşayan adlarımız va tariximiz” əsəri haqqında] /A.Bayramov 
//Dövlətçilik qəzeti.- 1998.- 27 iyun. 
5001. Bayramov,  İ. Adlarımızın və tariximizin tədqiqi [H.Mirzəye-
vin “Aşıq poeziyasında yaşayan adlarımız və tariximiz” əsəri haqqında] 
/İ.Bayramov //Xalq qəzeti.- 1998.- 9 sentyabr.- S.3. 
5002. Bayramov, İ. Azərbaycan onomastikasına dəyərli töhfə: [prof. 
Həsən Mirzəyevin “Aşıq poeziyasında yaşayan adlanmız və tariximiz” 
əsəri haqqında] /İ.Bayramov //İki sahil.- 1998.- 18 iyul. 
5003. Bəkirli, M.  Kəndim – kədərim: [Qərbi Azərbaycanın Cücə-
kəndinin qədim abidələri Sınıq körpü, İlyasa körpüsü haqqında] 
/M.Bəkirli //Azərbaycan.- 1998.- №1-2.- S.150-163.. 
5004. Budaqov, B. Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası 
tarixinin tədqiqi sahəsində  təxirəsalınmaz vəzifələrimiz /B.Budaqov 
//Tarix və onun problemləri.- 1998.- №l.- S.13-16. 
5005. Çobanoğlu,  Ş.  Adların salnaməsi: [prof. Həsən Mirzəyevin 
“Aşıq poeziyasında yaşayan adlarımız və tariximiz” adlı kitabı haqqında] 
/Ş.Çobanoğlu //Günaydın.- 1998.- 21-25 avqust.- S.3. 
5006. Davudov, Q.  “Şərqi Ermənistan”, yoxsa Şimal-Qərbi Azər-
baycan (I məqalə) /Q.Davudov //Tarix və onun problemləri.- 1998.- №3.- 
S.33-39. 
5007. Dərələyəzli, K. Babək qalası /K.Dərələyəzli //Respublika.- 
1998.- 25 yanvar.- S.4. 
5008. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli  toponimlərin izahlı 
lüğətinin təqdimatı”: [Azərbaycan EA-da] //Azərbaycan.-1998.- 12 iyul. 
5009.  Qasımov, M. 1918-ci ilin martınadək  İrəvan Quberniyasında 
əhalisi azərbaycanlılar olan, talan edilən və boşaldılan kandlər arxiv sə-
nədlərində /M.Qasımov //Tarix və onun problemləri.- 1998.- №1.- S.20-26. 
5010. Qayqocalı, Z. Zər kəndi /Z.Qayqocalı //Ağrıdağ.- 1998.- 8-14 
aprel.- S.4. 
5011. Qeybullayev, Q. Azərbaycanlıların Ermənistandan deporta-
siyasının başlanğıc mərhələsi (1828-1932-ci illər) /Q.Qeybulayev //Tarix 
və problemləri.- 1998.- №1.- S.17-20. 
5012. 1948-1953-cü illərdə  Azərbaycanlıların Ermənistan SSR 
ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası 
haqqında //Tarix və onun problemləri.- 1998.- №l.- S.10-12. 
5013. Mirazəyev, H. Keşişkənd: Ceşişkənd toponimi /H.Mirzəyev 
//Pedaqoji Un-tin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser.- 1998.- №1.- S.3-10. 
5014.  Mirzayev, H.  Dərələyəz toponimi haqqında bir neçə söz 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
478 
/H.Mirzəyev //Dil məsələlərinə dair tematik toplu.- 1998.- №1.- S.113-117. 
5015. Mirzəyev, H. Ələyəz toponimi /H.Mirzəyev //Pedaqoji Un-tin 
Xəbərləri. Humanitar elmlər ser.-1998.- №1.- S.101-104. 
5016. Mirzəyev, H.  Ağxaç-Qaraxaç toponimi /H.Mirzəyev //Dil 
məsələsinə dair tematik toplu.- 1998.- №1.-S.33-34. 
5017. Mirzəyev, H. Axta toponimi /H.Mirzəyev //Dil məsələlərinə 
dair tematik toplu.- 1998.- №1.- S.40-41.  
5018. Mirzəyev, H. Alxan pəyəsi: [Alxanpəyəsi toponimi] /H.Mir-
zəyev //Dil məsələlərinə dair tematik toplu.- Bakı, 1998.- №1.- S.65-67. 
5019. Mirzəyev, H. Arpa toponimi /H.Mirzəyev //Dil məsələlərinə 
dair tematik toplu.- Bakı, 1998.- №1.- S.12-14.  
5020. Mirzəyev, H. Cul etnotoponimi haqqında /H.Mirzəyeva //Pe-
daqoji Un-tin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser.- 1998.- №1.- S.73-77. 
5021. Mirzəyev, H. Dərələyəz mahalında olan Qaravəng, Qoşavəng, 
Sadıvəng, Güneyvəng, Qoduxvəng toponimləri haqqında /H.Mirzəyev 
//Pedaqoji Un-tin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser.- 1998.- №1.-  S.3-10. 
5022. Mirzəyev, H. Ərgəz /H.Mirzəyev //Dil məsələlərinə dair tema-
tik toplu.- Bakı, 1998.- № l.- S.23-25.  
5023. Mirzəyev, H. Göyərçin toponimi /H.Mirzəyev //Dil məsələlə-
rinə dair tematik toplu.- Bakı, 1998.- №l.- S.122-123. 
5024. Mirzəyev, H. Qovuşuq toponimi /H.Mirzəyeva //Dil məsələlə-
rinə dair tematik toplu.- Bakı, 1998.- №l.- S.104-107. 
5025.  Mirzəyev, H. Moz toponimi haqqında bəzi qeydlər /H.Mirzə-
yev //Pedaqoji Un-tin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser.- 1998.- №1.- S.99-101. 
5026. Mirzəyev, H. Sallı toponim /H.Mirzəyev //Dil məsələlərinə 
dair tematik toplu.- Bakı, 1998.- №1.- S.91-94. 
5027. Mirzəyev, H. Salsal (sal-sal) qalası /H.Mirzəyev //Dil 
məsələlərinə dair tematik toplu.-  Bakı, 1998.- №1.- S.3-10. 
5028. Mirzəyev, H.  Şah Abbas karvansarası  və  İrind toponimi 
/H.Mirzəyev //Dil məsələlərinə dair tematik toplu.- Bakı, 1998.- №1.- 
S.130-132. 
5029. Paşayev, A. 1948-1953-cü illərdə Azərbaycanlıların Ermənis-
tandan kütləvi surətdə deportasiyası haqqında /A.Paşayev //Tarix və onun 
problemləri.- Bakı, 1998.- №1.- S.27-31. 
5030. Təhməzoğlu, R “Araks” - “Araçay”dan doğulub /R.Təhməz-
oğlu //Ağrıdağ.- 1998.- 8-14 aprel; 15-21 aprel. 
5031. Zeynalov,  Ə.  Hər gün kəndimizi xatırlayıram: [Zəngibasar 
mahalının Ağdərə ocağı haqqında] /Ə.Zeynalov //Ağrıdağ.- 1998.- 27 
may- 2 iyun.- S.2. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə