Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
#18437
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   158

Biblioqrafiya 
 
97
1965 
869. Mahmudov, F. Ağyazı düzənliyində Yalovlutəpə mədəniyyəti-
nə aid abidə: [Qax r-nu] /F.Mahmudov //Azərbaycanın maddi mədəniyyə-
ti.- 1965.- C.6.- S.131-144. 
870. Vaһidov, R. Torpaqqalada arxеoloji qazıntı işlərinin ilk yеkun-
ları: [Qax r-nu] /R.Vahidov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- 
C.VI .- S.201-211. 
 
1969 
871. Nuriyev, A. Torpaqqaladan tapılmış  şüşə kuzə: [Qax r-nu] 
/A.Nuriyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1969.- C.25.- №6.- S.96-99. 
 
1970 
872. Qədirov, F. Surxayxan qalası: [Oğuz r-nu] /F.Qədirov //Az. 
SSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1970.- №3-4.-S.180-187. 
 
1973 
873. Əhmədov, Q. Torpaqqala arxeoloji xəzinədir: [Qax r-nu] 
/Q.Əhmədov //Azərbaycan müəllimi.- 1973.- 10 avqust.- S.4. 
874. Qazıyev, S. Vardanlı arxeoloji qazıntılar: [Oğuz r-nu] /S.Qazı-
yev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1973.- C.7.-S.146-160. 
 
1974 
875. Qədirov, F.  Tərkəşdə arxeoloji kəşfiyyat qazıntılarının ilk 
nəticələri: [Oğuz r-nu] /F.Qədirov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.- 1974.- № 4.- S. 57-58. 
 
1978 
876. Qoşqarlı,  Q. Torpaqqaladan tapılmış gümüş vaza: [Qax r-nu 
ətrafında II əsrin sonu III əsrin  əvvəllərinə aid qədim yaşayış yeri] 
/Q.Qoşqarlı //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1978.- №9.- S.73. 
 
1979 
877. Qədirov, F. Qiymətli tapıntı: [Qutqaşen (indiki Qəbələ) r-da  
arxeoloji qazıntılar haq.] /F.Qədirov //Kommunist.- 1979.- 21 iyun. 
 
1980 
878. Etnoqrafların tədqiqatları: [AzSSR EA Tarix İn-tunun etnoq-
rafiya qrupunun Qutqaşen (indiki Qəbələ) və  İsmayıllı r-nın  ərazilərində 
apardıqları tədqiqatlar haqqında] //Bakı.- 1980.- 19 noyabr. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
98 
879. Quliyev, N. İlk orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının ticarət 
əlaqələrinə dair /N.Quliyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1980.- 
C.9.- S.101-111. 
880. Vahidov, R. Torpaqqalanın dulus kürələri: [Qax r-nu] /R.Vahi-
dov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1980.- C.9.- S.94-100. 
 
1982 
881. Əfəndiyev, S. Baş Layısqı  kəndində tapıntı: [Şəki-Zaqatala 
zonasının arxeoloji və etnoqrafik öyrənilməsinə dair] /S.Əfəndiyev //Elm 
və həyat.- 1982.- №8.- S.27-29. 
 
1985 
882. Əhmədov, Q. Qutqaşen rayonu Əmirvan kəndində arxeoloji 
tapıntılar: [indiki Qəbələ r-nu haqqında] /Q.Əhmədov //AzSSR EA-nın 
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası.- 1985.- №3.- S.73-78. 
 
1988 
883. Qədirov, F. Kamaltəpədə arxeoloji kəşfiyyat qazıntılarının 
nəticələri: [Qutqaşen r-nu (indiki Qəbələ) Çuxur-Qəbələ  kəndinin yaxın-
lığında yerləşən təpə haqqında] /F.Qədirov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. 
Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1988.- №1.- S.98-103. 
 
1990 
884. Süleymanova, C. Zaqatala tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 
XVIII-XIX  əsrlərə dair arxeoqrafik sənədləri /C.Süleymanova //AzSSR 
EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1990.- №4.-S.50-55. 
885. Şəkidə keçmiş irsə  qayğı //Cəbiyev Q. Arxeologiya və 
romantizm.- Bakı, 1990.- S.94-98. 
 
1993 
886. Vahidov, R. Torpaqqala və onun tarixi-arxeoloji tədqiqinin ilk 
nəticələri: [Qax r-nu] /R.Vahidov, N.Quliyev //Azərbaycanın maddi 
mədəniyyəti .- 1993.- C.1.- S.40-48. 
 
1997 
887. Muxtarov, N. Qafqaz Albaniyası dövrünə aid yeni abidə: 
[Şəkinin Fazıl kəndi ərazisində qəbir abidəsinin aşkar edilməsi haqqında] 
/N.Muxtarov //Bakı.- 1997.- 2 may. 
 
2002 
888. Alməmmədov, X. Şəkinin arxeoloji abidələri – Küdürlü kurqan-
ları /X.Alməmmədov //Azərbaycan arxeologiyası.- 2002.- №3-4.- S.109-113. 


Biblioqrafiya 
 
99
2006 
889. Alməmmədov, X. Təpəbəsi nekropolu: [Şəki r-nun Fazil kən-
dində] /X.Alməmmədov //Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- №1-4.- S.63-69. 
 
2007 
890. Tağızadə,  Ş. Nadir qəbir aşkar edilmişdir: [Şəkidəki arxeoloji 
folklor qrupu tərəfindən Azərbaycan Qafqaz Albaniyası dövrünə aid ol-
duqca maraqlı  qəbir abidəsinin aşkar edilməsi haqqında] /Ş.Tağızadə 
//Azərbaycan.- 2007.- 25 may. 
 
2009 
891. Mürvətqızı, S. Oğuzda qədim dövrə aid əşyalar tapılıb /S.Mür-
vətqızı //525-ci qəzet.- 2009.- 24 fevral. - S.7. 
892. Oğuzda sensasion tapıntı: Arxeoloqlar öküz başının təsviri 
olan qədim qızıl maska tapıblar //Ekspress.- 2009.- 10 iyul.- S.2. 
893. Sultanova, A. Qax – Azərbaycan tarixinin bir səhifəsi /A.Sulta-
nova //Mövqe.- 2009.- 10-12 oktyabr.- S.4.  
 
2010 
894. Azərbaycan tarixinə dair  sensasion tapıntı: [Oğuzda e.ə. II 
minilliyin birinci yarısına aid arxeoloji tapıntılar aşkarlanıb] //Ekspress.- 
2010.- 18 avqust.- S.7 
 
2011 
895. Abdullayeva, F. Arxeoloji abidələr maraqlı turizm obyektidir: 
Oğuzda yeni maddi mədəniyyət nümunələri tapılıb /F.Abdullayeva 
//Mədəniyyət.- 2011.- 13 iyul.- S.9. 
896. Naməlum dövlətə aid arxeoloji materiallar aşkarlandı: Oğuz 
r-nun Kərimli kəndində arxeoloji tədqiqatlar davam edir //Mərkəz.- 2011.- 
8 yanvar.- S.10. 
897. Oğuzda qədim Azərbaycan dövlətinə məxsus arxeoloji mate-
riallar aşkarlanıb //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 8 yanvar.- S.11; 
Mədəniyyət.- 2011.- 12 yanvar.- S.4. 
898. Balakən rayonunda arxeoloji tədqiqatlar: [rayon ərazisindəki 
abidələrdə  tədqiqatların aparılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 
oktyabr.- S. 12. 
899. İsayev,  Ə.  Gədəbəy abidələri tədqiqatçını gözləyir /Ə.İsayev 
//Azərbaycan.- 2014.- 2 mart.- S.8. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
100 
 
 
Qafqaz Albaniyasının paytaxtı – Qəbələdə aparılan  
arxeoloji tədqiqatlar 
 
1945 
900. Qazıyev, S. Qəbələdə tapıntılar: Dekabr (1944) sessiyasının 
materialları /S.Qazıyev //SSR EA-nın Azərbaycan filialının Xəbərləri.- 
1945.- №1.- S.71-73. 
 
1956 
901. Qazıyev, S. Arxeoloji qazıntılar və kəşfiyyatlar: [Azərbaycanın 
qədim Qəbələ  şəhərində  və Nidc kəndində] /S.Qazıyev //Kommunist.- 
1956.- 16 dekabr. 
902. Qazıyеv, S.  Qəbələdə aparılmış - arxеoloji qazıntıların ilk yе-
kunları /S.Qazıyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1956.- C.VI.- 
S.95-103. 
 
1959 
903. Xaspoladov, A. Qədim şəhərin qalıqları: Qəbələ /A.Xaspoladov 
//Bakı.- 1959.- 19 dekabr. 
904. Qazıyev, S.  Qəbələdə arxeoloji qazıntılar /S.Qazıyev //Kom-
munist.- 1959.- 7 avqust. 
 
1961 
905. Göyüşov, R. Qəbələ şəhəri qazıntılarından tapılmış gil qazanlar 
haqqında /R.Göyüşov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1961.- C.XVIII.- 
№7.- S.645-649. 
906. Göyüşov, R.  Qəbələnin gil çıraqları: [1959-1960-cı illərin qa-
zıntı materialları  əsasında] /R.Göyüşov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 
1961.- C.XVII.- №10.- S.971-975. 
 
1962 
907. Göyuşov, R. Qəbələdə tapılmış gil qablar /R.Göyüşov //AzSSR 
EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1962.- №4.- S.23-36. 
908. Göyüşov, R.  Qəbələ  şəhərinin dulus məmulatı /R.Göyüşov 
//AzSSR EA aspirantlarının XX elmi konfransının materialları.- Bakı, 
1962.- S.145-146. 
909. Göyüşov, R. Qəbələnin gildən hazırlanmış su qabları /R.Göyü-
şov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1962.- №4.- S.23-36. 


Yüklə 4,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   158
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə