Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
#18437
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   158

Biblioqrafiya 
 
101
910. Qazıyev, S. Qəbələ mahalının qədim tarixindən /S.Qazıyev 
//Qafqaz Albaniyası tarixi məsələləri.- Bakı, 1962.- S.75-105. 
911. Osmanov, F. Qəbələdə bağçılığın inkişafına dair. 1959-1961-ci 
il arxeoloji materialları əsasında /F.Osmanov //AzSSR ЕA-nın Məruzələ-
ri.- 1962.- №2.- C.18.- S.57-100. 
 
1963 
912. Göyüşov, R. I-X əsrlərdə  Qəbələ  şəһərinin dulus məmulatının 
inkişaf mərһələləri /R.Göyüşov //AzSSR ЕA-nın Məruzələri.- 1963.- 
№12.- C.19.- S.63-67.  
913. Osmanov, F.  Qəbələdən tapılmış  şüşə bilərziklər haqqında: 
[1959-1961-ci il qazıntıları əsasında] /F.Osmanov //AzSSR EA-nın Məru-
zələri.- 1963.- C.19.- №1.- S.63-66. 
 
1964 
914. Babayev,  İ.  Qəbələnin ilk şirli qabları  /İ.Babayev //Azərbay-
canın maddi mədəniyyəti.- 1964.- C.V.- S.131-148. 
915. Qazıyеv, S. Qəbələ şəһərinin tarixi-arxеoloji tədqiqi /S.Qazıyev 
//Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1964.- C.5.- S.7-67. 
916. Osmanov, F. Qəbələnin şüşə məmulatı: 1959-1960-cı il qazıntı 
materialları  əsasında /F.Osmanov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 
1964.- C.5.- S.149-160. 
 
1965 
917. Qazıyev, S. Qəbələdə aparılmış arxeoloji tədqiqat və qazıntıların 
ilk yekunları /S.Qazıyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- 
S.145-158. 
918. Qazıyеv, S. Qəbələ ərazisinin qədim dəfn mərasimləri һaqqında 
/S.Qazıyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- S.235-251. 
919. Qədirov, F. Qəbələnin şimal-şərq ərazisinin müdafiə istehkam-
ları haqqında /F.Qədirov //AzSSR EA Tarix İnstitutunun aspirantlarının 
birinci elmi konfransının materialları.- Bakı, 1965.- S.13-14. 
 
1966 
920. Osmanov, F. Qəbələnin mеtal məmulatı һaqqında: [1959-1961-
cı ilin arxеoloji matеrialları əsasında] /F.Osmanov //Azərbaycan SSR ta-
rixi məsələləri: aspirant məqalələri külliyyatı.- Bakı, 1966.- S.33-46. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
102 
1969 
921. Qazıyev, S. Qəbələ kurqanları  və ölüləri yandırma kremasiya 
adətləri /S.Qazıyev //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq 
ser.- 1969.- №3.- S.42-48. 
922. Qədirov, F. Küngüd qalası  və onun arxeoloji cəhətdən öyrə-
nilməsi haqqında: Qəbələ /F.Qədirov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.- 1969.- №4.- S.63-73. 
 
1972 
923. Babayev,  İ.  Qəbələnin antik dövr şəhər yerində  tədqiqatlar 
/İ.Babayev //1971-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik 
tədqiqatlar.- Bakı, 1972.- S.14-17. 
 
1976 
924. Qədirov, F. Pirəşərif abidəsi haqqında /F.Qədirov //Azərbay-
canın maddi mədəniyyəti.- 1976.- C.8.- S.200-206. 
925. Qədirov, F. Yeni arxeoloji tapıntılar: [Qutqaşen rayonundakı 
Çuxur-Qəbələ kəndinin kənarında tapılmış Qəbələ şəhərinin xarabalıqları 
haqqında] /F.Qədirov //Kommunist.- 1976.- 9 iyun. 
 
1978 
926. Qədirov, F. Sabiq Qəbələ mahalında Antik dövrə aid yeni 
yaşayış yeri haqqında /F.Qədirov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.- 1978.- №2.- S.57-63. 
 
1981 
927. Arazova, R. Çakkallıqtəpə - ilk tunc dövrü yaşayış yeri /R.Ara-
zova, T.Axundov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1981.- C.37.- №9.- S.83-
87. [Xülasə] 
928. Səfərov, Y. Qədim diyarın abidələri: Qüdrət  İsmayılovun 
Qəbələ  şəhərinin abidələrindən bəhs edən “Abidələr, xatirələr, düşüncə-
lər” kitabı haqqında /Y.Səfərov, M.Seyidov //Azərbaycan müəllimi.- 
1981.- 17 iyul 
929. Yeni tapıntılar: [Qutqaşen r-nun Çuxur-Qəbələ  kəndi yaxınlı-
ğında yerləşən Qəbələ xarabalıqlarında aşkar edilən yeni tapıntılar 
haqqında] //Kommunist.- 1981.- 15 mart. 
 
1982 
930. Qədirov, F.  Qədim  şəhərin yadigarları: [Qəbələdəki arxeoloji 
qazıntıları haqqında] /F.Qədirov //Bakı.- 1982.- 10 avqust. 


Biblioqrafiya 
 
103
1983 
931. Əhmədov, Q. Qəbələ arxeoloji xəzinədir /Q.Əhmədov, İ.Baba-
yev //Elm və həyat.- 1983.- №7.- S.13-18. 
 
1985 
932. Əhmədov, Q.  Qəbələ sirrini açır /Q.Əhmədov //Kommunist.- 
1985.- 24 yanvar. 
933. Göyüşov, R.  Qəbələ  şəhəri gil qablarının hazırlanması üsulları 
/R.Göyüşov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1985.- №2.- 
S.103-114. 
934. Qədirov, F. Qaraultəpədə arxeoloji qazıntılar /F.Qədirov //Az 
SSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1985.- №1.- S.75-80. 
 
1986 
935. Qədirov, F. Ustacantəpə abidəsi haqqında /F.Qədirov //AzSSR 
EA-nın Xəbərləri. Fəlsəfə, tarix və hüquq ser.- 1986.- №2.- S.75-82. 
 
1987 
936. Cəbiyev, Q. Qəbələnin dulusçuluq məhəlləsi /Q.Cəbiyev //Elm 
və həyat.- 1987.- №3.- S.19-20 
937. Qədirov, F. Bir daha Qəbələnin (qalanın) müdafiə divarlarının 
dövrü haqqında /F.Qədirov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1987.- 
C.XVIII.- №8.- S.88. [Xülasə] 
938. Qədirov, F. Qəbələdə aşkar edilən küçələr haqqında /F.Qədirov 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.-1987.-№5.-C.XVIII.- S.73-77. 
939. Qədirov, F. Qəbələnin ilk orta əsr yollarının arxeoloji tədqiqinə 
dair: [məqalədə  Bərdə haqqında da məlumat verilir] /F.Qədirov //Azər-
baycanın maddi mədəniyyəti.-1987.- C.10.- S.97-127.. 
 
1988 
940. Tarixi abidələrə diqqəti  gücləndirməli: [qədim Qəbələnin 
qorunub saxlanması haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 26 
avqust.- S.3. 
941. Fərzəli, Ə. Taleyimizin şəhəri – Qəbələ /Ə.Fərzəli //Azərbaycan 
gəncləri.- 1988.- 11 iyun. 
 
1989 
942. Cəbiyev, Q.  Qəbələ - qədim ana yurd: [arxeoloji qazıntılar 
haqqında] /Q.Cəbiyev //Kommunist.- 1989.- 6 sentyabr. 
 
1990 
943. Cəbiyev, Q. Qəbələ  və onun tədqiqatçıları //Cəbiyev Q. Arxe-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
104 
ologiya və romantizm.- Bakı, 1990.- S.98-104. 
944. Qəbələdə nadir abidə: [Sənbirdə tapılan abidə haqqında] 
//Bakı.- 1990.- 6 aprel. 
 
2008 
945. Rüstəm, Z.  Qəbələdə yeni tapıntılar: Alimlərimiz  şəhərin era-
mızdan əvvəl IV-III əsrlərə aid ən qədim qatını tədqiq ediblər /Z.Rüstəm 
//Ayna.- 2008.- 9 avqust.- S.20. 
 
2009 
946. Cəbiyev, Q. Torpağın altında yatan tariximiz, yaxud qədim Qə-
bələnin sirləri necə öyrənilir /Q.Cəbiyev //Xalq qəzeti.- 2009.- 16 avqust.- S.4.  
947. Qəbələdə ilk Azərbaycan-Koreya ekspedisiyasının nəticələri-
nə dair /İ.Babayev, Q.Cəbiyev, Yi Seonbok, Kim Jongil, Kwon Ohyong, 
Seong Jeongyoung, Yi Giseoung, E.Abbasova, İ.Nəcəfova //Azərbaycan 
arxeologiyası.- 2009.- №1.- S.113-122. 
 
2012 
948. Britaniyalı jurnalist Şəki və Qəbələnin gözəlliklərindən yazıb 
//Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S.10. 
949. Elşad  İskəndərov: Udinlərə qarşı tarixi ədalətsizlik erməni 
irqçiliyinin bariz nümunəsidir: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri Elşad  İskəndərov  şimal-qərb bölgəsinə  səfəri çərçivə-
sində Nic kəndindəki tarixi alban abidəsi - Müqəddəs Yelisey kilsəsində 
(Çotari) aparılan təmir işləri ilə tanış olmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 31 
iyul.- S. 6.  
950. Qafarova, N. “Son vaxtlar rayonda yeni maddi mədəniyyət nü-
munələri aşkara çıxarılıb”: [Qəbələ Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi-
nin müdiri ilə müsahibə] /Nargilə Qafarova; müsahibəni apardı Anar Miri-
yev //Palitra.- 2012.- 16 noyabr.- S.15. 
 
2013 
951. Qədim Qəbələ  ərazisində  yeni mədəniyyət nümunələri tapı-
lıb //Mədəniyyət.- 2013.- 28 iyun.- S. 11 
 
2014 
952. Qəbələdə antik dövrə aid maddi-mədəniyyət nümunələri aş-
kar edilib //Azərbaycan.- 2014.- 21 avqust.- S.5. 
953.  Nigar.  Qəbələdə yeni abidələr aşkarlanıb /Nigar //Palitra.- 
2014.- 26 avqust.- S.13. 


Yüklə 4,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   158
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə